Tag: marchewka

Marchewka

Mar­chew zwy­czaj­na (Dau­cus caro­ta L.) jest rośli­ną dwu­let­nią, bar­dzo pospo­li­tą, wystę­pu­ją­cą zarów­no w sta­nie dzi­kim jak i upra­wia­ną przez czło­wie­ka. W pierw­szym roku wege­ta­cji mar­chew maga­zy­nu­je sub­stan­cje zapa­so­we w mię­ki­szu spi­chrzo­wym swo­je­go masyw­ne­go korze­nia. W dru­gim roku z korze­nia wybi­ła­by łody­ga z kwia­to­sta­nem i rośli­na zuży­ła­by zapa­sy do wytwo­rze­nia nasion, jest on jed­nak wcze­śniej wyko­rzy­sty­wa­ny przez czło­wie­ka.

Korzeń mar­chwi może być uży­wa­ny do spo­rzą­dza­nia potraw, jak i spo­ży­wa­ny na suro­wo, po umy­ciu lub oskro­ba­niu z zewnętrz­nej war­stwy. Naj­smacz­niej­sze są mło­de, nie­zbyt wyro­śnię­te mar­chew­ki — chru­pią­ce i słod­kie, o deli­kat­nym sma­ku. Naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­na jest mar­chew­ka w kolo­rze poma­rań­czo­wym, choć korzeń może przyj­mo­wać inne bar­wy — od bia­łej do pur­pu­ro­wej, a nawet czar­nej, w zależ­no­ści od odmia­ny.

Wartości odżywcze marchewki

Naj­po­pu­lar­niej­szym fak­tem doty­czą­cym war­to­ści odżyw­czych mar­chwi jest wyso­ka zawar­tość karo­te­nu w korze­niu. Za jego bar­wę odpo­wia­da głów­nie β‑Karoten, w mniej­szym stop­niu α‑Karoten, γ‑Karoten, lute­ina i zeak­san­ty­na (dwa ostat­nie związ­ki che­micz­ne to też karo­te­no­idy). 100 g mar­chew­ki dostar­cza aż 16705 j.m. wita­mi­ny A co sta­no­wi 334 % zale­ca­ne­go dzien­ne­go spo­ży­cia, jak więc widzi­my mar­chew­ka to praw­dzi­wa bom­ba wita­mi­no­wa. W tym wzglę­dzie mar­chew­ka dekla­su­je nawet wątrób­kę dro­bio­wą.

Dłu­go­trwa­łe spo­ży­cie mar­chew­ki w znacz­nych ilo­ściach może skut­ko­wać przej­ścio­wym pod­bar­wie­niem skó­ry na żół­to-poma­rań­czo­wy kolor.

Mar­chew jest nisko­ka­lo­rycz­nym warzy­wem. 100 g mar­chwi ma ok. 41 kcal i dostar­cza ok. 3 g błon­ni­ka pokar­mo­we­go.

Kolesław w sosie winegret

Dzi­siej­szy prze­pis na surów­kę będzie pro­ściut­ki, ale bar­dzo smacz­ny. Do kole­sła­wa będzie­my potrze­bo­wać zale­d­wie kil­ku skład­ni­ków.

Tagi: , , , ,

Sałatka jarzynowa

Każ­dy ją zna, nie każ­dy prze­pa­da. Przed Wami sałat­ka jarzy­no­wa. Chy­ba naj­bar­dziej pospo­li­ta sałat­ka jaka ist­nie­je na świe­cie, a jed­nak ta według prze­pi­su mojej mamy ma w sobie coś uni­ka­to­we­go. Chęt­nie do niej wra­cam.

Tagi: , , , , ,

Miesna zupa pomidorowa z kluskami lanymi i warzywami

Zupa pomi­do­ro­wa z klu­ska­mi lany­mi i “wkład­ką” z mię­sa. Na co dzień nie prak­ty­ku­ję takich zwy­cza­jów, bo i zupy jadam dość rzad­ko, ale jeśli już się zda­rzy zawsze sta­ram się, aby były tre­ści­we.

Tagi: , , , , , , , ,

Ciasto marchewkowe

Cia­sto mar­chew­ko­we — tak zdro­we, że aż boli” chcia­ło­by się rzec. Nie­ste­ty, nic z tych rze­czy. Jest i cukier, i glu­ten, i cho­le­ste­rol, i pew­nie tro­chę tłusz­czy trans znaj­dzie się po pie­cze­niu. Na pew­no jed­nak jest to dość cie­ka­wa alter­na­ty­wa dla stan­dar­do­we­go, jabł­cza­ne­go gnie­ciu­cha. Może fak­tycz­nie nie­co zdrow­sza, bo w koń­cu z mar­chew­ką. Tym razem zasko­czy­ła mnie moja lep­sza poło­wa i buszu­jąc w kuch­ni upich­ci­ła taki wyna­la­zek. Inni tra­fi­li tutaj …

Cia­sto mar­chew­ko­we, nie­tu­zin­ko­we Read More »

Tagi: , , , ,

Kurczak w sosie czosnkowym na kapuscie pekinskiej

Kur­czak w sosie czosn­ko­wym, poda­ny na surów­ce z kapu­sty pekiń­skiej to szyb­ka, dość nisko­ka­lo­rycz­na potra­wa, dosko­na­le nada­ją­ca się na lek­ką kola­cyj­kę. Inni tra­fi­li tutaj szukającpiz­za z sala­ta pekin­ska i kur­cza­kiem

Tagi: , , ,