Tag: filet z kurczaka

Filet z kurczaka

Filet z kur­cza­ka to mię­so z kur­cza­ka uzy­ski­wa­ne w pro­ce­sie por­cjo­wa­nia tusz­ki z jej czę­ści pier­sio­wej. Są to dwa pła­ty chu­de­go, bia­łe­go mię­sa dro­bio­we­go, któ­re jest bar­dzo deli­kat­ne w sma­ku po przy­rzą­dze­niu. Pier­si z kur­cza­ka moż­na goto­wać, piec, panie­ro­wać czy sma­żyć. Popu­lar­ną potra­wą, czę­sto gosz­czą­cą na sto­łach są kotle­ty z kurczaka.

Składniki odżywcze w filecie z kurczaka

W 100 g file­tów z kur­cza­ka znaj­dzie­my nie­co ponad 20 g biał­ka, przy kalo­rycz­no­ści na pozio­mie 172 kcal. Filet z kur­cza­ka jest też boga­tym źró­dłem wita­min z gru­py B (zwłasz­cza B6B3), a tak­że sele­nu i fos­fo­ru. Pier­si z kur­cza­ka są sto­sun­ko­wo chu­de, bo zawie­ra­ją poni­żej 10 g tłusz­czu, jed­nak war­to pamię­tać, że wsku­tek panie­ro­wa­nia i sma­że­nia cał­ko­wi­ty udział tłusz­czu w potra­wie znacz­nie wzrasta.

Poni­żej znaj­dziesz prze­pi­sy kuli­nar­ne na potra­wy spo­rzą­dzo­ne na bazie file­tów z kurczaka.

Pierś z kurczaka bez panierki - stek z kurczaka

Pierś z kurczaka bez panierki — stek z kurczaka

Prze­pis na pierś z kur­cza­ka bez panier­ki czy­li stek z kur­cza­ka przy­da nam się, gdy zabrak­nie buł­ki tar­tej i trze­ba będzie zro­bić kotle­ty bez panier­ki. Ale nie tyl­ko wte­dy.… czy­taj wię­cej Pierś z kur­cza­ka bez panier­ki — stek z kurczaka

Pizza z kurczakiem i ananasem

Pizza z kurczakiem i ananasem — pizza na słodko

Tym razem piz­za na słod­ko — piz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sem. Jest nie­co bar­dziej upier­dli­wa do wyko­na­nia, niż piz­ze z poprzed­nich pro­po­zy­cji, ale dla tego sma­ku — opła­ca się 🙂… czy­taj wię­cej Piz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sem — piz­za na słodko

Miesna zupa pomidorowa z kluskami lanymi i warzywami

Mięsna zupa pomidorowa z kluskami lanymi i warzywami

Zupa pomi­do­ro­wa z klu­ska­mi lany­mi i “wkład­ką” z mię­sa. Na co dzień nie prak­ty­ku­ję takich zwy­cza­jów, bo i zupy jadam dość rzad­ko, ale jeśli już się zda­rzy zawsze sta­ram… czy­taj wię­cej Mię­sna zupa pomi­do­ro­wa z klu­ska­mi lany­mi i warzywami

bułkotlet

Bułkotlet — domowy hamburger

Dziś w ramach inspi­ra­cji mam zaszczyt przed­sta­wić Wam sza­now­ne­go Pana Buł­ko­tle­ta — ham­bur­ge­ra domo­wo robionego 😉

Nuggets - miniaturowe kotleciki z kurczaka

Nuggets — miniaturowe kotlety z kurczaka

Nug­gets to malut­kie, chru­pią­ce kotle­ci­ki dro­bio­we. Moż­na je poda­wać na dzie­siąt­ki róż­nych spo­so­bów, dla­te­go zde­cy­do­wa­łem się umie­ścić je tutaj jako odręb­ny prze­pis. Inni tra­fi­li… czy­taj wię­cej Nug­gets — minia­tu­ro­we kotle­ty z kurczaka

Kurczak w sosie czosnkowym na kapuscie pekinskiej

Kurczak w sosie czosnkowym na kapuście pekińskiej

Kur­czak w sosie czosn­ko­wym, poda­ny na surów­ce z kapu­sty pekiń­skiej to szyb­ka, dość nisko­ka­lo­rycz­na potra­wa, dosko­na­le nada­ją­ca się na lek­ką kolacyjkę.

Kurczak z pieczarkami cebula i papryka na kawaleczkach salaty

Kurczak z pieczarkami, cebulą i papryką

Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papry­ką to potra­wa tak pro­sta, że zasta­na­wia­łem się, czy w ogó­le jest sens ją opi­sy­wać. Nie­mniej jed­nak świet­nie nada­je się na szyb­ką, lek­ką kola­cję,… czy­taj wię­cej Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papryką

Kurczak curry w sosie czosnkowym podany na liściach sałaty

Kurczak curry w sosie czosnkowym

Na kur­cza­ka cur­ry prze­pi­sów są tysią­ce. Na kola­cję może­my zjeść tę wyjąt­ko­wo pro­stą, mało tuczą­cą wer­sję z pysz­nym sosem czosn­ko­wym, uło­żo­ne­go na kru­chych liściach sała­ty. Inni… czy­taj wię­cej Kur­czak cur­ry w sosie czosnkowym

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawamiKurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i inny­mi aro­ma­tycz­ny­mi przy­pra­wa­mi to jed­na z pierw­szych potraw, któ­re nauczy­łem się goto­wać. No może poza kanap­ka­mi robio­ny­mi w pod­sta­wów­ce… Jest nie­mal… czy­taj wię­cej Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i przyprawami

Shoarma z kurczaka i sos czosnkowy, frytki i pikantna surówka z czerwonej kapusty

Kurczak Shoarma! sos czosnkowy i inne specjały

Kur­czak Sho­ar­ma! to potra­wa, któ­ra z tra­dy­cyj­ną “szor­mą” ma nie­wie­le wspól­ne­go, poza inten­syw­nym sma­kiem nada­wa­nym przez aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy. Mnie naj­le­piej sma­ku­je w zesta­wie­niu z pie­czo­ny­mi fryt­ka­mi,… czy­taj wię­cej Kur­czak Sho­ar­ma! sos czosn­ko­wy i inne specjały