Grochówka — zupa grochowa

Grochówka — zupa grochowa

Gro­chów­ka… któż nie zna? Bar­dzo smacz­na, pożyw­na, mię­sna zupa gro­cho­wa, któ­ra wcho­dzi górą, wycho­dzi — jak aero­zol — dołem, kil­ka godzin póź­niej. O żoł­nier­skiej gro­chów­ce krą­żą legen­dy, że sta­no­wi­ła tajem­ną broń, a jeden z jej pro­duk­tów prze­mia­ny mate­rii słu­żył jako gaz bojo­wy tudzież do oświe­tla­nia ulic i goto­wa­nia innych — rów­nie nie­skrom­nych — posił­ków. Podob­no morzy­ła też strzy­gi i roz­ga­nia­ła nie­bo­żę­ta, acz­kol­wiek nie ma tego teraz jak spraw­dzić, ponie­waż z impe­tem odrzu­tow­ca wkro­czy­li­śmy w XXI wiek i wszel­kie sta­ro­żyt­ne stwo­ry jakoś tak stra­ci­ły na zna­cze­niu.

Uwa­ga! Gro­chów­ka, któ­rą pre­zen­tu­ję poni­żej to por­cja MEGA, więc jeśli ktoś nie potrze­bu­je jedze­nia na kil­ka dni, może śmia­ło pro­por­cjo­nal­nie zmniej­szyć ilość skład­ni­ków, np. o poło­wę. Do goto­wa­nia gro­chów­ki oprócz duże­go, kil­ku­li­tro­we­go garn­ka, będzie­my potrze­bo­wać patel­ni, na któ­rej zasma­ży­my część skład­ni­ków.

Grochówka w brązowej, kamionkowej miseczce.

Składniki na grochówkę

 • 0,5 kg łuska­ne­go, suche­go gro­chu,
 • 0,4 kg wędzo­ne­go, suro­we­go bocz­ku,
 • 0,2–0,3 kg mie­szan­ki mro­żo­nych warzyw: mar­chew­ki, pie­trusz­ki, sele­ra, kala­fio­ra, fasol­ki szpa­ra­go­wej, pora, papry­ki itp.
 • 1–2 cebu­le,
 • 4–6 ząb­ków czosn­ku,
 • 2 woło­we kost­ki roso­ło­we o sma­ku wędzon­ki,
 • 1–2 liście lau­ro­we,
 • 2 owo­ce zie­la angiel­skie­go,
 • sól lub warzyw­ko oraz pieprz mie­lo­ny, świe­ży i cukier trzci­no­wy,
 • przy­pra­wa do zup Mag­gi albo podob­na (osta­tecz­nie może być ciem­ny sos sojo­wy),
 • olej rze­pa­ko­wy,
 • woda.

Gro­chów­ka kcal będzie mia­ła ok. 3800 — 4200, więc powin­na wystar­czyć na 4 — 6 solid­nych por­cji, 8 nie­co lżej­szych. Naj­le­piej przy­rzą­dzać ją dzień przed spo­ży­ciem. Jest z nią tro­chę tak, jak z bigo­sem. Jeśli gro­chów­ka chwi­lę się prze­gry­zie, będzie naj­smacz­niej­sza.

Przepis na grochówkę

W pierw­szej kolej­no­ści wkła­da­my boczek do garn­ka, zale­wa­my taką ilo­ścią wody, aby był przy­kry­ty i gotu­je­my ok. 0,5h. W mię­dzy­cza­sie szat­ku­je­my cebu­lę, soli­my, cukrzy­my i sma­ży­my na roz­grza­nym na patel­ni ole­ju rze­pa­ko­wym na rumia­ny kolor. Po usma­że­niu cebu­lę odkła­da­my na tale­rzyk, sta­ra­jąc się zosta­wić tłuszcz na patel­ni. Gdy boczek już się ugo­tu­je, wycią­ga­my go z wody do prze­sty­gnię­cia.

