Zupa krem z groszkiem i brokułem

Eks­pre­so­wa zupa krem z grosz­kiem i bro­ku­łem to wyjąt­ko­wo gęsta, pożyw­na potra­wa o łagod­nym sma­ku. Jest na tyle sycą­ca, że dru­gie danie po jej spo­ży­ciu raczej nie będzie już konieczne.

Do przy­rzą­dze­nia zupy grosz­ko­wo-bro­ku­ło­wej wyko­rzy­stu­je­my wywar po goto­wa­niu bro­ku­ła. Pole­cam goto­wa­nie róży­czek pod przy­kry­ciem na parze w sit­ku uło­żo­nym wewnątrz garn­ka, nato­miast “nóżek” bro­ku­ła, pokro­jo­nych w słup­ki już bez­po­śred­nio w wodzie, pod sit­kiem. W ten spo­sób oby­dwie czę­ści warzy­wa rów­no­mier­nie zmięk­ną a różycz­ki utra­cą jak naj­mniej swo­ich cen­nych wła­ści­wo­ści, o któ­rych pisa­łem tutaj. Różycz­ki bro­ku­ła może­my spo­żyt­ko­wać do prze­pi­su na bro­ku­ła sma­żo­ne­go w panier­ce z mlecz­nym sosem sero­wo-czosn­ko­wym i ryżem par­bo­iled, nato­miast nóż­ki uży­je­my do zupy.

Składniki

 • ugo­to­wa­na nóż­ka bro­ku­ła wraz z wywa­rem i ze 2–3 różycz­ki do przy­ozdo­bie­nia (ewen­tu­al­nie może być nawet cały brokuł),
 • pusz­ka zie­lo­ne­go groszku,
 • 2 łyż­ki sto­ło­we śmie­ta­ny 18%,
 • 2 lek­ko czu­ba­te łyż­ki mąki pszen­nej 650,
 • 1–2 szklan­ki wody (razem z wywa­rem powin­no być ok 0,5l),
 • 2 mię­sne kost­ki rosołowe,
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka czą­bru (koniecz­nie!),
 • warzyw­ko i świe­żo mie­lo­ny pieprz,
 • 4–5 jajek,
 • 3–4 krom­ki chle­ba (zwy­czaj­ny — przenno-żytni),
 • olej uni­wer­sal­ny.

Do miski malak­se­ra wkła­da­my: nóż­ki bro­ku­ła, jeśli ugo­to­wa­li­śmy do zupy całe­go, to więk­szą część róży­czek, poło­wę grosz­ku z pusz­ki wraz z zale­wą, śmie­ta­nę, mąkę, pod­le­wa­my wodą i dokład­nie mik­su­je­my. Zawar­tość miski malak­se­ra prze­le­wa­my do ema­lio­wa­ne­go garn­ka i doda­je­my pozo­sta­łą część róży­czek i grosz­ku, posie­ka­ne kost­ki roso­ło­we, czą­ber, pieprz (kil­ka obro­tów młyn­ka) i zago­to­wu­je­my na małym ogniu, czę­sto mie­sza­jąc, bo zupa krem lubi przy­wie­rać. Dopra­wia­my do sma­ku warzyw­kiem, pie­przem i czą­brem. Daje­my zupie dosłow­nie 3 minut­ki od zago­to­wa­nia, żeby sobie pobul­ka­ła i zgęstniała.

Zupa krem z groszkiem i brokułem

W osob­nym ron­del­ku gotu­je­my jaj­ka na twar­do. Krom­ki chle­ba kro­imy w kost­kę i zru­mie­nia­my na roz­grza­nym na patel­ni tłusz­czu, uzy­sku­jąc chru­pią­ce grzan­ki. Jaj­ka obra­ne i pokro­jo­ne w pla­ster­ki oraz grzan­ki wsy­pu­je­my do mise­czek i zale­wa­my zupą. Smacznego!

Jeśli podo­ba Ci się prze­pis daj pro­szę łap­kę w górę 🙂

Zupa - krem z groszkiem i brokułem
Zupa — krem z grosz­kiem i brokułem
Zupa krem grosz­ko­wo-bro­ku­ło­wa to eks­pre­so­wa, pożyw­na potra­wa na zie­lo­no. Dosko­na­le kom­po­nu­je się z chru­pią­cy­mi grzan­ka­mi i ugo­to­wa­nym na twar­do jajkiem.

1 przemyślenie na temat “Zupa krem z groszkiem i brokułem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.