Tag: masło ekstra śmietankowe i klarowane

Masło ekstra śmietankowe i klarowane

Masło to sta­ły tłuszcz jadal­ny otrzy­my­wa­ny ze śmie­ta­ny bądź śmie­tan­ki. Zawar­tość tłusz­czu mlecz­ne­go w maśle powin­na mie­ścić się w prze­dzia­le 80%-90%, oraz 60%-62% dla masła o zawar­to­ści 3/4 tłusz­czu. Masło nie może zawie­rać domie­szek tłusz­czy roślinnych.

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne są trzy rodza­je masła:

  • masło eks­tra — otrzy­my­wa­ne ze śmie­ta­ny (ukwa­szo­nej śmie­tan­ki), o dość neu­tral­nym smaku,
  • masło śmie­tan­ko­we — otrzy­my­wa­ne ze śmie­tan­ki, cenio­ne ze wzglę­du na walo­ry smakowe,
  • masło kla­ro­wa­ne — otrzy­my­wa­ne w pro­ce­sie goto­wa­nia masła i usu­wa­nia z nie­go wytrą­ca­ją­cych się szu­mo­win. Ma lek­ko orze­cho­wy aro­mat i świet­nie nada­je się do smażenia.

Z wymie­nio­nych powy­żej pro­duk­tów tyl­ko masło kla­ro­wa­ne ma dłu­gi ter­min przy­dat­no­ści do spo­ży­cia. Zarów­no masło eks­tra, jak i masło śmie­tan­ko­we, mają skłon­ność do jeł­cze­nia i powin­ny być prze­cho­wy­wa­ne w warun­kach chłod­ni­czych lub bez dostę­pu powie­trza, np. zala­ne wodą.

Kruche ciasteczka gwiazdki z lukrem karmelowym na szklanym talerzyku w kształcie muszelki i błękitnej, falowanej dzianinie

Kruche ciasteczka gwiazdki z lukrem karmelowym

Gwiazd­ki z lukrem kar­me­lo­wym to smacz­ne i bar­dzo słod­kie kru­che cia­stecz­ka. Jest przy nich spo­ro pra­cy i ocze­ki­wa­nia ale odwdzię­cza­ją się miod­ną sło­dy­czą roz­le­wa­ją­cą się… czy­taj wię­cej Kru­che cia­stecz­ka gwiazd­ki z lukrem karmelowym

Grudki masła zatopione w maślance

Masło domowe

Drze­wiej do ubi­ja­nia masła uży­wa­no sąż­ni­stych, drew­nia­nych masel­nic. Dziś z pomo­cą przy­cho­dzi nam tech­no­lo­gia, więc masło domo­we może­my otrzy­mać przy uży­ciu jak­że zaawan­so­wa­ne­go… czy­taj wię­cej Masło domowe

Karpatka - parzone ciasto z kremem budyniowym

Karpatka — ciasto parzone z kremem budyniowym

Kar­pat­ka, to wykwin­ty sma­ko­łyk, któ­re­go kształt nawią­zu­je wyglą­dem do pasm gór­skich — stąd nazwa: kar­pat­ka. Jest to cia­sto wyjąt­ko­wo tłu­ste i słod­kie, ale jak­że przepyszne.

Tort orzechowy

Tort orzechowy

Dzi­siaj prze­pis na tort orze­cho­wy, któ­ry robi­li­śmy chy­ba ze 3 godzi­ny, ale było war­to. Powró­cił nie­za­po­mnia­ny smak tor­tu orze­cho­we­go z dzie­ciń­stwa, któ­ry tak uwielbiałem.

Ciasteczka czekoladowe z nadzieniem waniliowym

Ciasteczka czekoladowe

Po dość dłu­giej prze­rwie, dziś przed­sta­wiam prze­pis na cia­stecz­ka cze­ko­la­do­we. Bar­dzo moc­no kaka­owe, chru­pią­ce z wani­lio­wym nadzieniem.

Kruche ciasteczka truskawkowe

Kruche ciasteczka truskawkowe

Kru­che cia­stecz­ka tru­skaw­ko­we są prze­pysz­ne, sło­dziut­kie, dia­bel­sko kru­che i kom­plet­nie upier­dli­we pod­czas jedze­nia — upiecz­cie i skosz­tuj­cie, a prze­ko­na­cie się 🙂 Jeste­śmy strasz­ny­mi łasu­cha­mi na tru­skaw­ki,… czy­taj wię­cej Kru­che cia­stecz­ka truskawkowe

Brzoskwiniowe ciasto z kruszonka

Brzoskwiniowe ciasto z kruszonką

Brzo­skwi­nio­we cia­sto z kru­szon­ką jest takie jak lubię: pro­ste, smacz­ne i przy­rzą­dza się je dość szyb­ko. Tym razem słod­kim sma­ko­ły­kiem zaszczy­ci­ła mnie moja… czy­taj wię­cej Brzo­skwi­nio­we cia­sto z kruszonką

Krewetki z ryżem na ziołach

Krewetki z ryżem i ziołami

Tro­chę owo­ców morza raczej niko­mu nie zaszko­dzi, więc dzi­siaj pro­po­nu­ję sma­żo­ne kre­wet­ki kok­taj­lo­we z ryżem par­bo­iled, pro­sto z patel­ni, posa­do­wio­ne na pod­syp­ce z róż­no­ko­lo­ro­wych ziół.

Tuńczyk z kaszą gryczaną i cebulą - szybkie śniadanie na ciepło

Szybkie śniadanie — tuńczyk z kaszą gryczaną

Jestem zde­cy­do­wa­nie fanem śnia­da­nia na cie­pło. Nic tak nie sta­wia na nogi, jak gorą­cy posi­łek z rana. Nie­ste­ty nie zawsze jest czas, aby go przy­rzą­dzić. Dzi­siaj zro­bi­łem… czy­taj wię­cej Szyb­kie śnia­da­nie — tuń­czyk z kaszą gryczaną

Ciasteczka serowe z cukrem

Ciasteczka serowe z cukrem

Prze­pis na cia­stecz­ka sero­we z cukrem jest pro­sty jak budo­wa cepa, za to same cia­stecz­ka twa­ro­go­we wycho­dzą rewe­la­cyj­ne. Cia­sto deli­kat­nie list­ku­je się w środ­ku, jest… czy­taj wię­cej Cia­stecz­ka sero­we z cukrem