Tort truskawkowy z bitą śmietaną i Mascarpone

Pożyw­ny tort tru­skaw­ko­wy na spo­dzie bisz­kop­to­wym z puszy­stą masą stwo­rzo­ną na bazie bitej śmie­tan­ki. Dzię­ki dodat­ko­wi ser­ka Mascar­po­ne dostar­czy spo­ro ener­gii, więc nie­źle nada­je się na słod­kie śniadanie.

Składniki na tort truskawkowy

 • 0,75–1 kg truskawek,

Składniki na ciasto biszkoptowe

 • 3 jaj­ka kurze M‑ki,
 • 90 g cukru pudru,
 • 90 g mąki pszen­nej 650,
 • 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia,
 • olej rze­pa­ko­wy lub inny rodzaj kuchen­ne­go tłusz­czu oraz buł­ka tarta.

Składniki na krem

 • 250–330 g śmie­tan­ki 30–36%,
 • 2 x 250 g ser­ka Mascarpone,
 • 2 czu­ba­te łyż­ki sto­ło­we cukru pudru.

Przy­go­to­wa­nie tor­tu zaczy­na­my od wyko­na­nia cia­sta biszkoptowego.

 1. Oddzie­la­my żółt­ka od bia­łek. Biał­ka ubi­ja­my ręcz­ny­mi trze­pacz­ka­mi lub mik­se­rem na puszy­stą, sztyw­ną pianę.
 2. Sta­le ubi­ja­jąc, do pia­ny powo­li dosy­pu­je­my cukier puder, a gdy się roz­trze­pie, doda­je­my po jed­nym żółtku.
 3. Otrzy­ma­ną gład­ką, kre­mo­wą pia­nę z bia­łek mie­sza­my deli­kat­nie, ale dokład­nie z mąką i prosz­kiem do pieczenia.
 4. Cia­sto wykła­da­my do natłusz­czo­nej i wysy­pa­nej buł­ką tar­tą tor­tow­ni­cy i pie­cze­my w pie­kar­ni­ku do zru­mie­nie­nia i tzw. suche­go patycz­ka w tem­pe­ra­tu­rze ok. 200°C.

Tort truskawkowy z bita śmietana na ciescie biszkoptowym
Przy­go­to­wa­nie kre­mu na tort tru­skaw­ko­wy roz­po­czy­na­my od ubi­cia śmie­tan­ki z cukrem pudrem. Jeśli dys­po­nu­je­my bar­dzo kwa­śny­mi tru­skaw­ka­mi, ilość cukru może­my nawet podwoić.

 1. Słod­ką śmie­tan­kę ubi­ja­my, naj­le­piej mik­se­rem na wol­nych obro­tach, do momen­tu, gdy zro­bi się dość sztyw­na, nie za dłu­go, ponie­waż wte­dy zacznie oddzie­lać się maślanka.
 2. Do ubi­tej śmie­tan­ki doda­je­my serek Mascar­po­ne i masę krót­ką chwi­lę dokład­nie miksujemy.

Przy­go­to­wa­nie tor­tu tru­skaw­ko­we­go zaczy­na­my od zadba­nia o owoce.

 • Tru­skaw­ki dokład­nie płu­cze­my, szy­puł­ku­je­my i kro­imy na 2–4 części.
 • Na wystu­dzo­ny spód bisz­kop­to­wy nakła­da­my nie­zbyt gru­bą war­stwę masy z bitej śmie­ta­ny i ser­ka Mascarpone.
 • Ukła­da­my war­stwę kawał­ków truskawek.
 • Pozo­sta­łą część masy ukła­da­my gru­bą war­stwą na tru­skaw­kach i obsma­ro­wu­je­my brze­gi tor­tu, sta­ra­jąc się uzy­skać ład­ny, cylin­drycz­ny kształt.
 • Wierzch i boki tor­tu obkła­da­my truskawkami.

Goto­wy tort tru­skaw­ko­wy wsta­wia­my na 1 godzi­nę do lodów­ki (będzie lepiej zacho­wy­wał kształt pod­czas kro­je­nia), por­cju­je­my i poda­je­my. Smacznego 🙂

1 przemyślenie na temat “Tort truskawkowy z bitą śmietaną i Mascarpone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.