Tag: buraki ćwikłowe

Kotleciki jajeczne z kiełkami pszenicy, tartymi burakami ćwikłowymi i makaronem razowym na talerzu

Kotleciki jajeczne z kiełkami pszenicy i buraczkami

Jeśli ktoś nie ma pomy­słu na jar­ski obiad, to kotle­ci­ki jajecz­ne będą nie­złym roz­wią­za­niem. Jaj­ko, daw­niej uwa­ża­ne za sym­bol życia, jest praw­dzi­wą bom­bą wita­mi­no­wą, a ponad­to… czy­taj wię­cej Kotle­ci­ki jajecz­ne z kieł­ka­mi psze­ni­cy i buraczkami

Puree ziemniaczane z kaszą gryczaną, jajecznicą i tarte buraczki ćwikłowe

Puree ziemniaczane z kaszą gryczaną

Puree ziem­nia­cza­ne z kaszą gry­cza­ną to smacz­ne uroz­ma­ice­nie posił­ku, zastę­pu­ją­ce zwy­czaj­ne tłu­czo­ne ziem­nia­ki. Dzię­ki zawar­to­ści kaszy gry­cza­nej sta­no­wi cał­kiem nie­złe źró­dło błon­ni­ka… czy­taj wię­cej Puree ziem­nia­cza­ne z kaszą gryczaną

Surówka z buraków ćwikłowych i sałaty lodowej

Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej

Surów­ka z bura­ków czer­wo­nych i sała­ty lodo­wej to samo zdro­wie i ogrom­ne ilo­ści błon­ni­ka, któ­re rado­śnie prze­czysz­czą nasz prze­wód pokar­mo­wy 😉 Kon­tra­sto­we, rześ­kie kolo­ry… czy­taj wię­cej Surów­ka z bura­ków czer­wo­nych i sała­ty lodowej