Kurczak w sosie czosnkowym na kapuście pekińskiej

Kur­czak w sosie czosn­ko­wym, poda­ny na surów­ce z kapu­sty pekiń­skiej to szyb­ka, dość nisko­ka­lo­rycz­na potra­wa, dosko­na­le nada­ją­ca się na lek­ką kolacyjkę.

Kur­czak przy­rzą­dzo­ny w poniż­szy spo­sób to potra­wa pra­wie bez­mó­zgo­wa. Nie­wiel­ka licz­ba skład­ni­ków i pro­ste przy­go­to­wa­nie nie powin­ny niko­mu nastrę­czyć trud­no­ści, a sta­ją się wręcz wyba­wie­niem po cięż­kim dniu, kie­dy nie mamy ocho­ty kom­bi­no­wać z wymyśl­ny­mi posił­ka­mi, tyl­ko wrzu­cić coś szyb­ko na ruszt i — kolo­kwial­nie mówiąc — przy­ciąć koma­ra. Bar­dzo podob­nie przy­go­to­wu­je się kur­cza­ka cur­ry w sosie czosn­ko­wym. Dia­beł tkwi — jak zwy­kle — w szczegółach.

Kurczak w sosie czosnkowym na kapuscie pekinskiej

Cie­ka­wost­ka

Kapu­sta pekiń­ska, choć nic na to nie wska­zu­je (bia­ło-zie­lo­na bar­wa), zawie­ra cał­kiem spo­ro wita­mi­ny A, bo aż 4468 IU w 100g, co sta­no­wi 89% Prze­cięt­ne­go Dzien­ne­go Zapo­trze­bo­wa­nia. Kolej­ną wita­mi­ną, wystę­pu­ją­cą w kapu­ście pekiń­skiej w obfi­to­ści, jest wita­mi­na C (kwas askor­bi­no­wy) — 45mg w 100g (75% PDZ). Ponad­to kapu­sta pekiń­ska zawie­ra glu­ko­zy­no­la­ny — związ­ki che­micz­ne wyka­zu­ją­ce dzia­ła­nie prze­ciw­no­wo­two­ro­we, ale uwa­ga — kapu­sta pekiń­ska w dużych ilo­ściach ze wzglę­du na te związ­ki może być tok­sycz­na!

Kurczak w sosie czosnkowym

  • 200g file­ta z kurczaka,
  • 1 czu­ba­ta łyż­ka sto­ło­wa przy­pra­wy do mię­sa mielonego,
  • 2 łyż­ki sto­ło­we ole­ju rze­pa­ko­we­go lub uniwersalnego.

Sos czosnkowy

  • 1 duże opa­ko­wa­nie jogur­tu natu­ral­ne­go (400g),
  • 3–4 ząb­ki czosnku,
  • pół pła­skiej łyżecz­ki warzywka,
  • szczyp­ta świe­żo mie­lo­ne­go pieprzu.

Surówka z kapusty pekińskiej

  •  1/2 głów­ki śred­niej kapu­sty pekińskiej,
  • 2 duże marchewki,
  • 1 łyżecz­ka cukru trzcinowego.

Zaczy­na­my od sosu czosn­ko­we­go, któ­ry przy­go­to­wu­je­my iden­tycz­nie jak w tym prze­pi­sie, z pomi­nię­ciem majo­ne­zu. Dzię­ki temu sosik będzie nie­co lżej­szy. Filet z kur­cza­ka płu­cze­my i kro­imy na kawał­ki słusz­nej wiel­ko­ści. Kur­cza­ka beł­ta­my na patel­ni z przy­pra­wą do mie­lo­ne­go i odro­bi­ną ole­ju. Niech się chwi­lę pomarynuje.

W mię­dzy­cza­sie kapu­stę pekiń­ską płu­cze­my i kro­imy poprzecz­nie w talar­ki, któ­re i tak roz­sy­pią się w ład­ne wstąż­ki. Mar­chew­kę obie­ra­my, płu­cze­my i ście­ra­my na tar­ce na gru­bych oczkach. Całość okra­sza­my łyżecz­ką cukru trzci­no­we­go i dokład­nie mieszamy.

Kurczak z sosem czosnkowym i kapusta pekinska

Kur­cza­ka sma­ży­my na rumia­no, czę­sto mie­sza­jąc. Na tale­rze (czy misecz­ki) wykła­da­my naj­pierw surów­kę z kapu­sty pekiń­skiej i mar­chwi, zale­wa­my ją sosem czosn­ko­wym, a nań wysy­pu­je­my usma­żo­ne­go kur­cza­ka i… zaja­da­my 🙂 Smacznego!

Kurczak z sosem czosnkowym na kapuście pekińskiej z marchewką
Kur­czak z sosem czosn­ko­wym na kapu­ście pekiń­skiej z marchewką
Kur­czak w sosie czosn­ko­wym na kapu­ście pekiń­skiej to eks­pre­so­wa potra­wa, nisko­ka­lo­rycz­na, świet­na na lek­ką kola­cję, albo na prze­gryz­kę tuż przed drzemką.

3 przemyślenia na temat “Kurczak w sosie czosnkowym na kapuście pekińskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.