Schabowy z kurczaka z ziemniakami i mizerią

Scha­bo­wy z kur­cza­ka”… tak… wiem jak to brzmi. W tym kotle­cie nie uświad­czy­my ani gra­ma świ­nia­ka. Nie­pod­wa­żal­ną jego zale­tą (kotle­ta a nie świ­nia­ka) jest kru­chość i deli­kat­ność, co szcze­gól­nie doce­nią dzie­ci. Wiem z autop­sji. To nie do wia­ry, ale kie­dyś też byłem dziec­kiem! Kotlet z kur­cza­ka jest o wie­le mniej żyla­sto — bło­nia­sty od swo­je­go scha­bo­we­go odpo­wied­ni­ka. Nie znaj­dzie­my w nim też scha­bo­wej kostki.

Drób zazwy­czaj jest lek­ko­straw­ny, więc suge­ro­wa­ło­by to, iż to danie dla deli­kat­niej­szych żołąd­ków. Na szczę­ście panier­ka już taka lek­ko­straw­na nie jest, więc moż­na liczyć na to, że kotle­cik nie prze­le­ci nam tak szyb­ko przez prze­wód pokar­mo­wy. Żeby przy­go­to­wać sobie taki kolo­ro­wy, smacz­ny obiad potrzeb­ne będą następujące…

Składniki

Kotlet z kurczaka

 • 2 nie­du­że file­ty z kur­cza­ka, po ok 100g każdy,
 • 1 jaj­ko kurze, roz­miar M,
 • 2–3 łyż­ki mleka,
 • mąka kuku­ry­dzia­na (moż­na dodać szczyp­tę otrę­bów jeśli ktoś lubi),
 • warzyw­ko lub sól i pieprz świe­ży, mie­lo­ny oraz czo­snek granulowany,
 • olej rze­pa­ko­wy lub oli­wa z oli­wek do smażenia.

Purée ziemniaczane

 • 4–5 nie za dużych ziemniaków,
 • 1/8 — 1/4 kost­ki masła,
 • 1–2 łyż­ki śmietany,
 • szczy­pio­rek do przyozdobienia,
 • sól i ewen­tu­al­nie cukier.

Mizeria

 • 1 nie­du­ży pomidor,
 • 1/4 ogór­ka,
 • 1 łyż­ka śmietany,
 • sól i pieprz do smaku.

Puree ziemniaczane

Aby przy­go­to­wa­nie całe­go dania trwa­ło jak naj­kró­cej w pierw­szej kolej­no­ści obie­ra­my ziem­nia­ki. Jeśli już tro­chę zzie­le­nia­ły (od świa­tła, nie z zazdro­ści) to sta­ra­my się ści­nać grub­szą war­stwę, żeby wraz ze skór­ką usu­nąć sola­ni­nę, któ­ra lubi gro­ma­dzić się pod powierzch­nią. Kar­to­fle prze­kra­wa­my, wrzu­ca­my do garn­ka i zale­wa­my wodą, tuż powy­żej pozio­mu ziem­nia­ków. Dosy­pu­je­my sól (np. pła­ską łyżecz­kę) i ewen­tu­al­nie cukier (z pół łyżecz­ki). Gotu­je­my ziem­nia­ki do mięk­ko­ści — będzie to trwa­ło oko­ło pół godzi­ny — po czym odle­wa­my wodę, doda­je­my masło, śmie­ta­nę i tłu­cze­my dusza­kiem (?) do ziem­nia­ków na jed­no­li­tą masę sta­ra­jąc się wtło­czyć spo­ro powie­trza. W razie potrze­by moż­na tro­chę doso­lić. Mam złą wia­do­mość — w dru­gą stro­nę to nie działa.

