Bułkotlet — domowy hamburger

Dziś w ramach inspi­ra­cji mam zaszczyt przed­sta­wić Wam sza­now­ne­go Pana Buł­ko­tle­ta — ham­bur­ge­ra domo­wo robionego 😉

Nie wiem czy ham­bur­ger na bazie kotle­ta jest warian­tem dużo zdrow­szym od “tra­dy­cyj­nych” ham­bur­ge­rów kupo­wa­nych na mie­ście, na pew­no jed­nak wyróż­nia się sma­kiem i jako­ścią skład­ni­ków. Wie­my co jemy. No i wygląd ma moim zda­niem cie­kaw­szy — buł­ko­tlet jest bar­dziej kolo­ro­wy i pęka­ty niż tra­dy­cyj­ny hamburger.

Przykładowe składniki na 2 domowe hamburgery

  • 2 buł­ki (w wer­sji “light” mogą być kajzerki),
  • 2 kotle­ty scha­bo­we (mogą być też scha­bo­we z kur­cza­ka),
  • majo­nez,
  • ziar­no sezamu,
  • 1–2 liście sałaty,
  • 4–6 pla­strów śred­niej wiel­ko­ści pomidora,
  • 6–8 pla­strów ogórka,
  • 2 pla­stry żół­te­go sera,
  • odro­bi­na świe­żo mie­lo­ne­go, czar­ne­go pieprzu.

Bułkotlet

Przy­go­to­wa­nie buł­ko­tle­ta jest nie­zwy­kle pro­ste (jak wszyst­ko na tym blo­gu 😉 ). Bie­rze­my bułę słusz­nych roz­mia­rów, tnie­my ją na pół i jeśli połów­ki nadal są zbyt pęka­te, spłasz­cza­my je dosyć moc­no, tak aby zmie­ści­ły nam się do toste­ra. Opie­ka­my na rumia­no. Gdy tro­chę prze­sty­gną sma­ru­je­my je gru­bo majo­ne­zem i posy­pu­je­my sezamem.

 bułkotlet

Mię­dzy tak przy­go­to­wa­ne połów­ki buł­ki ładu­je­my, oprócz sma­żo­ne­go na chrup­cia­to kotle­ta, wszel­kie dodat­ki, jakie przyj­dą nam do gło­wy. Może to być: sała­ta, pomi­dor, ogó­rek suro­wy czy kon­ser­wo­wy, sąż­ni­sty pla­ster sera, a nawet goto­wa­ne jaj­ko. W buł­ko­tle­cie ze zdję­cia powy­żej zna­la­zły się nawet świe­że liście bazy­lii. Całość, jeśli chce­my może­my tro­chę pod­grzać w mikrofali.

Buł­ko­tlet przyj­mie na pokład każ­dy rodzaj mię­sa. Dosko­na­le spraw­dza­ją się tra­dy­cyj­ne kotle­ty scha­bo­we, panie­ro­wa­ne i sma­żo­ne na zło­ci­sto file­ty z kur­cza­ka, ale i wszel­kie­go rodza­ju bit­ki i “stej­ki”. Z czy­stym sumie­niem mogę pole­cić też kost­kę ryb­ną. Jak by nie patrzeć, gdy­by nie doda­tek smażonego/pieczonego/grillowanego mię­sa, była­by to zwy­czaj­na buła wypeł­nio­na warzy­wa­mi, jaką pew­nie więk­szość z nas jada od cza­su do cza­su. A tak mamy peł­no­war­to­ścio­wy fast-food 🙂

Smacz­ne­go!

2 przemyślenia na temat “Bułkotlet — domowy hamburger

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.