Groch na gro­chów­kę płu­cze­my, wrzu­ca­my do wywa­ru po bocz­ku, doda­je­my liście waw­rzy­nu, zie­le angiel­skie oraz kost­kę roso­ło­wą i gotu­je­my do mięk­ko­ści na wol­nym ogniu, czę­sto mie­sza­jąc (groch lubi przy­wie­rać do dna). Gdy wywar nam już zawrze, boczek kro­imy w kost­kę, oddzie­la­jąc chrząst­ki i lek­ko pod­sma­ża­my na patel­ni na pozo­sta­łym po cebu­li tłusz­czu. W koń­cu doda­je­my sma­żo­ną cebul­kę do bocz­ku i jesz­cze chwi­lę prze­sma­ża­my.

W trak­cie goto­wa­nia gro­chów­ki co jakiś czas dole­wa­my odro­bi­nę wody, tak aby groch był cały czas przy­kry­ty. Gdy groch nie­co zmięk­nie, co spraw­dzi­my orga­no­lep­tycz­nie — da się go pogryźć, ale będzie chru­pią­cy i lek­ko mączy­sty — doda­je­my mro­żo­ne warzy­wa, a po kil­ku minu­tach od zawrze­nia — zawar­tość patel­ni. Dłuż­szą chwi­lę gotu­je­my do peł­nej mięk­ko­ści. Na koniec gro­chów­kę dopra­wia­my do sma­ku solą lub warzyw­kiem, świe­żo mie­lo­nym pie­przem i przy­pra­wą do zup. Jeśli zacho­dzi taka potrze­ba, to zupę gro­cho­wą może­my nie­co posło­dzić.

Zupa grochowa nalana do brązowej, kamionkowej miseczki, która położona jest na kwiecistej, zielonkawej serwecie. W kremowej grochówce pływają kawałki kiełbasy, miękkie ziarna grochu i duży liść laurowy.

Smacz­ne­go! Jeśli gro­chów­ka dobrze odstra­sza strzy­gi i inne upio­ry, to daj pro­szę łap­kę w górę 🙂

Grochówka - zupa grochowa
Gro­chów­ka — zupa gro­cho­wa
Gro­chów­ka to bar­dzo smacz­na, pożyw­na, mię­sna zupa gro­cho­wa, pro­sta w przy­go­to­wa­niu i sycą­ca na dłu­gie godzi­ny.
Skład­ni­ki:
 • 0,5 kg łuska­ne­go, suche­go gro­chu
 • 0,4 kg wędzo­ne­go, suro­we­go bocz­ku
 • 0,2–0,3 kg mie­szan­ki mro­żo­nych warzyw
 • 1–2 cebu­le
 • 4–6 ząb­ków czosn­ku
 • 2 szt. woło­wych kostek roso­ło­wych o sma­ku wędzon­ki
 • 1–2 liście lau­ro­we
 • 2 szt. owo­ców zie­la angiel­skie­go
 • sól lub warzyw­ko oraz pieprz mie­lo­ny, świe­ży i cukier trzci­no­wy
 • przy­pra­wa Mag­gi lub podob­na
 • olej rze­pa­ko­wy
 • woda

Inni trafili tutaj szukając

 • gro­chów­ka kalo­rie
 • gro­chow­ka
 • zupa gro­cho­wa kalo­rie
 • gro­chów­ka kcal
Tagi: , , , ,
3 comments on “Grochówka — zupa grochowa
 1. Aaaa pisze:

  Rze­czy­wi­ście zdro­wa… cukier trzcinowy,magii,kostki roso­ło­wą… Jak bym mia­ła tak goto­wać to wola­ła­bym już żywić się w MC Donal­dzie… Masa­kra…

  • Buba pisze:

   No… trud­no się nie zgo­dzić z Tobą .…. Jesz­cze te warzy­wa mro­żo­ne, jak­by cebu­la, czo­snek, mar­chew itp. nie bywa­ły dostęp­ne w tej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej świe­że przez więk­szość roku …

  • kcal pisze:

   W prze­pi­sie wystę­pu­ją zarów­no warzy­wa świe­że, jak i mro­żo­ne. Oczy­wi­ście nic nie stoi na prze­szko­dzie, żeby zasto­so­wać tyl­ko warzy­wa pro­sto z grząd­ki, a prze­pis potrak­to­wać tyl­ko jako inspi­ra­cję — zawsze gorą­co do tego zachę­cam 🙂 Swo­ją dro­gą mro­że­nie jest jed­ną z naj­lep­szych metod dłu­go­trwa­łe­go prze­cho­wy­wa­nia żyw­no­ści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.