Kategoria: Śniadanie

Śniadanie

Pierw­szym posił­kiem spo­ży­wa­nym w cią­gu dnia jest śnia­da­nie. Posi­łek ten ma za zada­nie dostar­czyć wystar­cza­ją­cej ilo­ści ener­gii mikro- i makro­ele­men­tów oraz wita­min na począ­tek dnia. Sta­re chiń­skie przy­sło­wie głosi:

Śnia­da­nie zjedz sam, obia­dem podziel się z przy­ja­cie­lem, a kola­cję oddaj wrogowi.

Nie­ste­ty nie w każ­dym przy­pad­ku się ono spraw­dza. W zależ­no­ści od obsza­ru geo­gra­ficz­ne­go i sty­lu życia, śnia­da­nie przyj­mu­je róż­ną for­mę. W jed­nym przy­pad­ku spraw­dza się lek­kie śnia­da­nie, a w innym śnia­da­nie musi być sycą­ce, stąd też wyróż­nić moż­na nastę­pu­ją­ce rodza­je śniadań:

  • śnia­da­nie kon­ty­nen­tal­ne — lek­kie śnia­da­nie, na któ­re skła­da­ją się: pie­czy­wo, masło, miód, dżem + kawa lub herbata,
  • śnia­da­nie angiel­skie — cięż­kie, wyso­ko­ka­lo­rycz­ne śnia­da­nie, smażone/pieczone: jaj­ka, pla­stry beko­nu, kieł­ba­sa, pomi­do­ry, grzy­by, sosy, a do tego tosty z masłem, dże­mem, płat­ki na mle­ku + kawa, her­ba­ta lub sok,
  • śnia­da­nie irlandz­kie — bar­dzo podob­ne do śnia­da­nia angielskiego,
  • śnia­da­nie ame­ry­kań­skie — płat­ki kuku­ry­dzia­ne z zim­nym mle­kiem, jaja na beko­nie, tosty, a do tego sok lub kawa z mlekiem,
  • śnia­da­nie wie­deń­skie — wykwint­ne śnia­da­nie skła­da­ją­ce się tra­dy­cyj­nie z bia­łej kawy, dwóch kaj­ze­rek, masła oraz dwóch jajek w szklan­ce. Obec­nie poda­wa­ne są do nie­go tak­że sery i wędli­ny oraz dżem lub miód,
  • śnia­da­nie myśliw­skie — orga­ni­zo­wa­ne w trak­cie lub po zakoń­cze­niu polo­wa­nia: bigos po myśliw­sku, pie­czeń z sar­ny lub jele­nia, pie­czo­ne kieł­ba­ski, warzy­wa, jasne i ciem­ne pie­czy­wo + napoje.

W Pol­sce czę­ste śnia­da­nie sta­no­wią kanap­ki zapi­ja­ne cie­płym napo­jem (her­ba­ta, kakao), jajecz­ni­ca z pie­czy­wem czy zupa mleczna.

Tort truskawkowy z bitą śmietaną na cieście biszkoptowym

Tort truskawkowy z bitą śmietaną i Mascarpone

Pożyw­ny tort tru­skaw­ko­wy na spo­dzie bisz­kop­to­wym z puszy­stą masą stwo­rzo­ną na bazie bitej śmie­tan­ki. Dzię­ki dodat­ko­wi ser­ka Mascar­po­ne dostar­czy spo­ro ener­gii, więc nie­źle nada­je… czy­taj wię­cej Tort tru­skaw­ko­wy z bitą śmie­ta­ną i Mascarpone

Placek FIT - placek musli z twarogiem i kakaową posypką

Placek FIT — musli z twarogiem zamiast pizzy

No dobra, smacz­nej piz­zy nic nie zastą­pi 😉 Ale jeże­li chce­my zjeść tro­chę zdrow­sze śnia­da­nie i do tego tre­nu­je­my, pla­cek musli (müsli, muesli) z twa­ro­giem może… czy­taj wię­cej Pla­cek FIT — musli z twa­ro­giem zamiast pizzy

Gofry z patelni, przyrumienione z zewnątrz w ciemniejsze prążki, wewnątrz puszyste i czerwone

