Placek FIT — musli z twarogiem zamiast pizzy

No dobra, smacz­nej piz­zy nic nie zastą­pi 😉 Ale jeże­li chce­my zjeść tro­chę zdrow­sze śnia­da­nie i do tego tre­nu­je­my, pla­cek musli (müsli, muesli) z twa­ro­giem może oka­zać się cał­kiem nie­złym wybo­rem. Dostar­czy nam ener­gii i białka.

Pla­cek FIT przy­go­to­wu­je się bły­ska­wicz­nie, ale pie­cze­nie może już potrwać nawet 20 min.

Składniki na placek musli

 • 75 g płat­ków pszennych,
 • 75 g płat­ków owsianych,
 • mle­ko kro­wie 0,5% (czy­taj opis),
 • 1 całe jaj­ko kurze i 1 biał­ko jaja,
 • 2 lek­ko czu­ba­te łyż­ki mąki pszen­nej (mąka nie­kie­dy daje się nakła­dać z takim czu­bem, że z jed­nej łyż­ki robią się ze 3),
 • 1–2 lek­ko czu­ba­te łyż­ki mąki kukurydzianej,
 • 3 czu­ba­te łyż­ki cukru trzcinowego,
 • 1/2 pła­skiej łyżecz­ki soli,
 • 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia,
 • duża garść rodzynek,
 • mała garść suszo­nej żurawiny,
 • garść orzesz­ków ara­chi­do­wych, nie­pra­żo­nych, niesolonych,
 • garść łuska­nych pestek dyni,
 • czu­ba­ta łyżecz­ka sie­mie­nia lnianego,
 • opcjo­nal­nie: 25–50 g roz­to­pio­ne­go masła.

Składniki masy twarogowej

 • 250 g chu­de­go twarogu,
 • kil­ka łyżek mleka,
 • 1 żółt­ko (moż­na pomi­nąć — patrz tekst),
 • 16 g cukru wanilinowego,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka cukru kryształu,
 • kakao do przy­ozdo­bie­nia (gorz­kie lub rozpuszczalne).

Przygotowujemy placek muesli z masą twarogową

W pierw­szym kro­ku pod bie­żą­cą, cie­płą wodą z uży­ciem pły­nu do naczyń, dokład­nie myje­my jaj­ka 😉 Następ­nie spa­rza­my je wrząt­kiem przez ok. 10–15 s. Ma to na celu wybi­cie wszyst­kich zaraz­ków znaj­du­ją­cych się na sko­rup­ce. Pamię­taj­my, że jaj­ka mogą być ska­żo­ne Sal­mo­nel­lą rów­nież wewnątrz, więc taka powierz­chow­na dezyn­fek­cja przed zaka­że­niem tą paskud­ną bak­te­rią chro­ni w stop­niu wię­cej niż umiarkowanym.

Płat­ki w misce zale­wa­my taką ilo­ścią mle­ka, aby jego lustro czę­ścio­wo przy­kry­ło płat­ki. Naj­le­piej zro­bić to wie­czo­rem wcze­śniej­sze­go dnia, żeby płat­ki wchło­nę­ły mle­ko przez noc. Jeśli nam się śpie­szy — jesz­cze nie wszyst­ko stra­co­ne! Płat­ki z mle­kiem wsta­wia­my do kuchen­ki mikro­fa­lo­wej i pod­grze­wa­my przez 1–2 min. Zamien­nie może­my zalać płat­ki gorą­cym mle­kiem. W oby­dwu przy­pad­kach wystar­czy, że odcze­ka­my kil­ka­na­ście minut i mle­ko powin­no się wchło­nąć, a płat­ki zbo­żo­we napęcznieć.

Do płat­ków z mle­kiem doda­je­my wszyst­kie pozo­sta­łe skład­ni­ki wymie­nio­ne  na liście powy­żej, pamię­ta­jąc, żeby zosta­wić żółt­ko do masy twa­ro­go­wej (chy­ba że jaja mamy z nie­pew­ne­go źró­dła, wte­dy żółt­ko nale­ży dorzu­cić do plac­ka i nie doda­wać go już do masy serowej).

Masę na pla­cek musli dokład­nie mie­sza­my i wykła­da­my rów­ną war­stwą na bla­chę wyło­żo­ną papie­rem do pie­cze­nia. Pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 200°C do zru­mie­nie­nia (ok. 20 min). Wycią­ga­my do przestudzenia.

Placek FIT - placek musli z twarogiem i kakaową posypką

Wszyst­kie skład­ni­ki masy twa­ro­go­wej dość dokład­nie mie­sza­my. Mle­ka doda­je­my w takiej ilo­ści, żeby uzy­skać kon­sy­sten­cję gęstej pasty. Powsta­łą masą sero­wą sma­ru­je­my rów­no wierzch prze­stu­dzo­ne­go, ale jesz­cze cie­płe­go plac­ka muesli, kro­imy (naj­ła­twiej nożem krąż­ko­wym), deko­ru­je­my kakao i poda­je­my. Smacznego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.