Tag: czosnek

Czosnek

Czo­snek, a zwłasz­cza jeden jego gatu­nek — Czo­snek zwy­czaj­ny (łac. Allium sati­vum L.) — jest wszech­stron­ną rośli­ną znaj­du­ją­cą zasto­so­wa­nie jako warzy­wo, przy­pra­wa i rośli­na lecz­ni­cza. Ze wzglę­du na swo­je kuli­ste kwia­to­sta­ny nie­któ­re gatun­ki czosn­ku, np. czo­snek olbrzy­mi, są cenio­ny­mi rośli­na­mi ozdobnymi.

Właściwości lecznicze czosnku

Głów­ną sub­stan­cją czyn­ną zawar­tą w ząb­kach czosn­ku jest allii­na, któ­ra przez enzy­mem alli­na­zę, po roz­tar­ciu czosn­ku zamie­nia­na jest w alli­cy­nę (sul­fo­tle­nek dwu­siarcz­ku alli­lu) – zwią­zek o cha­rak­te­ry­stycz­nym zapa­chu cznosn­ku, wyka­zu­ją­cy dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­ne. W reak­cji powsta­je rów­nież kwas piro­gro­no­wy. Oprócz powyż­szych w czosn­ku obec­ne są ajo­eny, będą­ce m.in. inhi­bi­to­ra­mi agre­ga­cji pły­tek krwi (dzia­ła­ją prze­ciw­za­krze­po­wo). Czosn­ko­wy ole­jek ete­rycz­ny ma dzia­ła­nie prze­ciw­bak­te­ryj­ne, anty­grzy­bi­cze i prze­ciw­ro­ba­cze.

Wszyst­ko jest tru­ci­zną i nic nie jest tru­ci­zną. Tyl­ko daw­ka czy­ni, że dana sub­stan­cja nie jest trucizną.

Para­cel­sus

Nie­wiel­kie daw­ki czosn­ku dzia­ła­ją korzyst­nie na zdro­wie — zwięk­sza­ją wydzie­la­nie w wątro­bie endo­gen­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Jed­nak jeśli czo­snek przedaw­ku­je­my, w skraj­nych sytu­acjach może dojść do uszko­dze­nia wątro­by i nerek, wywo­ła­ne­go powsta­ją­cą w wątro­bie — w nad­mia­rze — akroleiną.

Czosndog bez bagietki czosnkowej

Czosndog bez bagietki czosnkowej

Czo­sn­dog to jed­na z wie­lu waria­cji hot-doga, opar­ta na bagiet­ce czosn­ko­wej. Ten rodzaj zapie­kan­ki stał się ostat­nio popu­lar­ny za spra­wą jed­ne­go z naj­więk­szych por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych… czy­taj wię­cej Czo­sn­dog bez bagiet­ki czosnkowej

Pizza z salami cebulą i czosnkiem

Pizza z salami, cebulą i czosnkiem

Piz­za z sala­mi, cebu­lą i czosn­kiem to dru­ga pro­po­zy­cja na piz­zę poja­wia­ją­ca się w tym cyklu. Tym razem piz­za będzie ostra, ale bez przesady.

Placki ziemniaczane z kiełbasą i cukrem

Placki ziemniaczane z kiełbasą i cukrem

Dzi­siaj prze­pis na praw­dzi­wą bom­bę kalo­rycz­ną, czy­li plac­ki ziem­nia­cza­ne z kieł­ba­są i cukrem. Gotu­jesz i jesz na wła­sne ryzy­ko. Nie odpo­wia­dam za żad­ne cen­ty­me­try przy­ra­sta­ją­ce w pasie 😉

Szpinak z czosnkiem jajkiem i makaronem

Szpinak z czosnkiem, jajkiem i makaronem

Szpi­nak z czosn­kiem, jaj­kiem i maka­ro­nem to jed­na z naj­prost­szych, a zara­zem naj­bo­gat­szych w skład­ni­ki odżyw­cze potraw. Mary­narz Popeye coś o tym wie 😉 Inni tra­fi­li tutaj szukającszpi­nak z makaronemmaka­ron… czy­taj wię­cej Szpi­nak z czosn­kiem, jaj­kiem i makaronem

Blanszowany brokuł smażony w panierce z mlecznym sosem serowo-czosnkowym i ryżem parboiled

Blanszowany brokuł smażony w panierce z mlecznym sosem serowo-czosnkowym i ryżem parboiled

Bro­kuł to jed­no z naj­zdrow­szych warzyw. Ma wykwint­ny smak i ziar­ni­stą kon­sy­sten­cję, a poda­ny razem z mlecz­nym sosem sero­­wo-czo­sn­ko­­wym pach­nie wprost rewe­la­cyj­nie. Zgod­nie z pol­ską tra­dy­cją w piąt­ki… czy­taj wię­cej Blan­szo­wa­ny bro­kuł sma­żo­ny w panier­ce z mlecz­nym sosem sero­wo-czosn­ko­wym i ryżem parboiled

Kurczak curry w sosie czosnkowym podany na liściach sałaty

Kurczak curry w sosie czosnkowym

Na kur­cza­ka cur­ry prze­pi­sów są tysią­ce. Na kola­cję może­my zjeść tę wyjąt­ko­wo pro­stą, mało tuczą­cą wer­sję z pysz­nym sosem czosn­ko­wym, uło­żo­ne­go na kru­chych liściach sała­ty. Inni… czy­taj wię­cej Kur­czak cur­ry w sosie czosnkowym

Zupa grochowa

Grochówka — zupa grochowa

Gro­chów­ka… któż nie zna? Bar­dzo smacz­na, pożyw­na, mię­sna zupa gro­cho­wa, któ­ra wcho­dzi górą, wycho­dzi — jak aero­zol — dołem, kil­ka godzin póź­niej. O żoł­nier­skiej… czy­taj wię­cej Gro­chów­ka — zupa grochowa

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawamiKurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i inny­mi aro­ma­tycz­ny­mi przy­pra­wa­mi to jed­na z pierw­szych potraw, któ­re nauczy­łem się goto­wać. No może poza kanap­ka­mi robio­ny­mi w pod­sta­wów­ce… Jest nie­mal… czy­taj wię­cej Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i przyprawami

Shoarma z kurczaka i sos czosnkowy, frytki i pikantna surówka z czerwonej kapusty

Kurczak Shoarma! sos czosnkowy i inne specjały

Kur­czak Sho­ar­ma! to potra­wa, któ­ra z tra­dy­cyj­ną “szor­mą” ma nie­wie­le wspól­ne­go, poza inten­syw­nym sma­kiem nada­wa­nym przez aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy. Mnie naj­le­piej sma­ku­je w zesta­wie­niu z pie­czo­ny­mi fryt­ka­mi,… czy­taj wię­cej Kur­czak Sho­ar­ma! sos czosn­ko­wy i inne specjały