Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej

Surów­ka z bura­ków czer­wo­nych i sała­ty lodo­wej to samo zdro­wie i ogrom­ne ilo­ści błon­ni­ka, któ­re rado­śnie prze­czysz­czą nasz prze­wód pokar­mo­wy 😉 Kon­tra­sto­we, rześ­kie kolo­ry dodat­ko­wo pod­kre­śla­ją walo­ry sma­ko­we tej nie­skom­pli­ko­wa­nej surówki.

Na pomysł zro­bie­nia takiej sałat­ki wpa­dłem nie­daw­no, zasta­na­wia­jąc się jak to jest, że na obiad do dru­gie­go dania zazwy­czaj jemy tra­dy­cyj­ną ćwi­kłę z chrza­nem, albo ewen­tu­al­nie goto­wa­ne buracz­ki, ale chy­ba nigdy wcze­śniej nie zda­rzy­ło mi się jeść ich w for­mie suro­wej. No, nie licząc tych wycią­gnię­tych z zakwa­su na barszcz czer­wo­ny. Przy­znam szcze­rze, że suro­we bura­ki ćwi­kło­we smak mają nie­szcze­gól­ny. Taki tro­chę zie­mi­sto — słod­ko — mdły. Za to już jako surów­ka z bura­ków czer­wo­nych rewe­la­cyj­nie kom­po­nu­ją się z sała­tą i inny­mi dodatkami.

Cie­ka­wost­ka

Bura­ki ćwi­kło­we są boga­tym źró­dłem kwa­su folio­we­go (fola­cy­ny) — w 100g suro­wych bura­ków znaj­dzie­my 109μg tej wita­mi­ny, po ugo­to­wa­niu zosta­nie jej 80μg. Ponad­to czer­wo­ne bura­ki zawie­ra­ją tro­chę innych wita­min i mikro­ele­men­tów. Ze wzglę­du na zawar­tość nitra­tów sok bura­cza­ny wpły­wa na obni­ża­nie ciśnie­nia krwi, przy czym efekt ten utrzy­mu­je się dosyć dłu­go. Wbrew obie­go­wej opi­nii bura­ki mają zni­ko­my wpływ na two­rze­nie i oczysz­cza­nie krwi, za to beta­ina zawar­ta w bura­kach może wyka­zy­wać dzia­ła­nie ochron­ne przed scho­rze­nia­mi wątro­by. Czer­wo­ny barw­nik zawar­ty w bura­kach — beta­ni­na — jest wyda­la­ny z moczem i kałem bar­wiąc je na czer­wo­ny kolor.

Składniki

 • 2–3 nie­du­że bura­ki ćwikłowe,
 • 4–6 liści sała­ty lodowej,
 • 3 jaj­ka kurze (M‑ki),
 • 50–100g sera żół­te­go (Maz­da­mer, Rada­mer albo inny ‑er 😉 )
 • 2–3 łyż­ki jogur­tu naturalnego,
 • 1 łyż­ka majonezu,
 • warzyw­ko lub sól oraz pieprz mie­lo­ny, świeży.

Jaj­ka gotu­je­my na twar­do. W mię­dzy­cza­sie bura­ki obie­ra­my, myje­my i ście­ra­my na tar­ce o gru­bych oczkach. Z sała­ty obry­wa­my kil­ka liści, płu­cze­my je i rwie­my na drob­ne kawał­ki. Doda­je­my jogurt, majo­nez i dokład­nie wszyst­ko mie­sza­my.  Dopra­wia­my do sma­ku przy­pra­wa­mi. Na koniec doda­je­my obra­ne i pokro­jo­ne w kost­kę jaj­ka oraz tar­ty ser żół­ty, deli­kat­nie mie­sza­my i surów­ka z bura­ków czer­wo­nych goto­wa 🙂 Naj­le­piej pre­zen­tu­je się poda­na na liściach sała­ty, w oto­cze­niu żół­te­go kolo­ru, np. tłu­czo­nych ziemniaków.

Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej

Smacz­ne­go!

Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej
Surów­ka z bura­ków czer­wo­nych i sała­ty lodowej
Surów­ka z bura­ków ćwi­kło­wych i sała­ty lodo­wej to lek­ka prze­ką­ska o wyso­kiej zawar­to­ści błon­ni­ka i rześ­kich kolo­rach, któ­re pod­kre­śla­ją jej wyra­zi­sty smak.
Skład­ni­ki:
 • bura­ki ćwi­kło­we — 2–3 szt.
 • sała­ta lodo­wa — 4–6 liści
 • jaj­ka kurze — 3 szt. (M‑ki)
 • ser żół­ty — 5–10 dag
 • jogurt natu­ral­ny — 2–3 łyż­ki stołowe
 • majo­nez — 1 łyż­ka stołowa
 • warzyw­ko lub sól oraz pieprz mie­lo­ny świeży

5 przemyśleń na temat “Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej

 1. Uwiel­biam bura­ki, ale mam pro­blem z ich tra­wie­niem. Co jest alter­na­ty­wą? Mam dość wyso­kie ciśnie­nie krwi i chciał­bym je obni­żyć tak­że w natu­ral­ny spo­sób. Kocham warzy­wa i owoce.

  1. Na tę chwi­lę nie znam dru­gie­go warzy­wa o tak spe­cy­ficz­nych wła­ści­wo­ściach. Z natu­ral­nych metod nie napi­szę w zasa­dzie nic nowe­go, niż usły­szysz od dietetyka.

   Pod­sta­wą jest die­ta boga­ta w warzy­wa i owo­ce — zawie­ra­ją one spo­ro pota­su, a ten korzyst­nie wpły­wa na obni­że­nie ciśnie­nia krwi. War­to zre­du­ko­wać do mini­mum spo­ży­cie cukru i soli, choć z tego co wiem nie­praw­dą jest, że zawsze to poma­ga, ale nie­któ­re oso­by mają pre­dys­po­zy­cje do obni­że­nia ciśnie­nia w ten sposób.

   Z bar­dziej wyma­ga­ją­cych rze­czy istot­na jest regu­lar­na, umiar­ko­wa­na aktyw­ność fizycz­na przez więk­szość dni w tygo­dniu. Sprzy­ja unor­mo­wa­niu masy cia­ła i obni­że­niu pozio­mu stre­su, czy­li zmia­nie dwóch para­me­trów, któ­re mają nie­ba­ga­tel­ny wpływ na ciśnie­nie krwi.

   Gene­ral­nie do wyzwa­nia, jakim jest pod­wyż­szo­ne ciśnie­nie war­to podejść kom­plek­so­wo i popra­wić wszel­kie kule­ją­ce aspek­ty życia, bo tak na praw­dę wszyst­ko ma na nas wpływ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.