Tag: oliwa z oliwek

Oliwa z oliwek

Olej oliw­ko­wy czy­li oli­wa (łac. Oleum Oli­va­rum) to tłuszcz jadal­ny w kolo­rze od zło­ci­ste­go do zie­lon­ka­we­go, o cha­rak­te­ry­stycz­nym sma­ku i aro­ma­cie, pozy­ski­wa­ny z owo­ców drze­wa oliw­ki euro­pej­skiej (drze­wo oliw­ne, łac. Olea euro­pa­ea L).

Ekstra oliwa z oliwek

Oli­wa z pierw­sze­go tło­cze­nia na zim­no to tzw. oli­wa extra ver­gin. Jest ona naj­war­to­ściow­sza pod wzglę­dem zdro­wot­nym. Pod­da­je się ją pro­ce­so­wi fil­tra­cji, aby usu­nąć reszt­ki roślin­ne, któ­re pomi­mo, że pod­no­szą jej war­tość odżyw­czą, to znacz­nie skra­ca­ją okres przy­dat­no­ści do spożycia.

Rafinowana oliwa z oliwek

Olej oliw­ko­wy, któ­ry nie może zostać zakwa­li­fi­ko­wa­ny jako extra ver­gin bądż ver­gin, zosta­je pod­da­ny pro­ce­so­wi rafi­na­cji za pomo­cą metod che­micz­nych. Oli­wa rafi­no­wa­na jest pozba­wio­na swo­ich cech sma­ko­wych i zapa­cho­wych oraz kolo­ru, za to pod­wyż­sza się jej punkt dymie­nia, dzię­ki cze­mu ten rodzaj oli­wy znaj­du­je zasto­so­wa­nie przy smażeniu.

Oliwa z wytłoczyn

Po pro­duk­cji wyż­szych gatun­ków oli­wy, pozo­sta­ją wytło­ki, z któ­rych oli­wę pozy­sku­je się meto­dą eks­trak­cji za pomo­cą roz­pusz­czal­ni­ka. Oli­wa tego typu nada­je się głów­nie do smażenia.

Warkocze drożdżowe z serem

Warkocze drożdżowe z serem — paluchy drożdżowe

Kolej­ny pro­ściut­ki prze­pis. Tym razem war­ko­cze droż­dżo­we z serem żół­tym — dosko­na­łe jako zagryz­ka do piwa.

Ciasto na pizzę - przed wyrośnięciem

Ciasto na pizzę — proste ciasto drożdżowe

Cia­sto na piz­zę jest bar­dzo pro­ste do przy­rzą­dze­nia. Jest to cia­sto droż­dżo­we, na bazie mąki, wody i droż­dży, z nie­wiel­kim dodat­kiem innych skład­ni­ków. W sma­ku jest deli­kat­nie… czy­taj wię­cej Cia­sto na piz­zę — pro­ste cia­sto drożdżowe

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawamiKurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i inny­mi aro­ma­tycz­ny­mi przy­pra­wa­mi to jed­na z pierw­szych potraw, któ­re nauczy­łem się goto­wać. No może poza kanap­ka­mi robio­ny­mi w pod­sta­wów­ce… Jest nie­mal… czy­taj wię­cej Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i przyprawami

Schabowy z kurczaka z kartoflami i mizerią

Schabowy z kurczaka z ziemniakami i mizerią

Scha­bo­wy z kur­cza­ka”… tak… wiem jak to brzmi. W tym kotle­cie nie uświad­czy­my ani gra­ma świ­nia­ka. Nie­pod­wa­żal­ną jego zale­tą (kotle­ta a nie świ­nia­ka) jest kru­chość i deli­kat­ność, co szcze­gól­nie… czy­taj wię­cej Scha­bo­wy z kur­cza­ka z ziem­nia­ka­mi i mizerią

Schaboszczak z mieszanka warzywna

Przepis na kotlet schabowy z warzywami na patelnię

Prze­pis na kotlet scha­bo­wy w moim wyda­niu, to dobry wstęp do przy­go­to­wa­nia szyb­kie­go, smacz­ne­go i co naj­waż­niej­sze sycą­ce­go obia­du. Sam kotlet scha­bo­wy to chy­ba jed­na z naj­bar­dziej tra­dy­cyj­nych,… czy­taj wię­cej Prze­pis na kotlet scha­bo­wy z warzy­wa­mi na patelnię

ryz parboiled z cebulka, serem zoltym i kielbasa

Ryż parboiled z cebulką, serem żółtym i kiełbasą

Ryż par­bo­iled z cebul­ką, serem żół­tym i kieł­ba­są to danie szyb­kie, tanie, nada­ją­ce się świet­nie na prze­ką­skę. Może peł­nić rolę lek­kie­go śnia­da­nia czy obia­du, choć… czy­taj wię­cej Ryż par­bo­iled z cebul­ką, serem żół­tym i kiełbasą

Chleb orkiszowy zaraz po upieczeniu

Domowy chleb pszenno-żytni z orkiszem

Chleb opi­sa­ny poni­żej gości na naszym sto­le bar­dzo czę­sto. Pie­kę go co 1–2 tygo­dnie w róż­nych warian­tach, jed­nak pod­sta­wo­wy­mi skład­ni­ka­mi zawsze pozo­sta­ją mąka pszen­na,… czy­taj wię­cej Domo­wy chleb pszen­no-żyt­ni z orkiszem