Kurczak z pieczarkami, cebulą i papryką

Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papry­ką to potra­wa tak pro­sta, że zasta­na­wia­łem się, czy w ogó­le jest sens ją opi­sy­wać. Nie­mniej jed­nak świet­nie nada­je się na szyb­ką, lek­ką kola­cję, więc… cze­mu nie?


Kurczak z pieczarkami cebula i papryka na kawaleczkach salaty

Kurczak z pieczarkami — składniki

 • 200 g file­ta z kurczaka,
 • spo­ra cebu­la, kil­ka więk­szych pie­cza­rek, kawa­łek czer­wo­nej papry­ki i liść-dwa sałaty,
 • sól mor­ska, świe­żo mie­lo­ny pieprz, cukier trzci­no­wy, mie­szan­ka przy­praw do mię­sa mie­lo­ne­go (kar­ków­ki, gyros — co mamy pod ręką 🙂 ),
 • olej rze­pa­ko­wy.

Cebu­lę kro­imy w dużą kost­kę lub pla­ster­ki, przy­pra­wia­my solą mor­ską (nie­du­żo), cukrem brą­zo­wym (ok. pół łyżecz­ki do her­ba­ty) i zesma­ża­my na zło­ty kolor na roz­grza­nym na patel­ni tłusz­czu. Dorzu­ca­my opłu­ka­ne i pokro­jo­ne w pla­ster­ki pie­czar­ki, zno­wu posy­pu­je­my odro­bi­ną soli i sma­ży­my razem z pie­czar­ka­mi, aż te ściem­nie­ją i zmięk­ną. W koń­cu doda­je­my pokro­jo­ną w drob­ną kost­kę czer­wo­ną papry­kę i jesz­cze przez chwi­lę sma­ży­my. Zawar­tość patel­ni prze­sy­pu­je­my do misecz­ki, z któ­rej będzie­my jeść — tro­chę się ogrzeje.

Cie­ka­wost­ka

Pie­czar­ki, upra­wia­ne i dostęp­ne w han­dlu nale­żą do gatun­ku pie­czar­ka dwu­za­rod­ni­ko­wa, któ­ry w przy­ro­dzie wystę­pu­je sto­sun­ko­wo rzad­ko. Pie­czar­ka zawie­ra śla­do­we ilo­ści mono­me­ty­lo­hy­dra­zy­ny, uży­wa­nej z powo­dze­niem jako… pali­wo rakie­to­we. 100g pod­sma­żo­nych pie­cza­rek zaspo­ka­ja 27% (0,5mg) prze­cięt­ne­go dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na rybo­fla­wi­nę (wita­mi­nę B2), 20% (4mg) na nia­cy­nę (wita­mi­na B3), a tak­że 15% (1,5mg) na kwas pan­to­te­no­wy. Oprócz tego pie­czar­ki zawie­ra­ją cał­kiem spo­ro (z punk­tu widze­nia zapo­trze­bo­wa­nia orga­ni­zmu): sele­nu, mie­dzi, pota­su i fosforu.

Na patel­nię wkła­da­my pokro­jo­ne­go na kawa­łecz­ki kur­cza­ka, posy­pu­je­my mie­szan­ką przy­praw w ilo­ści ok. 1–2 łyże­czek i sma­ży­my na rumia­no z każ­dej stro­ny, mie­sza­jąc od cza­su do cza­su. Pod koniec sma­że­nia doda­je­my pie­czar­ki z cebu­lą i papry­ką i sma­ży­my razem 2–3 minut­ki. Wykła­da­my do misecz­ki na pod­ro­bio­ne liście sała­ty i kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papry­ką goto­wy. Smacznego!

Jeśli podo­ba Ci się ten pro­sty prze­pis, daj pro­szę laj­ka i podziel się komentarzem 🙂

Kurczak z pieczarkami, cebulką i czerwoną papryką
Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebul­ką i czer­wo­ną papryką
Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papry­ką na zie­lo­nej sała­cie to typo­we danie kola­cyj­ne — wyso­ko­biał­ko­we, nisko­wę­glo­wo­da­no­we i do tego bar­dzo smaczne.

Por­cji: 2

Skład­ni­ki:
 • 200 g file­ta z kurczaka
 • 1 duża cebula
 • 3–5 dużych pieczarek
 • 1/4 czer­wo­nej papryki
 • 1–2 liście sałaty
 • sól mor­ska, świe­żo mie­lo­ny pieprz, cukier trzcinowy
 • mie­szan­ka przy­praw do mię­sa mielonego
 • olej rze­pa­ko­wy

Inni trafili tutaj szukając

 • kur­czak z pieczarkami
 • kur­czak z pie­czar­ka­mi i papryką
 • kur­czak z papry­ką i pieczarkami

2 przemyślenia na temat “Kurczak z pieczarkami, cebulą i papryką

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.