Roladki drożdżowe z parówkami

Dzi­siaj pro­ściut­ki prze­pis na bazie cia­sta na piz­zę — rolad­ki droż­dżo­we z parówkami.

Składniki na roladki:

  • cia­sto na piz­zę,
  • 5 szt. paró­wek (jakichś bar­dziej mię­snych, mogą być też frankfurterki),
  • 10 pla­ster­ków sera żółtego,
  • kon­cen­trat pomidorowy,
  • musz­tar­da,
  • zio­ła prowansalskie,
  • oli­wa z oliwek.

Cia­sto dzie­li­my na 10 por­cji. Każ­dy kawa­łek cia­sta roz­wał­ko­wu­je­my na cien­ki, dłu­gi pro­sto­kąt o sze­ro­ko­ści 1/2 parów­ki. Pro­sto­ką­ci­ki sma­ru­je­my wedle uzna­nia: albo musz­tar­dą, albo kon­cen­tra­tem pomi­do­ro­wym. W dru­gim przy­pad­ku posy­pu­je­my je jesz­cze obfi­cie zio­ła­mi pro­wan­sal­ski­mi i skra­pia­my oliwą.

Parów­ki “oskó­ro­wu­je­my” z folii i tnie­my na pół. Każ­dą połów­kę zawi­ja­my w pasek cia­sta, a na wierzch kła­dzie­my pla­ste­rek sera żół­te­go. Tak otrzy­ma­ne rolad­ki zapie­ka­my w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do tem­pe­ra­tu­ry ok. 200ºC przez 10–20 min, aż do przy­ru­mie­nie­nia sera.

Roladki drożdżowe z parówkami

Rolad­ki droż­dżo­we z parów­ka­mi sta­no­wią samo­dziel­ny posi­łek, ale nic nie stoi na prze­szko­dzi aby­śmy poda­li je np z mize­rią i pomi­dor­ka­mi kok­taj­lo­wy­mi, tak jak na powyż­szym zdję­ciu. Smacznego!

4 przemyślenia na temat “Roladki drożdżowe z parówkami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.