Kategoria: Kalkulatory dietetyczne

Kalkulatory dietetyczne

Kal­ku­la­to­ry die­te­tycz­ne to pro­ste apli­ka­cje uła­twia­ją­ce wyzna­cze­nie pod­sta­wo­wych para­me­trów i współ­czyn­ni­ków zwią­za­nych z budo­wą cia­ła, prze­mia­ną mate­rii, itp. Zna­jo­mość tych war­to­ści umoż­li­wia sku­tecz­ne pla­no­wa­nie spo­so­bu odży­wia­nia czy aktyw­no­ści fizycz­nej. Dzię­ki kal­ku­la­to­rom die­te­tycz­nym nie musi­my pro­wa­dzić obli­czeń ręcz­nie, za pomo­cą kart­ki i ołów­ka — wystar­czy wpro­wa­dzić dane do odpo­wied­nich pól for­mu­la­rza i po zatwier­dze­niu otrzy­mać goto­wy wynik.

W więk­szo­ści przy­pad­ków przy­da się waga łazien­ko­wa i miar­ka kra­wiec­ka, któ­re pozwo­lą na bie­żą­co moni­to­ro­wać masę i wymia­ry nasze­go cia­ła. W celu okre­śle­nia wzro­stu przy­da się też ołó­wek, futry­na i pomoc dru­giej oso­by w doko­na­niu pomiaru.

Resting Energy Expenditure calc

Kalkulator REE

Kal­ku­la­tor pod­sta­wo­wej prze­mia­ny mate­rii — REE (PPM, BMR, RMR) — umoż­li­wia osza­co­wa­nie spo­czyn­ko­we­go wydat­ko­wa­nia ener­gii, nie­zbęd­ne­go do pod­trzy­ma­nia pod­sta­wo­wych funk­cji życio­wych człowieka.

Waist-hip ratio and waist-to-height ratio calc

Kalkulator WHR & WHtR

Kal­ku­la­tor WHR i WHtR to kom­plek­so­we narzę­dzie do szyb­kie­go okre­śla­nia dys­try­bu­cji tkan­ki tłusz­czo­wej w orga­ni­zmie. Kal­ku­la­tor ten pozwa­la okre­ślić, czy mamy do czy­nie­nia z syl­wet­ką typu grusz­ka… czy­taj wię­cej Kal­ku­la­tor WHR & WHtR

Body Mass Index calc

Kalkulator BMI

Kal­ku­la­tor BMI umoż­li­wia szyb­kie ozna­cza­nie wskaź­ni­ka masy cia­ła wraz z gra­ficz­ną pre­zen­ta­cją wyni­ku. Inni tra­fi­li tutaj szukającwskaź­nik bmi