Groch z kaszą gryczaną i cebulką

Groch z kaszą gry­cza­ną i cebul­ką to wybit­nie pro­sta i jed­no­cze­śnie pożyw­na potra­wa, na dłu­go pozo­sta­wia­ją­ca uczu­cie syto­ści. Świet­nie nada­je się na śnia­da­nie, ale po pod­grza­niu, goto­wa­na poprzed­nie­go dnia, bo przy­go­to­wa­nie, mimo iż nie­skom­pli­ko­wa­ne, potra­fi zająć dłuż­szą chwi­lę. Coś dla jaroszy.

Na pomysł przy­go­to­wa­nia takie­go jar­skie­go dania wpa­dłem cał­kiem nie­daw­no, czy­ta­jąc o zale­tach potra­wy, skła­da­ją­cej się głów­nie z ryżu i faso­li. Lista skład­ni­ków jest bar­dzo krótka.

Składniki na groch z kaszą

 • 100–150g gro­chu łuska­ne­go, suszonego,
 • 100g kaszy gryczanej,
 • 1 cebu­la,
 • sól mor­ska i cukier trzci­no­wy (mogą być też bar­dziej “kla­sycz­ne” odpowiedniki),
 • 1 łyżecz­ka warzywka,
 • olej rze­pa­ko­wy.

Cebu­lę obie­ra­my i kro­imy w gru­bą kost­kę. Sma­ży­my na roz­grza­nym na patel­ni tłusz­czu na zło­to­brą­zo­wy kolor, przy­pra­wia­jąc do sma­ku odro­bi­ną soli i cukru trzcinowego.

W mię­dzy­cza­sie groch dokład­nie płu­cze­my i gotu­je­my w czte­ro­krot­nie więk­szej ilo­ści wody. Po 5 minu­tach od zago­to­wa­nia dosy­pu­je­my kaszę gry­cza­ną, łyżecz­kę warzyw­ka i gotu­je­my dalej, od cza­su do cza­su mie­sza­jąc, aż groch z kaszą będą mięk­kie i wpi­ją całą wodę (ok. 15 minut). Jeśli woda wygo­to­wa­ła się zanim nasio­na zmię­kły, dole­wa­my 1 szklan­kę i gotu­je­my dalej.

Groch z kaszą gryczaną i cebulką

Po ugo­to­wa­niu groch z kaszą gry­cza­ną mie­sza­my dokład­nie ze sma­żo­ną cebul­ką i poda­je­my w misecz­kach, a do tego jakiś cie­pły napój, bo potra­wa na praw­dę zapy­cha. Z tej ilo­ści co powy­żej, nam wystar­cza na śnia­da­nie dla 2 osób. Smacznego!

Jeśli podo­ba Ci się prze­pis na to pro­ste śnia­da­nie, przy­bij pro­szę łap­kę w górę lub podziel się wra­że­nia­mi w komentarzach 🙂

Groch z kaszą gryczaną i cebulką
Groch z kaszą gry­cza­ną i cebulką
Bar­dzo pro­ste, pożyw­ne i o nie­ba­nal­nym sma­ku danie na śniadanie.

Por­cji: 2

Infor­ma­cje żywieniowe
 • 324 kcal
Skład­ni­ki:
 • 10dag gro­chu łuskanego
 • 10–15dag kaszy gryczanej
 • 1 cebu­la
 • sól mor­ska i cukier trzcinowy
 • 1 łyżecz­ka warzywka
 • olej rze­pa­ko­wy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.