Placki ziemniaczane z kiełbasą i cukrem

Dzi­siaj prze­pis na praw­dzi­wą bom­bę kalo­rycz­ną, czy­li plac­ki ziem­nia­cza­ne z kieł­ba­są i cukrem. Gotu­jesz i jesz na wła­sne ryzy­ko. Nie odpo­wia­dam za żad­ne cen­ty­me­try przy­ra­sta­ją­ce w pasie 😉

Pospo­li­te plac­ki ziem­nia­cza­ne to pro­dukt wybit­nie węglo­wo­da­no­wo — tłusz­czo­wy, więc war­to uzu­peł­niać je czymś biał­ko­wym, stąd też mamy plac­ki po węgier­sku, czy­li plac­ki ziem­nia­cza­ne z sosem gula­szo­wym. Sam plac­ki ziem­nia­cza­ne z gula­szem bar­dzo lubię jed­nak tym razem pro­po­nu­ję nie­co inne podej­ście — mię­sna część posił­ku lądu­je bez­po­śred­nio w plac­kach, więc taką potra­wę gotu­je się znacz­nie szyb­ciej i mniej garn­ków się przy tym bru­dzi. Na plac­ki ziem­nia­cza­ne z kieł­ba­są potrzeb­ne będą następujące…

Składniki

 • 400g obra­nych ziemniaków,
 • 200g kieł­ba­sy podwawelskiej,
 • 1 cebu­la,
 • 2–3 ząb­ki czosnku,
 • 1–2 czu­ba­te łyż­ki mąki pszen­nej (w zależ­no­ści od tego, czy ziem­nia­ki pusz­czą dużo soku),
 • 1–2 czu­ba­te łyż­ki mąki ziem­nia­cza­nej (j/w),
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka otrę­bów pszennych,
 • 1 jaj­ko,
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka przy­pra­wy do ziemniaków,
 • 1 pła­ska łyżecz­ka warzywka,
 • świe­żo mie­lo­ny czar­ny pieprz (do posypywania),
 • cukier trzci­no­wy (do posypywania),
 • olej rze­pa­ko­wy (do smażenia).

Do malak­se­ra z noży­kiem wrzu­ca­my cebu­lę, czo­snek, wbi­ja­my jaj­ko i dokład­nie szat­ku­je­my. Doda­tek jaj­ka pod­czas mie­le­nia cebu­li i czosn­ku jest istot­ny, bo w prze­ciw­nym razie warzy­wo przy­le­pi nam się do ścia­nek malak­se­ra i tyle będzie z roz­drab­nia­nia. Doda­je­my obra­ne ziem­nia­ki, wsy­pu­je­my oby­dwa rodza­je mąki, otrę­by, przy­pra­wę do ziem­nia­ków i warzyw­ko. Malak­su­je­my na jed­no­li­tą masę, pod koniec doda­jąc kieł­ba­sę, aby roz­drob­ni­ła się tro­chę mniej niż resz­ta skład­ni­ków. Na roz­grza­nym na patel­ni tłusz­czu z masy ziem­nia­cza­nej for­mu­je­my pła­skie plac­ki i sma­ży­my na rumia­ny kolor z oby­dwu stron. Po zdję­ciu z patel­ni, plac­ki ziem­nia­cza­ne z kieł­ba­są może­my poło­żyć na chwi­lę na papie­ro­wym ręcz­ni­ku, aby tro­chę osą­czyć je z oleju.

Placki ziemniaczane z kiełbasą i cukrem

Plac­ki ziem­nia­cza­ne z kieł­ba­są poda­je­my na pod­grza­nych taler­zach, posy­pa­ne świe­żo zmie­lo­nym pie­przem i trzci­no­wym cukrem. Smacznego!

Placki ziemniaczane z kiełbasą i cukrem
Plac­ki ziem­nia­cza­ne z kieł­ba­są i cukrem
Plac­ki ziem­nia­cza­ne z kieł­ba­są i cukrem to potra­wa jed­no­garn­ko­wa, a w zasa­dzie jed­no­pa­tel­nio­wa, któ­rą przy­rzą­dza się nie­zwy­kle szyb­ko i do tego jest bar­dzo smacz­na. To takie plac­ki po węgier­sku dla kawalera 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.