Puree ziemniaczane z kaszą gryczaną

Puree ziem­nia­cza­ne z kaszą gry­cza­ną to smacz­ne uroz­ma­ice­nie posił­ku, zastę­pu­ją­ce zwy­czaj­ne tłu­czo­ne ziem­nia­ki. Dzię­ki zawar­to­ści kaszy gry­cza­nej sta­no­wi cał­kiem nie­złe źró­dło błon­ni­ka oraz nie­któ­rych wita­min i mikroelementów.

Pure ziem­nia­cza­ne z kaszą gry­cza­ną świet­nie spraw­dza się w sytu­acji, gdy z poprzed­nie­go obia­du zosta­ły nam tłu­czo­ne ziem­nia­ki, z któ­ry­mi nie do koń­ca wia­do­mo co zro­bić, bo jest ich zbyt mało na kon­kret­ny posi­łek, a wyrzu­cić szko­da. Wystar­czy, że dogo­tu­je­my rów­no­waż­ną por­cję kaszy gry­cza­nej i utłu­cze­my ją razem z ziemniakami.

Cie­ka­wost­ka

Kasza gry­cza­na zawie­ra ogrom­ne ilo­ści man­ga­nu, magne­zu oraz mie­dzi — 100g kaszy gry­cza­nej pokry­wa bli­sko poło­wę dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na te mikro­ele­men­ty. Ponad­to w kaszy gry­cza­nej znaj­dzie­my spo­ro nia­cy­ny (wita­mi­na B3, PP) i rybo­fla­wi­ny (wita­mi­na B2). War­to wybie­rać kaszę nie palo­ną — kasza gry­cza­na pra­żo­na zawie­ra znacz­nie mniej powyż­szych witamin.

Kaszę gry­cza­ną zale­wa­my zim­ną wodą w takiej ilo­ści, aby pod­czas goto­wa­nia kasza wpi­ła ją cał­ko­wi­cie, deli­kat­nie soli­my i gotu­je­my przez ok. 5–7 min. (od zawrze­nia) do mięk­ko­ści. Unik­nie­my w ten spo­sób wyle­wa­nia cen­nych skład­ni­ków odżyw­czych do zle­wu. W moim przy­pad­ku spraw­dza się pro­por­cja: 1 część kaszy gry­cza­nej na 2 czę­ści wody. War­to poeks­pe­ry­men­to­wać, bo ziar­na w zależ­no­ści od tech­no­lo­gii przy­go­to­wa­nia i pro­du­cen­ta dość znacz­nie się róż­nią i jed­ne w tych samych warun­kach ugo­tu­ją się dobrze, a inne roz­go­tu­ją lub będą jesz­cze twardawe.

Robimy puree ziemniaczane z kaszą gryczaną

Jeśli nie dys­po­no­wa­li­śmy wstęp­nie utłu­czo­ny­mi ziem­nia­ka­mi, to naj­wyż­sza pora, aby to zmie­nić 😉 Ugo­to­wa­ne kar­to­fle dokład­nie tłu­cze­my za pomo­cą dusza­ka do ziem­nia­ków na jed­no­li­tą masę, po czym doda­je­my do nich świe­żo goto­wa­ną kaszę gry­cza­ną i jesz­cze przez chwi­lę tłu­cze­my. Uzy­ska­ne w ten spo­sób purée będzie lek­ko ziar­ni­ste, co doda mu nie­co cha­rak­te­ru. Jak ktoś lubi, to może dodać dosłow­nie jed­ną zesma­żo­ną cebul­kę — purée nabie­rze odro­bi­nę słodyczy.

Puree ziemniaczane z kasza gryczana, jajecznica i tarte buraczki cwikłowe

Puree ziem­nia­cza­ne z kaszą gry­cza­ną dosko­na­le kom­po­nu­je się z jajecz­ni­cą. Uzu­peł­nie­nie może sta­no­wić surów­ka z tar­tych, czer­wo­nych bura­ków ćwi­kło­wych. Taki posi­łek nie jest zbyt kalo­rycz­ny, za to bar­dzo odżyw­czy i… szyb­ko zapycha.

Smacz­ne­go!

Puree ziemniaczane z kaszą gryczaną
Puree ziem­nia­cza­ne z kaszą gryczaną
Pure z ziem­nia­ków i kaszy gry­cza­nej to smacz­ne uroz­ma­ice­nie posił­ku, zastę­pu­ją­ce zwy­czaj­ne tłu­czo­ne ziem­nia­ki. Kasza gry­cza­na zawie­ra wie­le cen­nych skład­ni­ków odżyw­czych oraz łatwo przy­swa­jal­ne białko.

Inni trafili tutaj szukając

  • mik­so­wa­ne ziem­nia­ki z kasza gryczana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.