Tag: kakao

Kakao

Pro­szek kaka­owy, czy­li w potocz­nym rozu­mie­niu kakao, otrzy­mu­je się z mie­lo­nych i odtłusz­czo­nych zia­ren kaka­ow­ca. Ziar­na wstęp­nie są fer­men­to­wa­ne, suszo­ne i palo­ne, a w koń­cu roz­drab­nia­ne na mia­zgę. Obok prosz­ku kaka­owe­go w tym samym pro­ce­sie pro­duk­cyj­nym powsta­je też masło kakaowe.

Kakao zawie­ra dwa pobu­dza­ją­ce alka­lo­idy: teo­bro­mi­nękofe­inę (w śla­do­wych ilo­ściach), a tak­że anan­da­mid, któ­ry wspo­ma­ga spa­la­nie tkan­ki tłusz­czo­wej. Oprócz powyż­szych, pro­szek kaka­owy, uwzględ­nia­jąc zale­ca­ne dzien­ne spo­ży­cie, w prze­li­cze­niu na 100 g kakao, zawie­ra cał­kiem spo­ro magne­zu, żela­za i cyn­ku, jed­nak nie jest ich zna­czą­cym źró­dłem, jeśli roz­pa­tru­je­my spo­ży­cie kakao w prze­cięt­nych ilo­ściach (np. łyżecz­ka kakao na kubek cie­płe­go mleka).

Ciasto Reagan

Ciasto Reagan

Cia­sto Reagan to lżej­sza odsło­na dobrze wszyst­kim zna­ne­go murzyn­ka, czy­li cia­sta cze­ko­la­do­we­go. Na tle murzyn­ka wyróż­nia się deli­kat­no­ścią i zawar­to­ścią świe­żych jabłek.

Ciasteczka czekoladowe z nadzieniem waniliowym

Ciasteczka czekoladowe

Po dość dłu­giej prze­rwie, dziś przed­sta­wiam prze­pis na cia­stecz­ka cze­ko­la­do­we. Bar­dzo moc­no kaka­owe, chru­pią­ce z wani­lio­wym nadzieniem.

Owsianka kakaowa

Owsianka kakaowa — płatki na mleku inaczej

Owsian­ka to potra­wa zna­na chy­ba wszyst­kim i pew­nie przez licz­ne gro­no znie­na­wi­dzo­na jesz­cze w cza­sach, kie­dy bie­ga­ło się w podar­tych spodniach za pił­ką (w wer­sji żeń­skiej: prze­bie­ra­ło… czy­taj wię­cej Owsian­ka kaka­owa — płat­ki na mle­ku inaczej

Muffinki z mikrofalówki

Ekspresowe ciasto — korzenne muffinki z mikrofali

Daw­no na blo­gu nie było nic słod­kie­go, więc dzi­siaj prze­pis na eks­pre­so­we cia­sto bez pie­cze­nia: korzen­ne muf­fin­ki z mikro­fa­li. Przy­da­ją się gdy zna­jo­mi wpad­ną z nie­za­po­wie­dzia­ną wizy­tą, a pod ręką… czy­taj wię­cej Eks­pre­so­we cia­sto — korzen­ne muf­fin­ki z mikrofali

Murzynek ciasto czekoladowe z bakaliami

Murzynek z olejem — ciasto czekoladowe

Murzy­nek, czy­li pysz­ne cia­sto cze­ko­la­do­we, moż­na przy­rzą­dzić dosłow­nie w kil­ka minut. Po wsta­wie­niu do pie­kar­ni­ka, pie­cze się rów­nież bar­dzo szyb­ko, więc nie będzie­my musie­li cze­kać… czy­taj wię­cej Murzy­nek z ole­jem — cia­sto czekoladowe

Koktajl bananowo czekoladowy w szklance udekorowanej cukrem

Koktajl bananowo czekoladowy

Kok­tajl bana­no­wo cze­ko­la­do­wy to chy­ba jeden z naj­prost­szych kok­taj­li do przy­rzą­dze­nia. Aku­rat bana­ny są w tym wzglę­dzie dość wdzięcz­ny­mi owo­ca­mi, bo nie trze­ba się bawić w szy­puł­ko­wa­nie owo­ców,… czy­taj wię­cej Kok­tajl bana­no­wo czekoladowy