Tag: czosnek

Czosnek

Czo­snek, a zwłasz­cza jeden jego gatu­nek — Czo­snek zwy­czaj­ny (łac. Allium sati­vum L.) — jest wszech­stron­ną rośli­ną znaj­du­ją­cą zasto­so­wa­nie jako warzy­wo, przy­pra­wa i rośli­na lecz­ni­cza. Ze wzglę­du na swo­je kuli­ste kwia­to­sta­ny nie­któ­re gatun­ki czosn­ku, np. czo­snek olbrzy­mi, są cenio­ny­mi rośli­na­mi ozdob­ny­mi.

Właściwości lecznicze czosnku

Głów­ną sub­stan­cją czyn­ną zawar­tą w ząb­kach czosn­ku jest allii­na, któ­ra przez enzy­mem alli­na­zę, po roz­tar­ciu czosn­ku zamie­nia­na jest w alli­cy­nę (sul­fo­tle­nek dwu­siarcz­ku alli­lu) – zwią­zek o cha­rak­te­ry­stycz­nym zapa­chu cznosn­ku, wyka­zu­ją­cy dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­ne. W reak­cji powsta­je rów­nież kwas piro­gro­no­wy. Oprócz powyż­szych w czosn­ku obec­ne są ajo­eny, będą­ce m.in. inhi­bi­to­ra­mi agre­ga­cji pły­tek krwi (dzia­ła­ją prze­ciw­za­krze­po­wo). Czosn­ko­wy ole­jek ete­rycz­ny ma dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­ne, anty­grzy­bi­cze i prze­ciw­ro­ba­cze.

Wszyst­ko jest tru­ci­zną i nic nie jest tru­ci­zną. Tyl­ko daw­ka czy­ni, że dana sub­stan­cja nie jest tru­ci­zną.

Para­cel­sus

Nie­wiel­kie daw­ki czosn­ku dzia­ła­ją korzyst­nie na zdro­wie — zwięk­sza­ją wydzie­la­nie w wątro­bie endo­gen­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Jed­nak jeśli czo­snek przedaw­ku­je­my, w skraj­nych sytu­acjach może dojść do uszko­dze­nia wątro­by i nerek, wywo­ła­ne­go powsta­ją­cą w wątro­bie — w nad­mia­rze — akro­le­iną.

Pizza z salami cebulą i czosnkiem

Piz­za z sala­mi, cebu­lą i czosn­kiem to dru­ga pro­po­zy­cja na piz­zę poja­wia­ją­ca się w tym cyklu. Tym razem piz­za będzie ostra, ale bez prze­sa­dy.

Tagi: , , , ,

Placki ziemniaczane z kiełbasą i cukrem

Dzi­siaj prze­pis na praw­dzi­wą bom­bę kalo­rycz­ną, czy­li plac­ki ziem­nia­cza­ne z kieł­ba­są i cukrem. Gotu­jesz i jesz na wła­sne ryzy­ko. Nie odpo­wia­dam za żad­ne cen­ty­me­try przy­ra­sta­ją­ce w pasie 😉

Tagi: , , , , , , ,

Szpinak z czosnkiem jajkiem i makaronem

Szpi­nak z czosn­kiem, jaj­kiem i maka­ro­nem to jed­na z naj­prost­szych, a zara­zem naj­bo­gat­szych w skład­ni­ki odżyw­cze potraw. Mary­narz Popeye coś o tym wie 😉 Inni tra­fi­li tutaj szukającszpi­nak z maka­ro­nemmaka­ron ze szpi­na­kiem i jaj­kiemszpi­nak z jaj­kiemszpi­nak z jaj­kiem i maka­ro­nem

Tagi: , , ,

Blanszowany brokuł smażony w panierce z mlecznym sosem serowo-czosnkowym i ryżem parboiled

Bro­kuł to jed­no z naj­zdrow­szych warzyw. Ma wykwint­ny smak i ziar­ni­stą kon­sy­sten­cję, a poda­ny razem z mlecz­nym sosem sero­­wo-czo­sn­ko­­wym pach­nie wprost rewe­la­cyj­nie. Zgod­nie z pol­ską tra­dy­cją w piąt­ki nie jada się mięs, więc takie jar­skie danie świet­nie nada się na piąt­ko­wy obiad.

Tagi: , , , , , ,

Kurczak curry w sosie czosnkowym podany na liściach sałaty

Na kur­cza­ka cur­ry prze­pi­sów są tysią­ce. Na kola­cję może­my zjeść tę wyjąt­ko­wo pro­stą, mało tuczą­cą wer­sję z pysz­nym sosem czosn­ko­wym, uło­żo­ne­go na kru­chych liściach sała­ty. Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak w sosie czosn­ko­wymkur­czak cur­ry z sosem czosn­ko­wym

Tagi: , , ,