Gofry z patelni — z zewnątrz rumiane, w środku czerwone

Gofry z patel­ni przy­rzą­dzo­ne według tego prze­pi­su są pulch­ne, sycą­ce, czer­wo­ne w środ­ku, o deli­kat­nie orien­tal­no — korzen­nym zapa­chu. Takie plac­ki są cie­ka­wą alter­na­ty­wą, gdy nasze śnia­da­nie… czy­taj wię­cej Gofry z patel­ni — z zewnątrz rumia­ne, w środ­ku czerwone

Zasmazany ser zgliwialy

Ser zgliwiały zasmażany

Dziś będzie coś paskud­nie, ohyd­nie wręcz cuch­ną­ce­go i smacz­ne­go zara­zem. Ser zgli­wia­ły, bo o nim tutaj mowa, to przy­smak, któ­re­go recep­tu­ra prze­ka­zy­wa­na z dzia­da pra­dzia­da,… czy­taj wię­cej Ser zgli­wia­ły zasmażany

Sałatka jarzynowa

Sałatka jarzynowa — pospolicie niezwykła

Każ­dy ją zna, nie każ­dy prze­pa­da. Przed Wami sałat­ka jarzy­no­wa. Chy­ba naj­bar­dziej pospo­li­ta sałat­ka jaka ist­nie­je na świe­cie, a jed­nak ta według prze­pi­su mojej mamy ma w sobie coś… czy­taj wię­cej Sałat­ka jarzy­no­wa — pospo­li­cie niezwykła

Owsianka kakaowa

Owsianka kakaowa — płatki na mleku inaczej

Owsian­ka to potra­wa zna­na chy­ba wszyst­kim i pew­nie przez licz­ne gro­no znie­na­wi­dzo­na jesz­cze w cza­sach, kie­dy bie­ga­ło się w podar­tych spodniach za pił­ką (w wer­sji żeń­skiej: prze­bie­ra­ło… czy­taj wię­cej Owsian­ka kaka­owa — płat­ki na mle­ku inaczej

Groch z kaszą gryczaną i cebulką

Groch z kaszą gryczaną i cebulką

Groch z kaszą gry­cza­ną i cebul­ką to wybit­nie pro­sta i jed­no­cze­śnie pożyw­na potra­wa, na dłu­go pozo­sta­wia­ją­ca uczu­cie syto­ści. Świet­nie nada­je się na śnia­da­nie, ale po pod­grza­niu, goto­wa­na poprzed­nie­go… czy­taj wię­cej Groch z kaszą gry­cza­ną i cebulką

Proziaki z żurawiną, rodzynkami i pestkami dyni

Pro­zia­ki to tra­dy­cyj­ne, pod­kar­pac­kie pie­czy­wo z prza­śne­go cia­sta, wypie­ka­ne na roz­grza­nej bla­sze kuch­ni węglo­wej. Pro­zia­ki z powo­dze­niem moż­na piec rów­nież w zwy­czaj­nym pie­kar­ni­ku. W tym prze­pi­sie… czy­taj wię­cej Pro­zia­ki z żura­wi­ną, rodzyn­ka­mi i pest­ka­mi dyni

Tuńczyk z kaszą gryczaną i cebulą - szybkie śniadanie na ciepło

Szybkie śniadanie — tuńczyk z kaszą gryczaną

Jestem zde­cy­do­wa­nie fanem śnia­da­nia na cie­pło. Nic tak nie sta­wia na nogi, jak gorą­cy posi­łek z rana. Nie­ste­ty nie zawsze jest czas, aby go przy­rzą­dzić. Dzi­siaj zro­bi­łem… czy­taj wię­cej Szyb­kie śnia­da­nie — tuń­czyk z kaszą gryczaną

Sałatka śledziowa 6666

Sałatka śledziowa z matiasów

Sałat­ka śle­dzio­wa na naszym sto­le gości dość czę­sto, tuż obok sałat­ki jarzy­no­wej. Być może wyni­ka to z tego, że oby­dwie sałat­ki przy­rzą­dza się w podob­ny… czy­taj wię­cej Sałat­ka śle­dzio­wa z matiasów