Tag: drożdże piekarnicze

Drożdże piekarnicze

Droż­dże — jako śro­dek spulch­nia­ją­cy cia­sto — sto­so­wa­ne są od tysię­cy lat pod posta­cią zakwa­su pie­kar­skie­go. W skład jego mikro­flo­ry wcho­dzą też bak­te­rie kwa­su mle­ko­we­go — stąd kwa­śny smak zakwa­su. Wyod­ręb­nio­ne droż­dże do wypie­ku ciast sto­su­je się od sto­sun­ko­wo nie­daw­na, bo od XVIII w.

Do pro­duk­cji droż­dży pie­kar­ni­czych sto­su­je się spe­cjal­ne szcze­py jed­no­ko­mór­ko­we­go grzy­ba gatun­ku Sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae Mey­en ex E.C. Han­sen. Cha­rak­te­ry­zu­ją się one wyso­ką trwa­ło­ścią w trak­cie prze­cho­wy­wa­nia (np. w for­mie pra­so­wa­nej kost­ki, schło­dzo­nej w lodów­ce), ale też znacz­ną aktyw­no­ścią fermentacyjną.

Droż­dże pie­kar­ni­cze w trak­cie oddy­cha­nia i fer­men­ta­cji wydzie­la­ją znacz­ne ilo­ści dwu­tlen­ku węgla, co nada­je wypie­kom pożą­da­ną, poro­wa­tą struk­tu­rę, któ­ra zosta­je utrwa­lo­na w pro­ce­sie wypie­ka­nia cia­sta. Oprócz dwu­tlen­ku węgla i alko­ho­lu, droż­dże w trak­cie roz­wo­ju wytwa­rza­ją wie­le związ­ków che­micz­nych, któ­re są współ­od­po­wie­dzial­ne za aro­mat i smak goto­we­go wypieku.

W poniż­szych prze­pi­sach kuli­nar­nych zasto­so­wa­ne zosta­ły droż­dże piekarnicze.

Bułeczki drożdżowe sojowo - serowe

Bułeczki drożdżowe sojowo — serowe

Prze­pis na bułecz­ki droż­dżo­we sojo­wo — sero­we pozwo­li uroz­ma­icić smak tego stan­dar­do­we­go pro­duk­tu śniadaniowego.

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Zasta­na­wia­łem się, czy tego spe­cja­łu nie wrzu­cić do kate­go­rii piz­za, gdyż robi się go dość podob­nie. Mimo wszyst­ko świ­der­ki droż­dżo­we je się od piz­zy wygod­niej, ponie­waż jest… czy­taj wię­cej Świ­der­ki droż­dżo­we z szyn­ką i serem

Rogaliki drożdżowe z serem

Rogaliki drożdżowe z serem

Ser­nicz­ki droż­dżo­we to ciast­ka moje­go dzie­ciń­stwa. Pamię­tam, jak męczy­łem mamę, żeby znów je upie­kła: sero­we podu­szecz­ki zni­ka­ły w zastra­sza­ją­cym tem­pie. Dru­gim moim ulu­bio­nym wypie­kiem… czy­taj wię­cej Roga­li­ki droż­dżo­we z serem

Roladki drożdżowe z parówkami

Roladki drożdżowe z parówkami

Dzi­siaj pro­ściut­ki prze­pis na bazie cia­sta na piz­zę — rolad­ki droż­dżo­we z parówkami.

Warkocze drożdżowe z serem

Warkocze drożdżowe z serem — paluchy drożdżowe

Kolej­ny pro­ściut­ki prze­pis. Tym razem war­ko­cze droż­dżo­we z serem żół­tym — dosko­na­łe jako zagryz­ka do piwa.

Ciasto na pizzę - przed wyrośnięciem

Ciasto na pizzę — proste ciasto drożdżowe

Cia­sto na piz­zę jest bar­dzo pro­ste do przy­rzą­dze­nia. Jest to cia­sto droż­dżo­we, na bazie mąki, wody i droż­dży, z nie­wiel­kim dodat­kiem innych skład­ni­ków. W sma­ku jest deli­kat­nie… czy­taj wię­cej Cia­sto na piz­zę — pro­ste cia­sto drożdżowe

Drożdżowe bułeczki z kaszą gryczaną i ziemniakami

Drożdżowe bułeczki z kaszą i ziemniakami

Droż­dżo­we bułecz­ki z kaszą i ziem­nia­ka­mi to mariaż słod­kie­go cia­sta, z wytraw­nym, ziar­ni­stym nadzie­niem. Naj­le­piej sma­ku­ją jesz­cze gorą­ce, po leciut­kim przestudzeniu 🙂

Racuchy z twarogiem i rodzynkami

Racuchy z serem i rodzynkami

Racu­chy z serem i rodzyn­ka­mi to dość tre­ści­we, pro­ste jedze­nie. Dzię­ki dodat­ko­wi twa­ro­gu, boga­te­go w biał­ko, te plac­ki sero­we sta­no­wią dosko­na­łą pro­po­zy­cję na nie­wy­ma­ga­ją­cy obiad.

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką, naj­le­piej wraz z poran­nym kakao, zde­cy­do­wa­nie popra­wia mi nastrój i daje ener­ge­tycz­ne­go kopa w pierw­szych godzi­nach nowe­go, cudow­ne­go dnia. Dobre na ponie­dział­ko­we… czy­taj wię­cej Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką i rodzynkami