Tag: oliwa z oliwek

Oliwa z oliwek

Olej oliw­ko­wy czy­li oli­wa (łac. Oleum Oli­va­rum) to tłuszcz jadal­ny w kolo­rze od zło­ci­ste­go do zie­lon­ka­we­go, o cha­rak­te­ry­stycz­nym sma­ku i aro­ma­cie, pozy­ski­wa­ny z owo­ców drze­wa oliw­ki euro­pej­skiej (drze­wo oliw­ne, łac. Olea euro­pa­ea L).

Ekstra oliwa z oliwek

Oli­wa z pierw­sze­go tło­cze­nia na zim­no to tzw. oli­wa extra ver­gin. Jest ona naj­war­to­ściow­sza pod wzglę­dem zdro­wot­nym. Pod­da­je się ją pro­ce­so­wi fil­tra­cji, aby usu­nąć reszt­ki roślin­ne, któ­re pomi­mo, że pod­no­szą jej war­tość odżyw­czą, to znacz­nie skra­ca­ją okres przy­dat­no­ści do spo­ży­cia.

Rafinowana oliwa z oliwek

Olej oliw­ko­wy, któ­ry nie może zostać zakwa­li­fi­ko­wa­ny jako extra ver­gin bądż ver­gin, zosta­je pod­da­ny pro­ce­so­wi rafi­na­cji za pomo­cą metod che­micz­nych. Oli­wa rafi­no­wa­na jest pozba­wio­na swo­ich cech sma­ko­wych i zapa­cho­wych oraz kolo­ru, za to pod­wyż­sza się jej punkt dymie­nia, dzię­ki cze­mu ten rodzaj oli­wy znaj­du­je zasto­so­wa­nie przy sma­że­niu.

Oliwa z wytłoczyn

Po pro­duk­cji wyż­szych gatun­ków oli­wy, pozo­sta­ją wytło­ki, z któ­rych oli­wę pozy­sku­je się meto­dą eks­trak­cji za pomo­cą roz­pusz­czal­ni­ka. Oli­wa tego typu nada­je się głów­nie do sma­że­nia.

Warkocze drożdżowe z serem

Kolej­ny pro­ściut­ki prze­pis. Tym razem war­ko­cze droż­dżo­we z serem żół­tym — dosko­na­łe jako zagryz­ka do piwa.

Tagi: , , ,

Ciasto na pizzę - przed wyrośnięciem

Cia­sto na piz­zę jest bar­dzo pro­ste do przy­rzą­dze­nia. Jest to cia­sto droż­dżo­we, na bazie mąki, wody i droż­dży, z nie­wiel­kim dodat­kiem innych skład­ni­ków. W sma­ku jest deli­kat­nie sło­no — słod­kie, nie­na­tręt­ne i świet­nie kom­po­nu­ją się z nim prze­róż­ne skład­ni­ki na piz­zę.

Tagi: , , , , ,

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawamiKurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i inny­mi aro­ma­tycz­ny­mi przy­pra­wa­mi to jed­na z pierw­szych potraw, któ­re nauczy­łem się goto­wać. No może poza kanap­ka­mi robio­ny­mi w pod­sta­wów­ce… Jest nie­mal tak samo pro­sta w wyko­na­niu i mało cza­so­chłon­na. Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak w mio­dzie i czosn­kufilet z kur­cza­ka w mio­dziepierś kur­cza­ka w mio­dzie

Tagi: , , , ,

Schabowy z kurczaka z kartoflami i mizerią

Scha­bo­wy z kur­cza­ka”… tak… wiem jak to brzmi. W tym kotle­cie nie uświad­czy­my ani gra­ma świ­nia­ka. Nie­pod­wa­żal­ną jego zale­tą (kotle­ta a nie świ­nia­ka) jest kru­chość i deli­kat­ność, co szcze­gól­nie doce­nią dzie­ci. Wiem z autop­sji. To nie do wia­ry, ale kie­dyś też byłem dziec­kiem! Kotlet z kur­cza­ka jest o wie­le mniej żyla­sto — bło­nia­sty od swo­je­go scha­bo­we­go odpo­wied­ni­ka. Nie znaj­dzie­my w nim też scha­bo­wej kost­ki.

Tagi: , , , , , , , , , ,

Schaboszczak z mieszanka warzywna

Prze­pis na kotlet scha­bo­wy w moim wyda­niu, to dobry wstęp do przy­go­to­wa­nia szyb­kie­go, smacz­ne­go i co naj­waż­niej­sze sycą­ce­go obia­du. Sam kotlet scha­bo­wy to chy­ba jed­na z naj­bar­dziej tra­dy­cyj­nych, pol­skich potraw. Jeśli tyl­ko ktoś pre­fe­ru­je mię­si­wa, to cięż­ko wyobra­zić sobie życie bez “scha­bosz­cza­ka”. W tym prze­pi­sie, mając na uwa­dze, że gru­ba panier­ka na kotle­cie sta­no­wi bom­bę kalo­rycz­ną, poda­wa­ne zazwy­czaj z kotle­tem ziem­nia­ki, zastą­pi­łem mie­szan­ką warzyw­ną.

Tagi: , , , , , ,