Tag: ser żółty

Ser żółty

Ser żół­ty jest serem pod­puszcz­ko­wym, któ­ry w odróż­nie­niu od kwa­so­we­go sera bia­łe­go, cha­rak­te­ry­zu­je się bar­wą żół­tą i zwar­tą kon­sy­sten­cją. Pro­duk­cja sera żół­te­go prze­bie­ga w pro­ce­sie skła­da­ją­cym się z kil­ku eta­pów, z któ­rych naj­waż­niej­sze to: wytrą­ca­nie skrze­pu, for­mo­wa­nie i doj­rze­wa­nie sera. W blo­ku sera mogą, choć nie muszą wystę­po­wać dziu­ry. Ich obec­ność zwią­za­na jest z gazo­twór­czą dzia­łal­no­ścią spe­cjal­nych szcze­pów bak­te­rii pro­pio­no­wych (Pro­pio­ni­bac­te­rium), któ­re prze­ra­bia­ją kwas mle­ko­wy zawar­ty w serze na kwas pro­pio­no­wy, przy oka­zji wydzie­la­jąc spo­re ilo­ści dwu­tlen­ku węgla, roz­py­cha­ją­ce­go miąższ sera.

Rodzaje sera

Rodzi­na serów twar­dych jest bar­dzo uroz­ma­ico­na. W zależ­no­ści od tech­no­lo­gii pro­duk­cji oraz cech orga­no­lep­tycz­nych może­my podzie­lić je na:

  • sery typu szwaj­car­skie­go, np: emen­ta­ler, gruy­ère
  • sery typu holen­der­skie­go, np: gou­da, edam­ski, maz­da­mer,
  • sery typu szwaj­car­sko-holen­der­skie­go, np. tyl­życ­ki,
  • sery typu wło­skie­go, np. par­me­zan,
  • sery typu angiel­skie­go, np. ched­dar,
  • sery typu bał­kań­skie­go, np. oscy­pek.

Sery żół­te znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w kuch­ni, ze wzglę­du na swój uni­kal­ny smak i aro­mat, cze­go przy­kła­dem są poniż­sze prze­pi­sy kuli­nar­ne.

Pizza z kurczakiem i ananasem

Tym razem piz­za na słod­ko — piz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sem. Jest nie­co bar­dziej upier­dli­wa do wyko­na­nia, niż piz­ze z poprzed­nich pro­po­zy­cji, ale dla tego sma­ku — opła­ca się 🙂 Inni tra­fi­li tutaj szukającpiz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sempiz­za z ana­na­sem i żura­wi­nąpiz­za z kur­cza­kiem ana­na­sem i kuku­ry­dzą

Tagi: , , ,

Warkocze drożdżowe z serem

Kolej­ny pro­ściut­ki prze­pis. Tym razem war­ko­cze droż­dżo­we z serem żół­tym — dosko­na­łe jako zagryz­ka do piwa.

Tagi: , , ,

Pizza z salami cebulą i czosnkiem

Piz­za z sala­mi, cebu­lą i czosn­kiem to dru­ga pro­po­zy­cja na piz­zę poja­wia­ją­ca się w tym cyklu. Tym razem piz­za będzie ostra, ale bez prze­sa­dy.

Tagi: , , , ,

Pizza z szynką papryką i ogórkiem

Dziś pierw­sza pro­po­zy­cja kom­po­zy­cji skład­ni­ków na piz­zę — piz­za z szyn­ką, papry­ką i ogór­kiem, zapie­ka­na pod koł­der­ką z tar­te­go, wędzo­ne­go sera.

Tagi: , , ,

Pieczone ziemniaki z piekarnika - przygotowanie

Pie­czo­ne ziem­nia­ki to rary­tas jaki chy­ba każ­dy, kto kie­dyś palił ogni­sko, dosko­na­le zna. Zapach chru­pią­cej skór­ki prze­ni­ka­ją­cy do wnę­trza pie­czo­ne­go ziem­nia­ka trud­no pomy­lić z czymś innym. Ten prze­pis na pie­czo­ne ziem­nia­ki wnie­sie nie­co nowo­cze­sno­ści — zro­bi­my je w pie­kar­ni­ku. Inni tra­fi­li tutaj szukającziem­nia­ki zapie­ka­ne z seremziem­nia­ki pie­czo­ne z serempie­czo­ne ziem­nia­ki z seremzapie­ka­ne ziem­nia­ki z serem

Tagi: ,