Szybkie śniadanie — tuńczyk z kaszą gryczaną

Jestem zde­cy­do­wa­nie fanem śnia­da­nia na cie­pło. Nic tak nie sta­wia na nogi, jak gorą­cy posi­łek z rana. Nie­ste­ty nie zawsze jest czas, aby go przy­rzą­dzić. Dzi­siaj zro­bi­łem mały kuli­nar­ny eks­pe­ry­ment i oka­za­ło się, że połą­cze­nie tuń­czy­ka z kaszą gry­cza­ną sma­ku­je cał­kiem nie naj­go­rzej, a do tego nie zabie­ra zbyt wie­le czasu.

To szyb­kie śnia­da­nie moż­na upich­cić — cho­ciaż to chy­ba zbyt wiel­kie sło­wo — w wer­sji nisko- lub wyso­ko­ka­lo­rycz­nej. Jako facet z krwi i kości wybie­ram wariant dru­gi, ale panie szcze­gól­nie dba­ją­ce o linię, być może sku­szą się na wer­sję mniej kalo­rycz­ną. Cała róż­ni­ca, jak łatwo się domy­śleć, tkwi w skład­ni­kach uży­tych do przy­rzą­dze­nia potrawy.

Składniki na szybkie śniadanie na ciepło

 • 1 pusz­ka tuń­czy­ka roz­drob­nio­ne­go w ole­ju (wer­sja stan­dar­do­wa) lub w sosie wła­snym (wer­sja “fit” — ok. 38kcal mniej),
 • 100g kaszy gry­cza­nej (zawar­tość 1 woreczka),
 • 1 duża lub 2 mniej­sze cebu­le (dla­cze­go war­to jeść cebu­lę?),
 • 1 łyż­ka sto­ło­wa masła,
 • 1/2 łyżecz­ki warzyw­ka, sól mor­ska i cukier trzci­no­wy oraz świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz,
 • nać pie­trusz­ki do przyozdobienia.

Kaszę gry­cza­ną gotu­je­my z warzyw­kiem w dwu­krot­nie więk­szej ilo­ści wody, do momen­tu aż wpi­je ją całą. Dla­cze­go w ten spo­sób, a nie inny pisa­łem już tutaj. Cebu­lę obie­ra­my, kro­imy w kostkę/paseczki/talarki — co nam naj­bar­dziej odpo­wia­da — i sma­ży­my na roz­grza­nym na patel­ni maśle na zło­ty kolor, przy­pra­wia­jąc do sma­ku szczyp­tą soli i cukru. Do tej­że patel­ni dosy­pu­je­my kaszę i zawar­tość pusz­ki z tuń­czy­kiem (olej wcze­śniej odle­wa­my). Pod­sma­ża­my minut­kę, dopra­wia­my do sma­ku pie­przem i poda­je­my w misecz­kach okra­sza­jąc sie­ka­ną zieleniną.

Tuńczyk z kaszą gryczaną i cebulą - szybkie śniadanie na ciepło

Smacz­ne­go! Praw­da, że szyb­kie śniadanie?

Szybkie śniadanie - tuńczyk z kaszą gryczaną
Szyb­kie śnia­da­nie — tuń­czyk z kaszą gryczaną
Szyb­kie, cie­płe śniadanie.

Por­cji: 2

Infor­ma­cje żywieniowe
 • 373 kcal
Skład­ni­ki:
 • 1 pusz­ka tuń­czy­ka roz­drob­nio­ne­go w oleju
 • 100g kaszy gryczanej
 • 100g cebu­li
 • 1 łyż­ka sto­ło­wa masła
 • 1/2 łyżecz­ki warzyw­ka, sól mor­ska i cukier trzci­no­wy oraz świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz
 • sie­ka­na natka pietruszki

Inni trafili tutaj szukając

 • kasza gry­cza­na z tuńczykiem
 • kasza z tuńczykiem
 • tuń­czyk z kaszą

3 przemyślenia na temat “Szybkie śniadanie — tuńczyk z kaszą gryczaną

 1. tun­czyk na snia­da­nie u mnie nie ma szans, ale na obiad owszem 😉 i zaraz lece wypró­bo­wać takie połączenie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.