Makaron z sosem mięsnym

Maka­ron z sosem mię­snym to zna­ko­mi­ta potra­wa, któ­rą lubię sobie zaser­wo­wać na cięż­ką kola­cję, zwłasz­cza gdy wiem, że cze­ka­ją mnie jesz­cze dłu­gie godzi­ny “sie­dze­nia”, zanim pój­dę spać. Taki maka­ron z mię­sem i pie­czar­ka­mi potra­fi dać nie­zły zastrzyk kalo­rii roz­ło­żo­ny w czasie.


Pierw­sze warian­ty takie­go posił­ku jada­łem jesz­cze na stu­diach, kie­dy cza­su, albo moty­wa­cji do upich­ce­nia cze­goś bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne­go, zawsze bra­ko­wa­ło. Maka­ron z sosem oka­zy­wał się wyba­wie­niem — szyb­ko, dość tanio, nawet jak na stu­denc­ką kie­szeń, no i zapy­chał na jakiś czas. Jed­nym z pod­sta­wo­wych skład­ni­ków były wte­dy goto­we sosy czy zup­ki grzy­bo­we do kupie­nia w więk­szo­ści super­mar­ke­tów. Na szczę­ście odsze­dłem od zwy­cza­ju doda­wa­nia takich spe­cja­łów, a poni­żej pre­zen­tu­ję bar­dziej odżyw­czą wer­sję. Zupek chiń­skich brak, ale potrzeb­ne będą następujące…

Składniki

 • 150–200g maka­ro­nu świ­der­ki (może być inny kształt, nawet spaghetti),
 • ok. 200g file­tów z kurczaka,
 • 1 duża cebula,
 • 250g pie­cza­rek,
 • 2–3 łyż­ki śmie­ta­ny, naj­le­piej 18% lub 200ml mle­ka 3,2%,
 • czu­ba­ta łyż­ka mąki pszennej,
 • przy­pra­wa do mię­sa mielonego,
 • sos sojo­wy lub w osta­tecz­no­ści przy­pra­wa “mag­gi”,
 • warzyw­ko, sól i pieprz mie­lo­ny, świe­ży oraz cukier brązowy,
 • olej rze­pa­ko­wy lub oli­wa z oli­wek oraz łyż­ka masła,
 • woda.

Przygotowujemy makaron z sosem mięsnym

Maka­ron świ­der­ki gotu­je­my al den­te w odpo­wied­niej ilo­ści lek­ko oso­lo­nej wody (tak ze 2–3x wię­cej niż maka­ro­nu). Gdy już się ugo­tu­je odle­wa­my wodę. W żad­nym razie nie płu­cze­my maka­ro­nu — sos będzie się lepiej trzymał.

W mię­dzy­cza­sie pier­si z kur­cza­ka kro­imy na nie­du­że kawa­łecz­ki, opró­sza­my przy­pra­wą do mię­sa mie­lo­ne­go i sma­ży­my na roz­grza­nym na patel­ni tłusz­czu na lek­ko rumia­ny kolor.

Gdy kur­czak zaczy­na się sma­żyć, obie­ra­my i szat­ku­je­my cebu­lę. Może­my ją pociąć w grub­sze kost­ki, paski, albo nawet w talar­ki (uwa­ga na pal­ce!) — wte­dy będzie co pogryźć. Dopra­wia­my szczyp­tą soli. Cebu­lę zasma­ża­my w ron­del­ku na zło­ci­sty kolor na maśle z ole­jem. Nie pole­cam takie­go połą­cze­nia na co dzień — masło roz­kła­da się w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze tra­cąc zupeł­nie swo­je proz­dro­wot­ne wła­ści­wo­ści — ale myślę, że raz na jakiś czas moż­na sobie na taki wybryk pozwo­lić. Pod koniec sma­że­nia, gdy cebu­la się już dobrze zeszkli, dosy­pu­je­my szczyp­tę cukru brązowego

Do cebu­li dorzu­ca­my umy­te i pokro­jo­ne w talar­ki pie­czar­ki, jeśli były więk­sze lub może­my się poku­sić o pokro­je­nie każ­dej pie­czar­ki na 4–6 kawał­ków, jeśli były malut­kie. Sma­ży­my dalej, mie­sza­jąc co parę minut, aż pie­czar­ki pusz­czą sok i z bia­łych sta­ną się lek­ko brą­zo­we. Powin­ny być nie­co twar­da­we, ale nie tak chru­pią­ce jak surowe.

Cie­ka­wost­ka

Śmie­ta­na ≠ śmie­tan­ka. Śmie­ta­na to ukwa­szo­na śmietanka.

Do ron­del­ka z cebu­lą i grzy­ba­mi wkła­da­my usma­żo­ną pierś kur­czę­cą. Aby sos mię­sny ład­nie się trzy­mał potrze­bu­je­my zale­wę. Roz­kłó­ca­my szklan­kę wody z czu­ba­tą łyż­ką mąki pszen­nej i 2–3 łyż­ka­mi śmie­ta­ny oraz pła­ską łyżecz­ką warzyw­ka. Jeśli nie mamy śmie­ta­ny to zamiast mie­sza­ni­ny wody i śmie­ta­ny może­my użyć mle­ka. Całość dole­wa­my do ron­del­ka z sosem mię­snym i gotu­je­my na wol­nym ogniu czę­sto mie­sza­jąc, bo sos ma ten­den­cję do przy­wie­ra­nia. Zawar­tość ron­del­ka powin­na zgęst­nieć do kon­sy­sten­cji śmie­ta­ny. Jeśli jest zbyt rzad­ka daj­my jej jesz­cze chwi­lę popyr­kać. Jeśli za gęsta — dole­wa­my odro­bi­nę wody. Goto­wy sos mię­sny dopra­wia­my do sma­ku świe­żo mie­lo­nym pie­przem i sosem sojowym.

Makaron z sosem mięsnym

Maka­ron z mię­sem i pie­czar­ka­mi nakła­da­my do pod­grza­nych mise­czek i podajemy.

Smacz­ne­go!

P.S. Taka potra­wa naj­le­piej sma­ku­je z surów­ką z mary­no­wa­nej, czer­wo­nej kapu­sty i cebu­li (pół sło­icz­ka kapu­sty, mała cebul­ka, warzyw­ko, pieprz i olej rze­pa­ko­wy do smaku).

Makaron z sosem mięsnym
Maka­ron z sosem mięsnym
Skład­ni­ki:
 • maka­ron świ­der­ki — 15–20dag
 • filet z kur­cza­ka — ok. 20dag
 • cebu­la — 1szt, duża
 • pie­czar­ki — 25dag
 • mąka pszen­na — 1 czu­ba­ta łyżka
 • śmie­ta­na 18% — 2–3 łyżki
 • przy­pra­wa do mię­sa mielonego
 • sos sojo­wy
 • warzyw­ko, sól i pieprz mie­lo­ny, świe­ży oraz cukier brązowy
 • olej rze­pa­ko­wy lub oli­wa z oli­wek i łyż­ka masła
 • woda

Inni trafili tutaj szukając

 • maka­ron z sosem mięsnym
 • sos mię­sny do makaronu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.