Schabowy z kurczaka

File­ty roz­kła­da­my na desce do mię­sa, opró­sza­my przy­pra­wa­mi z każ­dej stro­ny i deli­kat­nie naci­ska­jąc roz­bi­ja­my tłucz­kiem do mię­sa. Moż­na go zastą­pić dusza­kiem do ziem­nia­ków lub innym twar­dym przed­mio­tem (gaśni­cą?! Strach to napi­sać!). Osta­tecz­nie moż­na spró­bo­wać pougnia­tać je zaci­śnię­tą pię­ścią. Gdy już je tro­chę roz­płasz­czy­my, każ­dy kotlet z kur­cza­ka panie­ru­je­my w roz­trze­pa­nym z mle­kiem i przy­pra­wa­mi jaj­ku, a następ­nie w mące kuku­ry­dzia­nej. Sma­ży­my na roz­grza­nym na patel­ni tłusz­czu, do zru­mie­nie­nia z każ­dej stro­ny. Na koniec może­my je poło­żyć na papie­ro­wym ręcz­ni­ku, żeby tro­chę odcią­gnął tłuszcz.

Cie­ka­wost­ka

Pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków war­to uży­wać dwóch oddziel­nych desek do kro­je­nia — jed­nej do suro­we­go mię­sa i dru­giej do wszyst­kich innych pro­duk­tów, już wyste­ry­li­zo­wa­nych, czy­li np. wędlin, warzyw, owo­ców itp. W ten spo­sób zmniej­szy­my ryzy­ko prze­nie­sie­nia żywych, szko­dli­wych drob­no­ustro­jów z mię­sa, jesz­cze nie pod­da­ne­go obrób­ce ter­micz­nej, na nasz talerz. Taką deskę do mię­sa war­to co jakiś czas porząd­nie wyparzyć.

Mizeria

Obie­ra­my ogór­ka, prze­kra­wa­my wzdłuż na 4 czę­ści, a następ­nie kro­imy na kostecz­ki o sze­ro­ko­ści poło­wy małe­go paznok­cia. Jeśli ktoś woli talar­ki — mogą być talar­ki. Pomi­do­ra trak­tu­je­my podob­nie sta­ra­jąc się uzy­skać zbli­żo­ne wymia­ra­mi kawał­ki. Warzy­wa może­my od razu wymie­szać w misecz­ce ze śmie­ta­ną, dopra­wia­jąc solą i pie­przem do smaku.

Cie­ka­wost­ka

Łącze­nie ogór­ków i pomi­do­rów nie jest naj­szczę­śliw­szym pomy­słem. Te pierw­sze zawie­ra­ją enzym — askor­bi­na­zę — któ­ry bar­dzo sku­tecz­nie roz­kła­da wita­mi­nę C zawar­tą w pomi­do­rach. Na szczę­ście askor­bi­na­za jest mało aktyw­na w śro­do­wi­skach o odczy­nie poza jej opty­mal­nym PH, stąd doda­tek kwa­śnej śmie­ta­ny czy octu do mize­rii sku­tecz­nie chro­ni zawar­ty w niej kwas askorbinowy.

Schabowy z kurczaka z kartoflami i mizerią

Kotlet z kur­cza­ka, purée ziem­nia­cza­ne i mize­rię wykła­da­my na talerz. Kar­to­fle pole­wa­my łyżecz­ką — dwie­ma tłusz­czu ze sma­że­nia kur­cza­ka i posy­pu­je­my szczypiorkiem.

Smacz­ne­go!

Schabowy z kurczaka z ziemniakami i mizerią
Scha­bo­wy z kur­cza­ka z ziem­nia­ka­mi i mizerią
Skład­ni­ki:
 • filet z kur­cza­ka — 2szt. po 10dag
 • jaj­ko kurze — 1szt. M
 • mle­ko kro­wie — 2–3 łyż­ki stołowe
 • mąka kuku­ry­dzia­na
 • ziem­nia­ki — 4–5 szt.
 • masło — 1/8–1/4 kostki
 • śmie­ta­na 1–2 łyż­ki stołowe
 • pomi­dor — 1szt.
 • ogó­rek — 1/4 szt.
 • szczy­pio­rek
 • olej rze­pa­ko­wy lub oli­wa z oliwek

Inni trafili tutaj szukając

 • jak nazwać zestaw ze scha­bo­wym ziemn­ka­ka­mi i mizerią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.