Kategoria: Śniadanie

Śniadanie

Pierw­szym posił­kiem spo­ży­wa­nym w cią­gu dnia jest śnia­da­nie. Posi­łek ten ma za zada­nie dostar­czyć wystar­cza­ją­cej ilo­ści ener­gii mikro- i makro­ele­men­tów oraz wita­min na począ­tek dnia. Sta­re chiń­skie przy­sło­wie gło­si:

Śnia­da­nie zjedz sam, obia­dem podziel się z przy­ja­cie­lem, a kola­cję oddaj wro­go­wi.

Nie­ste­ty nie w każ­dym przy­pad­ku się ono spraw­dza. W zależ­no­ści od obsza­ru geo­gra­ficz­ne­go i sty­lu życia, śnia­da­nie przyj­mu­je róż­ną for­mę. W jed­nym przy­pad­ku spraw­dza się lek­kie śnia­da­nie, a w innym śnia­da­nie musi być sycą­ce, stąd też wyróż­nić moż­na nastę­pu­ją­ce rodza­je śnia­dań:

  • śnia­da­nie kon­ty­nen­tal­ne — lek­kie śnia­da­nie, na któ­re skła­da­ją się: pie­czy­wo, masło, miód, dżem + kawa lub her­ba­ta,
  • śnia­da­nie angiel­skie — cięż­kie, wyso­ko­ka­lo­rycz­ne śnia­da­nie, smażone/pieczone: jaj­ka, pla­stry beko­nu, kieł­ba­sa, pomi­do­ry, grzy­by, sosy, a do tego tosty z masłem, dże­mem, płat­ki na mle­ku + kawa, her­ba­ta lub sok,
  • śnia­da­nie irlandz­kie — bar­dzo podob­ne do śnia­da­nia angiel­skie­go,
  • śnia­da­nie ame­ry­kań­skie — płat­ki kuku­ry­dzia­ne z zim­nym mle­kiem, jaja na beko­nie, tosty, a do tego sok lub kawa z mle­kiem,
  • śnia­da­nie wie­deń­skie — wykwint­ne śnia­da­nie skła­da­ją­ce się tra­dy­cyj­nie z bia­łej kawy, dwóch kaj­ze­rek, masła oraz dwóch jajek w szklan­ce. Obec­nie poda­wa­ne są do nie­go tak­że sery i wędli­ny oraz dżem lub miód,
  • śnia­da­nie myśliw­skie — orga­ni­zo­wa­ne w trak­cie lub po zakoń­cze­niu polo­wa­nia: bigos po myśliw­sku, pie­czeń z sar­ny lub jele­nia, pie­czo­ne kieł­ba­ski, warzy­wa, jasne i ciem­ne pie­czy­wo + napo­je.

W Pol­sce czę­ste śnia­da­nie sta­no­wią kanap­ki zapi­ja­ne cie­płym napo­jem (her­ba­ta, kakao), jajecz­ni­ca z pie­czy­wem czy zupa mlecz­na.

Placek FIT - placek musli z twarogiem i kakaową posypką

No dobra, smacz­nej piz­zy nic nie zastą­pi 😉 Ale jeże­li chce­my zjeść tro­chę zdrow­sze śnia­da­nie i do tego tre­nu­je­my, pla­cek musli (müsli, muesli) z twa­ro­giem może oka­zać się cał­kiem nie­złym wybo­rem. Dostar­czy nam ener­gii i biał­ka. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­ch­hy twa­róg

Tagi: , , , , , , , , ,

Gofry z patelni, przyrumienione z zewnątrz w ciemniejsze prążki, wewnątrz puszyste i czerwone

Gofry z patel­ni przy­rzą­dzo­ne według tego prze­pi­su są pulch­ne, sycą­ce, czer­wo­ne w środ­ku, o deli­kat­nie orien­tal­no — korzen­nym zapa­chu. Takie plac­ki są cie­ka­wą alter­na­ty­wą, gdy nasze śnia­da­nie potrze­bu­je odmia­ny albo… jakimś cudem skoń­czy się pie­czy­wo, a nie ma aku­rat cza­su na robie­nie zaku­pów.

Tagi: ,

Zasmazany ser zgliwialy

Dziś będzie coś paskud­nie, ohyd­nie wręcz cuch­ną­ce­go i smacz­ne­go zara­zem. Ser zgli­wia­ły, bo o nim tutaj mowa, to przy­smak, któ­re­go recep­tu­ra prze­ka­zy­wa­na z dzia­da pra­dzia­da, docze­ka­ła się mojej adap­ta­cji. Zatkaj­cie nosy, uszy i inne otwo­ry fizjo­lo­gicz­ne, bo smród będzie dzi­siaj nie­ziem­ski i zabie­ra­my się do robo­ty. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­ser zgli­wia­łyzgli­wia­ły serprze­pis na zgli­wia­ly bia­ly ser­co zro­bić ze zgli­wia­łe­go sera

Tagi: ,

Sałatka jarzynowa

Każ­dy ją zna, nie każ­dy prze­pa­da. Przed Wami sałat­ka jarzy­no­wa. Chy­ba naj­bar­dziej pospo­li­ta sałat­ka jaka ist­nie­je na świe­cie, a jed­nak ta według prze­pi­su mojej mamy ma w sobie coś uni­ka­to­we­go. Chęt­nie do niej wra­cam.

Tagi: , , , , ,

Owsianka kakaowa

Owsian­ka to potra­wa zna­na chy­ba wszyst­kim i pew­nie przez licz­ne gro­no znie­na­wi­dzo­na jesz­cze w cza­sach, kie­dy bie­ga­ło się w podar­tych spodniach za pił­ką (w wer­sji żeń­skiej: prze­bie­ra­ło lal­ki i robi­ło inne rze­czy, o któ­rych chło­pa­ko­wi nawet pomy­śleć nie przy­stoi). Na szczę­ście tam­te cza­sy już za nami i aż dziw bie­rze, że nikt nie wpadł wte­dy na pomysł, że prze­cież owsian­kę moż­na przy­rzą­dzić ina­czej. Inni tra­fi­li tutaj szukającowsian­ka z kakao

Tagi: , , , , ,