Czosndog bez bagietki czosnkowej

Czo­sn­dog to jed­na z wie­lu waria­cji hot-doga, opar­ta na bagiet­ce czosn­ko­wej. Ten rodzaj zapie­kan­ki stał się ostat­nio popu­lar­ny za spra­wą jed­ne­go z naj­więk­szych por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych w Pol­sce. Co jed­nak, gdy bagiet­ki czosn­ko­we w naj­bliż­szym skle­pie z chrząsz­czem w logo się skoń­czy­ły, a my doświad­cza­my chci­cy na czosndoga?

W przy­pad­ku bra­ku bagiet­ki czosn­ko­wej trze­ba sobie radzić ina­czej. Nasze­go czosn­ko­we­go hot-doga zro­bi­my na bazie zwy­czaj­ne­go sztan­gla, czy tam innej, podłuż­nej, buł­ki pary­skiej, masła i czosn­ku. Na osło­dę będzie podwój­nie parów­ko­wy, z obfi­tą war­stwą sera.

Składniki na hot-doga typu czosndog

 • 1 sztan­giel lub buł­ka paryska,
 • 2 parów­ki,
 • 2 ząb­ki czosnku,
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka do her­ba­ty mięk­kie­go masła,
 • 2–3 pla­stry żół­te­go sera, naj­le­piej typu Pod­la­ski lub Edamski,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka sto­ło­wa pra­żo­nej cebul­ki (nie musi być, ale jest pycha),
 • tro­chę majo­ne­zu oraz szczy­pio­rek lub zie­lo­na cebul­ka do posypania.

 1. Sztan­giel kro­imy wzdłuż, tak jak zazwy­czaj leży (pła­ską czę­ścią na desce do kro­je­nia), ale nie doci­na­jąc do spodu, aby oby­dwie czę­ści były nadal połączone.
 2. Ugnia­ta­my wnę­trze sztan­gla pal­ca­mi, tak żeby utwo­rzy­ły się dwie kie­szon­ki na parów­ki. Będzie cięż­ko. Zwłasz­cza jeśli uży­wa­my świe­żej buł­ki pary­skiej, nie za bar­dzo będzie chcia­ła się poddać.
 3. Wnę­trze sztan­gla sma­ru­je­my roz­mięk­czo­nym masłem i wcie­ra­my weń prze­ci­śnię­te przez pra­skę 2 ząb­ki czosnku.
 4. Na spo­dzie otrzy­ma­nych wcze­śniej kie­szo­nek ukła­da­my podłuż­ne pla­stry sera.
 5. Pomię­dzy kie­szon­ka­mi, na połą­cze­niu oby­dwu połó­wek pie­czy­wa sypie­my pra­żo­ną cebulkę.
 6. W kie­szon­kach ukła­da­my dwie obra­ne z folii parów­ki, każ­dą prze­su­nię­tą wzdłuż sztan­gla w inną stronę.
  Parówki na zakładkę
 7. Na parów­kach i pie­czy­wie ukła­da­my pla­stry sera. Wzór może być dowol­ny. Ja zro­bi­łem sero­we “iksy”.
  Serowe iksy
 8. Czo­sn­do­ga zapie­ka­my w pie­kar­ni­ku w tem­pe­ra­tu­rze 200°C przez ok. 15–20 min. bez ter­mo­obie­gu.

Czosndog bez bagietki czosnkowej
Po wycią­gnię­ciu zapie­kan­ki z pie­kar­ni­ka stu­dzi­my ją nie­co przez kil­ka minut. Następ­nie wierzch sma­ru­je­my obfi­cie majo­ne­zem i posy­pu­je­my sie­ka­ną zie­lo­ną cebul­ką lub szczy­pior­kiem. Smacznego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.