Kategoria: Drób

Drób

Mię­so dro­bio­we to mię­so pozy­ski­wa­ne z pta­ków hodow­la­nych, głów­nie kur (zwłasz­cza kur­cza­ków) i indy­ków. Jest to mię­so sto­sun­ko­wo chu­de, o wyso­kiej war­to­ści odżywczej.

Wartość odżywcza mięsa drobiowego

Ilość makroskładników wyrażona w gramach w 100 g mięsa kurczaka

suro­we mię­so kur­cza­ka bez skó­ry i kości
(w nawia­sie ze skórą)
tusz­ka pierś noga* skrzy­deł­ko szyj­ka wątrób­ka ser­ce
kalo­rycz­ność [kcal] 119
(215)
120
(172)
120
(214)
126
(191)
154
(297)
119 153
biał­ka 21.39
(15.81)
22.50
(20.85)
19.16
(13.91)
21.97
(17.52)
17.55
(14.07)
16.92 15.55
tłusz­cze 3.08
(12.80)
2.62
(9.25)
4.22
(13.56)
3.54
(13.16)
8.78
(26.24)
4.83 9.33
węglo­wo­da­ny bd** bd bd bd bd 0.73 0.71

*) Noga ana­to­micz­na skła­da się z pod­udzia i udka.
**) Brak danych.

Ilość makroskładników wyrażona w gramach w 100 g mięsa indyka

suro­we mię­so indy­ka bez skó­ry i kości
(w nawia­sie ze skórą)
tusz­ka pierś pod­udzie skrzy­deł­ko szyj­ka wątrób­ka ser­ce
kalo­rycz­ność [kcal] 112
(143)
114
(157)
118
(141)
112
(197)
125 128 140
biał­ka 22.64
(21.64)
23.34
(21.89)
20.52
(19.96)
22.48
(20.22)
16.51 18.26 16.70
tłusz­cze 1.93
(5.64)
2.33
(7.02)
3.97
(6.84)
2.49
(12.32)
6.04 5.50 7.44
węglo­wo­da­ny 0.14
(0.13)
bd bd bd bd bd bd

Z powyż­szych zesta­wień wyni­ka, że naj­bo­gat­sze w biał­ko jest mię­so dro­bio­we pocho­dzą­ce z czę­ści pier­sio­wej — tak zwa­ny filet z kur­cza­ka i file­ty z indy­ka. Naj­bar­dziej kalo­rycz­ne jest mię­so z szyj­ki dro­biu, co jest spo­wo­do­wa­ne wyso­ką zawar­to­ścią tłuszczu.

Poni­żej znaj­dziesz prze­pi­sy na potra­wy i posił­ki, w któ­rych wyko­rzy­sta­no mię­so dro­bio­we zarów­no suro­we, jak i wstęp­nie prze­two­rzo­ne w pro­ce­sie przemysłowym.

Pizza z pasztetem teściowej

Pizza z pasztetem teściowej

Piz­za z pasz­te­tem, deli­kat­na niczym młot Tho­ra, z impe­tem tra­fi w wysu­bli­mo­wa­ne gusta męskiej gawie­dzi. Skład­ni­ków w niej nie­wie­le, ale spo­rą rolę przy spo­rzą­dza­niu tej piz­zy… czy­taj wię­cej Piz­za z pasz­te­tem teściowej

Pierś z kurczaka bez panierki - stek z kurczaka

Pierś z kurczaka bez panierki — stek z kurczaka

Prze­pis na pierś z kur­cza­ka bez panier­ki czy­li stek z kur­cza­ka przy­da nam się, gdy zabrak­nie buł­ki tar­tej i trze­ba będzie zro­bić kotle­ty bez panier­ki. Ale nie tyl­ko wte­dy.… czy­taj wię­cej Pierś z kur­cza­ka bez panier­ki — stek z kurczaka

Pizza z kurczakiem i ananasem

Pizza z kurczakiem i ananasem — pizza na słodko

Tym razem piz­za na słod­ko — piz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sem. Jest nie­co bar­dziej upier­dli­wa do wyko­na­nia, niż piz­ze z poprzed­nich pro­po­zy­cji, ale dla tego sma­ku — opła­ca się 🙂… czy­taj wię­cej Piz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sem — piz­za na słodko

Miesna zupa pomidorowa z kluskami lanymi i warzywami

Mięsna zupa pomidorowa z kluskami lanymi i warzywami

Zupa pomi­do­ro­wa z klu­ska­mi lany­mi i “wkład­ką” z mię­sa. Na co dzień nie prak­ty­ku­ję takich zwy­cza­jów, bo i zupy jadam dość rzad­ko, ale jeśli już się zda­rzy zawsze sta­ram… czy­taj wię­cej Mię­sna zupa pomi­do­ro­wa z klu­ska­mi lany­mi i warzywami

Pieczone udka z kurczaka

Pieczone udka z kurczaka

Pie­czo­ne udka z kur­cza­ka są pra­wie “samo­ob­słu­go­we”. Robo­ty przy nich nie­zbyt wie­le, a już po nie­speł­na godzi­nie pie­cze­nia moż­na się cie­szyć smacz­nym, pożyw­nym posił­kiem.… czy­taj wię­cej Pie­czo­ne udka z kurczaka

Paszteciki z barszczem

Paszteciki z barszczem

Pasz­te­ci­ki z barsz­czem to spo­sób na szyb­ki, tłu­sty, nie­zdro­wy obiad. Nie, nie potrze­ba do nich Barsz­czu Sosnow­skie­go, w zupeł­no­ści zado­wo­li­my się bura­cza­nym, nato­miast bar­dzo pomoc­na może… czy­taj wię­cej Pasz­te­ci­ki z barszczem

Nuggets - miniaturowe kotleciki z kurczaka

Nuggets — miniaturowe kotlety z kurczaka

Nug­gets to malut­kie, chru­pią­ce kotle­ci­ki dro­bio­we. Moż­na je poda­wać na dzie­siąt­ki róż­nych spo­so­bów, dla­te­go zde­cy­do­wa­łem się umie­ścić je tutaj jako odręb­ny prze­pis. Inni tra­fi­li… czy­taj wię­cej Nug­gets — minia­tu­ro­we kotle­ty z kurczaka

Kurczak w sosie czosnkowym na kapuscie pekinskiej

Kurczak w sosie czosnkowym na kapuście pekińskiej

Kur­czak w sosie czosn­ko­wym, poda­ny na surów­ce z kapu­sty pekiń­skiej to szyb­ka, dość nisko­ka­lo­rycz­na potra­wa, dosko­na­le nada­ją­ca się na lek­ką kolacyjkę.

Kurczak z pieczarkami cebula i papryka na kawaleczkach salaty

Kurczak z pieczarkami, cebulą i papryką

Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papry­ką to potra­wa tak pro­sta, że zasta­na­wia­łem się, czy w ogó­le jest sens ją opi­sy­wać. Nie­mniej jed­nak świet­nie nada­je się na szyb­ką, lek­ką kola­cję,… czy­taj wię­cej Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papryką

Kurczak curry w sosie czosnkowym podany na liściach sałaty

Kurczak curry w sosie czosnkowym

Na kur­cza­ka cur­ry prze­pi­sów są tysią­ce. Na kola­cję może­my zjeść tę wyjąt­ko­wo pro­stą, mało tuczą­cą wer­sję z pysz­nym sosem czosn­ko­wym, uło­żo­ne­go na kru­chych liściach sała­ty. Inni… czy­taj wię­cej Kur­czak cur­ry w sosie czosnkowym