Domowy budyń czekoladowy

Domo­wy budyń cze­ko­la­do­wy jest pro­ściut­ki do wyko­na­nia i pysz­ny. Zobacz sama 🙂

Domowy budyń czekoladowy składa się z

  • 500 + 200 ml mle­ka 3,2%,
  • 25 g masła,
  • 3 i 1/2 czu­ba­tej łyż­ki cukru kryształu,
  • 1 czu­ba­ta łyż­ka mąki pszennej,
  • 1 czu­ba­ta łyż­ka skro­bi ziemniaczanej,
  • 1 bar­dzo czu­ba­ta łyż­ka kakao,
  • mała szczyp­ta soli kuchennej.

500 ml mle­ka roz­grze­wa­my z cukrem i masłem do zago­to­wa­nia, po czym doda­je­my mąkę i kakao uprzed­nio roz­pro­wa­dzo­ne dokład­nie w 200 ml mle­ka. Gotu­je­my, dość inten­syw­nie mie­sza­jąc przez 1–2 minu­ty. Ostroż­nie, bo budyń cze­ko­la­do­wy w trak­cie gęst­nie­nia będzie tro­chę pyr­kać i chla­pać jak wul­kan na wszyst­kie strony.

Brązowy budyń czekoladowy w kryształowej miseczce z dorysowanymi śmiesznymi oczami.

Budyń roz­le­wa­my do cera­micz­nych koki­lek lub innych podob­nych naczyń i zosta­wia­my do prze­sty­gnię­cia. Uni­ka­my krysz­ta­łu, ponie­waż ten wsku­tek gwał­tow­nych zmian tem­pe­ra­tu­ry lubi pęk­nąć; tak jak misecz­ka na zdję­ciu powy­żej, któ­ra nie­ste­ty nie prze­ży­ła. Smacznego!

Ach, jesz­cze jed­no! Wszyst­kie suche skład­ni­ki może­my przy­go­to­wać zawcza­su i wsy­pać do worecz­ka stru­no­we­go. Gdy naj­dzie nas ocho­ta na deser, zawar­tość worecz­ka wystar­czy roz­ro­bić dokład­nie w zim­nym mle­ku i wlać do wrzą­ce­go, wg powyż­sze­go prze­pi­su. Nie musi­my doda­wać masła. Kil­ka takich zesta­wów bar­dzo przy­da­je się na nie­spo­dzie­wa­ne okoliczności.

 

2 przemyślenia na temat “Domowy budyń czekoladowy

  1. Takie­go praw­dzi­we­go budy­niu to jesz­cze nie robi­łam i też nie jadłam. Zawsze wybie­ram raczej te dostęp­ne gotow­ce. Chy­ba czas sprobować 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.