Koktajl bananowo czekoladowy

Kok­tajl bana­no­wo cze­ko­la­do­wy to chy­ba jeden z naj­prost­szych kok­taj­li do przy­rzą­dze­nia. Aku­rat bana­ny są w tym wzglę­dzie dość wdzięcz­ny­mi owo­ca­mi, bo nie trze­ba się bawić w szy­puł­ko­wa­nie owo­ców, wystar­czy zdjąć skórkę.

Kok­tajl bana­no­wo cze­ko­la­do­wy jest gęstym napo­jem wyso­ko­wę­glo­wo­da­no­wym. Ponad­to są to głów­nie węglo­wo­da­ny pro­ste, łatwo przy­swa­jal­ne, więc nada­je się do spo­ży­cia raczej tuż po tre­nin­gu, kie­dy szyb­ko musi­my uzu­peł­nić zapa­sy gli­ko­ge­nu w mię­śniach, niż wie­czo­rem, kie­dy nasze zapo­trze­bo­wa­nie ener­ge­tycz­ne znacz­nie spa­da i raczej wole­li­by­śmy unik­nąć hodo­wa­nia opon­ki na brzu­chu 😉

Cie­ka­wost­ka

Prze­cho­wy­wa­nie bana­nów w szczel­nym, poli­ety­le­no­wym worecz­ku z nie­wiel­ką ilo­ścią nad­man­ga­nia­nu pota­su (KMnO4) jako sor­ben­tu ety­le­nu (do kupie­nia w każ­dej apte­ce), spo­wal­nia pro­ces doj­rze­wa­nia bana­nów.

Składniki

  • 1–2 bana­ny,
  • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka kakao,
  • 1 czu­ba­ta łyż­ka sto­ło­wa mio­du lub cukru trzcinowego,
  • szczyp­ta soli,
  • 2 szklan­ki mleka.

Bana­ny obie­ra­my ze skór­ki, kro­imy na kil­ka czę­ści i wrzu­ca­my do malak­se­ra, doda­je­my kakao, miód, odro­bi­nę soli, schło­dzo­ne mle­ko i mik­su­je­my na jed­no­rod­ną pul­pę. Kok­tajl bana­no­wo cze­ko­la­do­wy ma ten­den­cję do “łapa­nia powie­trza” pod­czas mik­so­wa­nia, więc jeśli prze­sa­dzi­my, wyj­dzie nam pian­ka, któ­ra tro­chę łasko­cze pod­nie­bie­nie — nie każ­dy może to lubić. Poda­je­my w ozdob­nych szklan­kach ude­ko­ro­wa­nych cukrem. Napój może­my też przy­ozdo­bić cyna­mo­nem i kawa­łecz­kiem banana.

Koktajl bananowo czekoladowy w szklance udekorowanej cukrem

Smacz­ne­go!

Koktajl bananowo - czekoladowy
Kok­tajl bana­no­wo — czekoladowy
Kok­tajl bana­no­wo — cze­ko­la­do­wy sta­no­wi smacz­ne źró­dło łatwo przy­swa­jal­nych węglo­wo­da­nów prostych.
Skład­ni­ki:
  • bana­ny — 1–2 szt.
  • kakao — 1 czu­ba­ta łyżeczka
  • miód psz­cze­li lub cukier trzci­no­wy — 1 czu­ba­ta łyżka
  • szczyp­ta soli
  • 2 szklan­ki mleka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.