Roladki drożdżowe z parówkami

Roladki drożdżowe z parówkami

Dzi­siaj pro­ściut­ki prze­pis na bazie cia­sta na piz­zę — rolad­ki droż­dżo­we z parów­ka­mi.

Składniki na roladki:

 • cia­sto na piz­zę,
 • 5 szt. paró­wek (jakichś bar­dziej mię­snych, mogą być też frank­fur­ter­ki),
 • 10 pla­ster­ków sera żół­te­go,
 • kon­cen­trat pomi­do­ro­wy,
 • musz­tar­da,
 • zio­ła pro­wan­sal­skie,
 • oli­wa z oli­wek.

Cia­sto dzie­li­my na 10 por­cji. Każ­dy kawa­łek cia­sta roz­wał­ko­wu­je­my na cien­ki, dłu­gi pro­sto­kąt o sze­ro­ko­ści 1/2 parów­ki. Pro­sto­ką­ci­ki sma­ru­je­my wedle uzna­nia: albo musz­tar­dą, albo kon­cen­tra­tem pomi­do­ro­wym. W dru­gim przy­pad­ku posy­pu­je­my je jesz­cze obfi­cie zio­ła­mi pro­wan­sal­ski­mi i skra­pia­my oli­wą.

Parów­ki “oskó­ro­wu­je­my” z folii i tnie­my na pół. Każ­dą połów­kę zawi­ja­my w pasek cia­sta, a na wierzch kła­dzie­my pla­ste­rek sera żół­te­go. Tak otrzy­ma­ne rolad­ki zapie­ka­my w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do tem­pe­ra­tu­ry ok. 200ºC przez 10–20 min, aż do przy­ru­mie­nie­nia sera.

Roladki drożdżowe z parówkami

Rolad­ki droż­dżo­we z parów­ka­mi sta­no­wią samo­dziel­ny posi­łek, ale nic nie stoi na prze­szko­dzi aby­śmy poda­li je np z mize­rią i pomi­dor­ka­mi kok­taj­lo­wy­mi, tak jak na powyż­szym zdję­ciu. Smacz­ne­go!

Tagi: , , ,
4 comments on “Roladki drożdżowe z parówkami
 1. Kardio pisze:

  Bar­dzo ape­tycz­ne 🙂 Ja zawsze robię podob­ne rolad­ki z cia­stem fran­cu­skim 🙂

 2. Galantyna.pl pisze:

  W sam raz na impre­zę dla moich 14-lat­ków:)

 3. napiecyku pisze:

  Zja­dła­bym na kola­cję, syto i smacz­nie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.