Blanszowany brokuł smażony w panierce z mlecznym sosem serowo-czosnkowym i ryżem parboiled

Bro­kuł to jed­no z naj­zdrow­szych warzyw. Ma wykwint­ny smak i ziar­ni­stą kon­sy­sten­cję, a poda­ny razem z mlecz­nym sosem sero­wo-czosn­ko­wym pach­nie wprost rewe­la­cyj­nie. Zgod­nie z pol­ską tra­dy­cją w piąt­ki nie jada się mięs, więc takie jar­skie danie świet­nie nada się na piąt­ko­wy obiad.

Blanszowany brokuł smażony w panierce z mlecznym sosem serowo-czosnkowym i ryżem parboiled

Cie­ka­wost­ka

Bro­kuł (nawet ugo­to­wa­ny) to dosko­na­łe źró­dło wita­mi­ny C. W 100g bro­ku­ła znaj­dzie­my aż 64,9mg kwa­su askor­bi­no­we­go co sta­no­wi prze­szło 108% zale­ca­nej dzien­nej daw­ki. Ponad­to bro­kuł zawie­ra nie­zwy­kle dużo wita­mi­ny K — 141 μg (176%) w 100g. Warzy­wo to za spra­wą związ­ku DIM — 3,3′-diindolylmetanu dzia­ła sil­nie sty­mu­lu­ją­co na wro­dzo­ny układ odpor­no­ścio­wy, wzma­ga­jąc jego dzia­ła­nie prze­ciw­wi­ru­so­we, anty­bak­te­ryj­ne i prze­ciw­no­wo­two­ro­we. Prze­ciw­ra­ko­wo dzia­ła rów­nież zawar­ty w bro­ku­łach sul­fo­ra­fan, któ­ry rów­nież spo­wal­nia roz­wój Heli­co­bac­ter Pylo­ri. War­to pamię­tać, że dłu­go­trwa­łe goto­wa­nie bro­ku­ła (powy­żej 5 min.) zna­czą­co zmniej­sza jego wła­ści­wo­ści anty­kan­ce­ro­gen­ne. Jako alter­na­ty­wę dla kla­sycz­ne­go goto­wa­nia w wodzie war­to sto­so­wać: blan­szo­wa­nie, goto­wa­nie na parze lub w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej.

Składniki

 • 100–200 g ryżu par­bo­iled (1–2 woreczki),
 • 1 spo­ry brokuł,
 • 2 jaj­ka,
 • buł­ka tarta,
 • olej rze­pa­ko­wy,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka sto­ło­wa masła,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka sto­ło­wa mąki pszen­nej 650,
 • 1 szklan­ka mleka,
 • 100 g tar­te­go, pod­wę­dza­ne­go sera żółtego,
 • 3–4 ząb­ki czosnku,
 • 1/2 — 1 kost­ki roso­ło­wej “mię­snej” (1/2 kost­ki na 100g ryżu),
 • sól mor­ska i warzyw­ko oraz świe­żo mie­lo­ny pieprz.

Przygotowujemy ryż parboiled i blanszujemy brokuła

Ryż par­bo­iled wsy­pu­je­my do garn­ka, zale­wa­my dwu­krot­nie więk­szą ilo­ścią wody i gotu­je­my pod przy­kry­ciem wraz z posie­ka­ną kost­ką roso­ło­wą na wol­nym ogniu, aż ryż wpi­je całą wodę i będzie miękki.

Od bro­ku­ła odci­na­my różycz­ki i płu­cze­my je pod stru­mie­niem zim­nej wody. W zależ­no­ści od tego, jakie­go bro­ku­ła lubi­my, albo go blan­szu­je­my, czy­li wrzu­ca­my na kil­ka­dzie­siąt sekund do wrząt­ku, albo gotu­je­my na parze do nie­zu­peł­nej mięk­ko­ści. Pozo­sta­wia­my do wystudzenia.

Robimy sos serowy na zasmażce

W nie­rdzew­nym ron­del­ku roz­ta­pia­my na wol­nym ogniu łyż­kę masła, a gdy już zaczy­na się pie­nić dosy­pu­je­my łyż­kę mąki i inten­syw­nie mie­sza­my. Po kil­ku­na­stu — kil­ku­dzie­się­ciu sekun­dach, gdy zawar­tość ron­del­ka zmie­ni kolor na nie­co ciem­niej­szy, dole­wa­my szklan­kę mle­ka. Dosy­pu­je­my tar­ty, wędzo­ny ser żół­ty, wci­ska­my ząb­ki czosn­ku i doda­je­my pła­ską łyżecz­kę warzyw­ka. Gotu­je­my mie­sza­jąc od cza­su do cza­su, aż sos sero­wy zgęst­nie­je i popyr­ka sobie chwi­lę. Dopra­wia­my do sma­ku warzyw­kiem i świe­żo mie­lo­nym czar­nym pieprzem.

Smażymy różyczki brokuła

Bro­kuł pew­nie już ostygł. Różycz­ki bro­ku­ła panie­ru­je­my w roz­trze­pa­nym z solą i pie­przem jaj­ku oraz w buł­ce tar­tej. Sma­ży­my na roz­grza­nej patel­ni w dużej ilo­ści ole­ju rze­pa­ko­we­go, na rumia­ny kolor z każ­dej stro­ny. Jest to nie lada wyczyn, bo różycz­ki bro­ku­ła sma­żą się bar­dzo szyb­ko, a do tego trud­no je cza­sem utrzy­mać we wła­ści­wym poło­że­niu. Wyma­ga to nie­co wprawy.

Usma­żo­ne­go bro­ku­ła wykła­da­my na talerz, obok usy­pu­je­my kup­kę ryżu i pole­wa­my wszyst­ko suto mlecz­nym sosem sero­wo-czosn­ko­wym. Smacznego!

Blanszowany brokuł smażony w panierce z mlecznym sosem serowo-czosnkowym i ryżem parboiled
Blan­szo­wa­ny bro­kuł sma­żo­ny w panier­ce z mlecz­nym sosem sero­wo-czosn­ko­wym i ryżem parboiled
Skład­ni­ki:
 • ryż par­bo­iled — 10–20 dag
 • bro­kuł — 1 szt.
 • jaj­ka — 2 szt.
 • buł­ka tarta
 • olej rze­pa­ko­wy
 • masło 82% — 1 czu­ba­ta łyż­ka stołowa
 • mąka pszen­na — 1 czu­ba­ta łyż­ka stołowa
 • mle­ko kro­wie — 1 szklanka
 • ser żół­ty wędzo­ny — 10 dag
 • czo­snek — 3–4 ząbki
 • kost­ka rosołowa
 • sól mor­ska i warzyw­ko oraz świe­żo mie­lo­ny pieprz

3 przemyślenia na temat “Blanszowany brokuł smażony w panierce z mlecznym sosem serowo-czosnkowym i ryżem parboiled

 1. Zro­bię na pew­no, ale szko­da psuć jedze­nie che­mią — kost­ki roso­ło­we i warzyw­ko. Dom to nie fast-food.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.