Tag: masło ekstra śmietankowe i klarowane

Masło ekstra śmietankowe i klarowane

Masło to sta­ły tłuszcz jadal­ny otrzy­my­wa­ny ze śmie­ta­ny bądź śmie­tan­ki. Zawar­tość tłusz­czu mlecz­ne­go w maśle powin­na mie­ścić się w prze­dzia­le 80%-90%, oraz 60%-62% dla masła o zawar­to­ści 3/4 tłusz­czu. Masło nie może zawie­rać domie­szek tłusz­czy roślin­nych.

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne są trzy rodza­je masła:

  • masło eks­tra — otrzy­my­wa­ne ze śmie­ta­ny (ukwa­szo­nej śmie­tan­ki), o dość neu­tral­nym sma­ku,
  • masło śmie­tan­ko­we — otrzy­my­wa­ne ze śmie­tan­ki, cenio­ne ze wzglę­du na walo­ry sma­ko­we,
  • masło kla­ro­wa­ne — otrzy­my­wa­ne w pro­ce­sie goto­wa­nia masła i usu­wa­nia z nie­go wytrą­ca­ją­cych się szu­mo­win. Ma lek­ko orze­cho­wy aro­mat i świet­nie nada­je się do sma­że­nia.

Z wymie­nio­nych powy­żej pro­duk­tów tyl­ko masło kla­ro­wa­ne ma dłu­gi ter­min przy­dat­no­ści do spo­ży­cia. Zarów­no masło eks­tra, jak i masło śmie­tan­ko­we, mają skłon­ność do jeł­cze­nia i powin­ny być prze­cho­wy­wa­ne w warun­kach chłod­ni­czych lub bez dostę­pu powie­trza, np. zala­ne wodą.

Grudki masła zatopione w maślance

Drze­wiej do ubi­ja­nia masła uży­wa­no sąż­ni­stych, drew­nia­nych masel­nic. Dziś z pomo­cą przy­cho­dzi nam tech­no­lo­gia, więc masło domo­we może­my otrzy­mać przy uży­ciu jak­że zaawan­so­wa­ne­go urzą­dze­nia, jakim jest zwy­czaj­ny mik­ser.

Tagi:

Karpatka - parzone ciasto z kremem budyniowym

Kar­pat­ka, to wykwin­ty sma­ko­łyk, któ­re­go kształt nawią­zu­je wyglą­dem do pasm gór­skich — stąd nazwa: kar­pat­ka. Jest to cia­sto wyjąt­ko­wo tłu­ste i słod­kie, ale jak­że prze­pysz­ne.

Tagi: , , , ,

Tort orzechowy

Dzi­siaj prze­pis na tort orze­cho­wy, któ­ry robi­li­śmy chy­ba ze 3 godzi­ny, ale było war­to. Powró­cił nie­za­po­mnia­ny smak tor­tu orze­cho­we­go z dzie­ciń­stwa, któ­ry tak uwiel­bia­łem. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­tort orze­cho­wy

Tagi: , , , , , ,

Ciasteczka czekoladowe z nadzieniem waniliowym

Po dość dłu­giej prze­rwie, dziś przed­sta­wiam prze­pis na cia­stecz­ka cze­ko­la­do­we. Bar­dzo moc­no kaka­owe, chru­pią­ce z wani­lio­wym nadzie­niem.

Tagi: , , ,

Kruche ciasteczka truskawkowe

Kru­che cia­stecz­ka tru­skaw­ko­we są prze­pysz­ne, sło­dziut­kie, dia­bel­sko kru­che i kom­plet­nie upier­dli­we pod­czas jedze­nia — upiecz­cie i skosz­tuj­cie, a prze­ko­na­cie się 🙂 Jeste­śmy strasz­ny­mi łasu­cha­mi na tru­skaw­ki, a że po owoc­nym lecie ostał się dokład­nie jeden sło­iczek powi­deł tru­skaw­ko­wych, stwier­dzi­li­śmy, że faj­nie było by go wyko­rzy­stać już teraz, a nie cho­mi­ko­wać na zimę.

Tagi: , , , ,