Smażona wątróbka z cebulką i kaszą gryczaną

Sma­żo­na wątrób­ka z cebul­ką to jed­na z tych bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych potraw. Jed­ni ją uwiel­bia­ją, inni nie­na­wi­dzą, na pew­no jed­nak nie moż­na jej odmó­wić walo­rów zdro­wot­nych oraz łatwo­ści przyrządzenia.

Za dzie­cia­ka sma­żo­na wątrób­ka z cebul­ką była naj­gor­szym kosz­ma­rem, jaki mogła zaser­wo­wać na obiad nasza kocha­ją­ca, dba­ją­ca o zdro­wie swo­ich dzie­ci Mama. Zacho­dzi­łem wte­dy w gło­wę dla­cze­go wątrób­ka poja­wia się na naszym sto­le tak czę­sto — raz na tydzień, dwa. Nie­smak pozo­stał mi do nie­daw­na, aż posze­rza­jąc swo­ją wie­dzę na temat żywie­nia i odkry­wa­jąc jak wątrób­ka jest zdro­wa, prze­ła­ma­łem się i przy­rzą­dzi­łem wątrób­kę dro­bio­wą po swo­je­mu. Wyszła zupeł­nie inna niż pamię­tam z dzie­ciń­stwa! Kru­cha, dość soczy­sta z deli­kat­ną słod­ką nutą cierp­ko­ści w tle. Bar­dzo spe­cy­ficz­ny smak pozo­stał, ale jest wyjąt­ko­wo łagodny.

Cie­ka­wost­ka

Sma­żo­na wątrób­ka dro­bio­wa to nie­sa­mo­wi­cie boga­te źró­dło wita­min. W 100g znaj­dzie­my 21.1μg wita­mi­ny B12, co sta­no­wi aż 352% zale­ca­nej dzien­nej daw­ki; 14378 j.m. (jed­no­stek mię­dzy­na­ro­do­wych) wita­mi­ny A (288%); 560μg wita­mi­ny B9 — fola­cy­ny (140%); 2,3mg wita­mi­ny B2 — rybo­fla­wi­ny (136%). Wątrób­ki dro­bio­we sta­no­wią też nie­oce­nio­ne źró­dło kwa­su pan­to­te­no­we­go, wita­mi­ny B3 — nia­cy­nyB6 oraz mikro­ele­men­tów: sele­nu, żela­zafos­fo­ru. Ze wzglę­du na bar­dzo wyso­ką zawar­tość wita­min, zwłasz­cza wita­mi­ny A nie zale­ca się zbyt czę­ste­go spo­ży­wa­nia wątró­bek w dużych ilościach.

Cie­kaw jestem czym róż­ni­ła się sma­żo­na wątrób­ka z cebul­ką, któ­rą pamię­tam z dzie­ciń­stwa, od tej przy­rzą­dzo­nej obec­nie. Może tam­ta to była wątrób­ka wie­przo­wa, a nie wątrób­ka z kur­cza­ka? Nie wiem jak przy­go­to­wy­wa­ła wątrób­kę moja rodzi­ciel­ka, ale ja wyko­rzy­stu­ję następujące…

Składniki:

  • 200g świe­żych wątró­bek drobiowych,
  • 1–2 prze­cięt­ne cebule,
  • mle­ko krowie,
  • mąka pszen­na 650,
  • cukier trzci­no­wy i sól mor­ska do przy­pra­wie­nia wątróbki,
  • olej rze­pa­ko­wy do smażenia,
  • 100g kaszy gryczanej,

Świe­że wątrób­ki z kur­cza­ka płu­cze­my, w mia­rę moż­li­wo­ści usu­wa­my wszel­kie błon­ki i żył­ki i kro­imy na drob­ne kawał­ki. Wątrób­kę zale­wa­my mle­kiem tak, aby była przy­kry­ta i pozo­sta­wia­my do wymo­cze­nia na przy­naj­mniej godzi­nę. W mię­dzy­cza­sie cebu­lę obie­ra­my, kro­imy w talar­ki, posy­pu­je­my nie­wiel­ką ilo­ścią cukru i sma­ży­my na roz­grza­nym tłusz­czu na zło­ty kolor, a gdy skoń­czy­my, prze­sy­pu­je­my do misecz­ki. Gdy wątrób­ka się już porząd­nie wymo­czy, odle­wa­my mle­ko i odci­ska­my wątrób­kę, po czym opró­sza­my ją spo­rą ilo­ścią mąki pszen­nej i sma­ży­my na patel­ni pod przy­kry­ciem, czę­sto mie­sza­jąc, do bar­dzo lek­kie­go zru­mie­nie­nia. Na nie­du­żym ogniu trwa to ok. 5 min. Dosy­pu­je­my sma­żo­ną cebul­kę i pozwa­la­my żeby wątrób­ka z cebul­ką tro­chę się pod­du­si­ły, dosłow­nie dwie minut­ki. Na koniec dopra­wia­my do sma­ku cukrem trzci­no­wym i solą morską.

Sma­żo­na wątrób­ka z cebul­ką nie­źle sma­ku­je z kaszą gry­cza­ną ugo­to­wa­ną tak jak w tym prze­pi­sie oraz z dowol­ną surów­ką, np. surów­ką z kiszo­nej kapu­sty i mar­chwi, tak jak na zdjęciu.

Smazona watrobka z cebulka, kasza gryczana gotowaną na sypko i surowka z kiszonej kapusty z marchewka

Smacz­ne­go!

Smażona wątróbka drobiowa z cebulką
Sma­żo­na wątrób­ka dro­bio­wa z cebulką
Wątrób­ka dro­bio­wa to nie­oce­nio­ne źró­dło wie­lu wita­min i mikro­ele­men­tów. Sma­żo­na wątrób­ka z cebul­ką cha­rak­te­ry­zu­je się łagod­nym wykwint­nym sma­kiem z cierp­ka­wą nutą słodyczy.

Inni trafili tutaj szukając

  • watrob­ka z kasza
  • wątrób­ka z kaszą gryczaną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.