Jesienna sałatka porowa

Por to póź­no­je­sien­ne warzy­wo cebu­lo­we, któ­re ma bar­dzo mało kalo­rii. Samym porem trud­no się najeść. O wie­le bar­dziej sycą­ca będzie jesien­na sałat­ka poro­wa, wzbo­ga­co­na w kil­ka skład­ni­ków o wyso­kiej zawar­to­ści biał­ka i tłuszczu.

Sałat­ką poro­wą może­my zaja­dać się jak prze­ką­ską, lub też może sta­no­wić samo­dziel­ny, peł­no­war­to­ścio­wy posiłek.

Składniki na sałatkę porową

 • 1 duży por,
 • 4–5 paró­wek wie­przo­wych, parzonych,
 • 4 jaj­ka kurze M‑ki,
 • 1 pusz­ka faso­li czerwonej,
 • 1 pusz­ka kukurydzy,
 • 2–3 ogór­ki konserwowe,
 • 2–3 łyż­ki majonezu,
 • 1 łyżecz­ka musztardy,
 • sól kuchen­na i świe­żo mie­lo­ny czar­ny pieprz.

Sałatka porowa — wykonanie

 1. Pora dokład­nie myje­my, odci­na­my dol­ną część cebu­li (tę z korzon­ka­mi), a resz­tę kro­imy w talar­ki. Pokro­jo­ne­go pora może­my spa­rzyć wrząt­kiem przez kil­ka minut — będzie wte­dy mięk­szy i łatwiej strawny.
 2. Paró­wek nie musi­my goto­wać. Parów­ki oczysz­cza­my z folio­wych osło­nek — o ile taki mają — i kro­imy w talar­ki lub półksiężyce.
 3. Jaj­ka gotu­je­my na twar­do, stu­dzi­my i obie­ra­my ze sko­ru­pek. Kro­imy w kost­kę. Naj­szyb­ciej (i chy­ba naj­bez­piecz­niej, ponie­waż dość trud­no się w ten spo­sób poka­le­czyć) jaj­ka w kost­kę kroi się za pomo­cą kra­jacz­ki do jajek. Naj­pierw jaj­ka kro­imy wzdłuż, a póź­niej — ukła­da­jąc prze­cię­cia­mi rów­no­le­gle do tac­ki kra­jacz­ki — w poprzek.
 4. Faso­lę i kuku­ry­dzę odsą­cza­my z zalewy.
 5. Ogór­ki kon­ser­wo­we kro­imy w kost­kę lub w ćwiart­ki talarków.
 6. Wszyst­kie powyż­sze skład­ni­ki mie­sza­my z 2–3 łyż­ka­mi majo­ne­zu i 1 łyżecz­ką musz­tar­dy. Dopra­wia­my do sma­ku solą i pieprzem.

Sałatka porowa
Sałat­ka poro­wa jest dość pikant­na i u bar­dziej wraż­li­wych osób może wywo­ły­wać nie­znacz­ny ból brzu­cha, więc war­to zwró­cić na to uwa­gę. Naj­smacz­niej­sza jest poda­wa­na w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej, ponie­waż deli­kat­ne ocie­ple­nie sałat­ki, pozwa­la wydo­być cały jej aromat.

Smacz­ne­go!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.