Krewetki z ryżem i ziołami

Tro­chę owo­ców morza raczej niko­mu nie zaszko­dzi, więc dzi­siaj pro­po­nu­ję sma­żo­ne kre­wet­ki kok­taj­lo­we z ryżem par­bo­iled, pro­sto z patel­ni, posa­do­wio­ne na pod­syp­ce z róż­no­ko­lo­ro­wych ziół.

Lek­ki obiad, któ­ry nada­je się rów­nież na kola­cję to kom­po­zy­cja typo­wo “bie­dron­ko­wa”, bo w tej sie­ci moż­na dostać wszyst­kie nie­zbęd­ne skład­ni­ki. Oczy­wi­ście kre­wet­ki i towa­rzy­stwo, zdo­by­te w każ­dy inny spo­sób powin­ny być rów­nie smacz­ne. Potrzeb­ne będą…

Składniki

 • 250 g kre­we­tek kok­taj­lo­wych (1 opakowanie),
 • 100 g ryżu par­bo­iled (1 woreczek),
 • 150–200 g mie­szan­ki sałatkowej,
 • 3–4 ząb­ki czosnku,
 • 1 łyż­ka masła,
 • sól mor­ska i warzywko.

Paczusz­ka mie­szan­ki sałat­ko­wej mia­ła 180g i były w niej (podob­no) liście róż­nej maści endy­wii, cyko­rii i ruko­li. Tę ostat­nią trud­no pomy­lić z czym­kol­wiek ze wzglę­du na wyjąt­ko­wo inten­syw­ny, pikant­no-gorz­ko-orze­cho­wy smak. Mie­szan­kę sałat, wypa­ko­wa­ną z folio­wej toreb­ki, sta­ran­nie płu­cze­my pod zim­ną, bie­żą­cą wodą i pozo­sta­wia­my do odcieknięcia.

Ryż par­bo­iled gotu­je­my w takiej ilo­ści wody, aby wpił ją całą. Dopra­wia­my do sma­ku warzyw­kiem. Ja uży­wam ok. 1/2 łyżecz­ki. W mię­dzy­cza­sie przy­rzą­dza­my krewetki.

Z naszy­mi owo­ca­mi morza postę­pu­je­my zgod­nie z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta wid­nie­ją­cy­mi na opa­ko­wa­niu, czy­li na począ­tek płu­cze­my je pod bie­żą­cą wodą aż do roz­mro­że­nia. Jeśli woli­my kre­wet­ki bar­dziej wod­ni­ste może­my nie roz­mra­żać ich do koń­ca tyl­ko jesz­cze twar­de pod­dać dal­szej obróbce.

Cie­ka­wost­ka

Suge­ru­je się, że kre­wet­ki, pomi­mo iż zawie­ra­ją cał­kiem spo­ro cho­le­ste­ro­lu (122–251 mg / 100 g), wpły­wa­ją korzyst­nie na układ krą­że­nia. Jest to zwią­za­ne z popra­wą sto­sun­ku dobre­go do złe­go cho­le­ste­ro­lu (LDL do HDL) oraz zna­czą­cym obni­że­niem pozio­mu trój­gli­ce­ry­dów we krwi. Ponad­to kre­wet­ki w odróż­nie­niu od innych owo­ców morza nie wyka­zu­ją ten­den­cji do gro­ma­dze­nia rtę­ci, co jest ich dodat­ko­wym atu­tem, ze wzglę­du na powszech­ne zanie­czysz­cze­nie mórz i oce­anów tym pierwiastkiem.

Na roz­grza­ne na patel­ni masło wsy­pu­je­my kre­wet­ki kok­taj­lo­we. Sma­ży­my kil­ka minut. W zależ­no­ści od tego czy kre­wet­ki puści­ły dużo soku, czy nie, może­my pocze­kać aż odpa­ru­je, albo użyć go po chwi­lo­wym zago­to­wa­niu do dopra­wie­nia ryżu. Pod koniec sma­że­nia do kre­we­tek dosy­pu­je­my obra­ne ząb­ki czosn­ku, posie­ka­ne w cien­kie pla­ster­ki i jesz­cze przez minut­kę sma­ży­my. Całość dopra­wia­my nie­wiel­ką ilo­ścią soli.

Krewetki z ryżem na ziołach

Mie­szan­kę sałat ukła­da­my na taler­zach robiąc z niej “gniazd­ko”. W śro­dek wsy­pu­je­my ryż, a na wierzch ukła­da­my sma­żo­ne kre­wet­ki kok­taj­lo­we. Poda­je­my i szyb­ko zja­da­my, bo taki posi­łek dość szyb­ko sty­gnie. Smacznego!

Krewetki z ryzem i ziolami
Kre­wet­ki z ryzem i ziolami

Por­cji: 2

Skład­ni­ki:
 • 250 g kre­we­tek koktajlowych
 • 100 g ryżu parboiled
 • 150–200 g mie­szan­ki sałat
 • 3–4 ząb­ki czosnku
 • 1 łyż­ka masła
 • sól mor­ska i warzywko

3 przemyślenia na temat “Krewetki z ryżem i ziołami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.