Tag: ser żółty

Ser żółty

Ser żół­ty jest serem pod­puszcz­ko­wym, któ­ry w odróż­nie­niu od kwa­so­we­go sera bia­łe­go, cha­rak­te­ry­zu­je się bar­wą żół­tą i zwar­tą kon­sy­sten­cją. Pro­duk­cja sera żół­te­go prze­bie­ga w pro­ce­sie skła­da­ją­cym się z kil­ku eta­pów, z któ­rych naj­waż­niej­sze to: wytrą­ca­nie skrze­pu, for­mo­wa­nie i doj­rze­wa­nie sera. W blo­ku sera mogą, choć nie muszą wystę­po­wać dziu­ry. Ich obec­ność zwią­za­na jest z gazo­twór­czą dzia­łal­no­ścią spe­cjal­nych szcze­pów bak­te­rii pro­pio­no­wych (Pro­pio­ni­bac­te­rium), któ­re prze­ra­bia­ją kwas mle­ko­wy zawar­ty w serze na kwas pro­pio­no­wy, przy oka­zji wydzie­la­jąc spo­re ilo­ści dwu­tlen­ku węgla, roz­py­cha­ją­ce­go miąższ sera.

Rodzaje sera

Rodzi­na serów twar­dych jest bar­dzo uroz­ma­ico­na. W zależ­no­ści od tech­no­lo­gii pro­duk­cji oraz cech orga­no­lep­tycz­nych może­my podzie­lić je na:

  • sery typu szwaj­car­skie­go, np: emen­ta­ler, gruyère
  • sery typu holen­der­skie­go, np: gou­da, edam­ski, mazdamer,
  • sery typu szwaj­car­sko-holen­der­skie­go, np. tylżycki,
  • sery typu wło­skie­go, np. parmezan,
  • sery typu angiel­skie­go, np. cheddar,
  • sery typu bał­kań­skie­go, np. oscypek.

Sery żół­te znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w kuch­ni, ze wzglę­du na swój uni­kal­ny smak i aro­mat, cze­go przy­kła­dem są poniż­sze prze­pi­sy kulinarne.

Czosndog bez bagietki czosnkowej

Czosndog bez bagietki czosnkowej

Czo­sn­dog to jed­na z wie­lu waria­cji hot-doga, opar­ta na bagiet­ce czosn­ko­wej. Ten rodzaj zapie­kan­ki stał się ostat­nio popu­lar­ny za spra­wą jed­ne­go z naj­więk­szych por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych… czy­taj wię­cej Czo­sn­dog bez bagiet­ki czosnkowej

Bułeczki drożdżowe sojowo - serowe

Bułeczki drożdżowe sojowo — serowe

Prze­pis na bułecz­ki droż­dżo­we sojo­wo — sero­we pozwo­li uroz­ma­icić smak tego stan­dar­do­we­go pro­duk­tu śniadaniowego.

Zapiekana papryka faszerowana mięsem mielonym z ryżem

Papryka faszerowana mięsem mielonym z ryżem

Papry­ka fasze­ro­wa­na mię­sem mie­lo­nym i ryżem pod koł­der­ką z zapie­czo­ne­go, chru­pią­ce­go żół­te­go sera to bar­dzo smacz­ny, cie­pły posi­łek o wyra­zi­stym sma­ku i deli­kat­nym aro­ma­cie. Pal­ce lizać.

Pizza z pasztetem teściowej

Pizza z pasztetem teściowej

Piz­za z pasz­te­tem, deli­kat­na niczym młot Tho­ra, z impe­tem tra­fi w wysu­bli­mo­wa­ne gusta męskiej gawie­dzi. Skład­ni­ków w niej nie­wie­le, ale spo­rą rolę przy spo­rzą­dza­niu tej piz­zy… czy­taj wię­cej Piz­za z pasz­te­tem teściowej

Roladki drożdżowe z parówkami

Roladki drożdżowe z parówkami

Dzi­siaj pro­ściut­ki prze­pis na bazie cia­sta na piz­zę — rolad­ki droż­dżo­we z parówkami.

Pizza z tuńczykiem i korniszonami

Pizza z tuńczykiem i korniszonami

Piz­za z tuń­czy­kiem i kor­ni­szo­na­mi to ten wariant piz­zy, któ­ry świet­nie nada­je się na piąt­ko­wy wie­czór. Jest bar­dzo aro­ma­tycz­na, mię­si­sta i soczysta.

Pizza z kurczakiem i ananasem

Pizza z kurczakiem i ananasem — pizza na słodko

Tym razem piz­za na słod­ko — piz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sem. Jest nie­co bar­dziej upier­dli­wa do wyko­na­nia, niż piz­ze z poprzed­nich pro­po­zy­cji, ale dla tego sma­ku — opła­ca się 🙂… czy­taj wię­cej Piz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sem — piz­za na słodko

Warkocze drożdżowe z serem

Warkocze drożdżowe z serem — paluchy drożdżowe

Kolej­ny pro­ściut­ki prze­pis. Tym razem war­ko­cze droż­dżo­we z serem żół­tym — dosko­na­łe jako zagryz­ka do piwa.

Pizza z salami cebulą i czosnkiem

Pizza z salami, cebulą i czosnkiem

Piz­za z sala­mi, cebu­lą i czosn­kiem to dru­ga pro­po­zy­cja na piz­zę poja­wia­ją­ca się w tym cyklu. Tym razem piz­za będzie ostra, ale bez przesady.

Pizza z szynką papryką i ogórkiem

Pizza z szynką, papryką i ogórkiem

Dziś pierw­sza pro­po­zy­cja kom­po­zy­cji skład­ni­ków na piz­zę — piz­za z szyn­ką, papry­ką i ogór­kiem, zapie­ka­na pod koł­der­ką z tar­te­go, wędzo­ne­go sera.