Tag: filet z kurczaka

Filet z kurczaka

Filet z kur­cza­ka to mię­so z kur­cza­ka uzy­ski­wa­ne w pro­ce­sie por­cjo­wa­nia tusz­ki z jej czę­ści pier­sio­wej. Są to dwa pła­ty chu­de­go, bia­łe­go mię­sa dro­bio­we­go, któ­re jest bar­dzo deli­kat­ne w sma­ku po przy­rzą­dze­niu. Pier­si z kur­cza­ka moż­na goto­wać, piec, panie­ro­wać czy sma­żyć. Popu­lar­ną potra­wą, czę­sto gosz­czą­cą na sto­łach są kotle­ty z kur­cza­ka.

Składniki odżywcze w filecie z kurczaka

W 100 g file­tów z kur­cza­ka znaj­dzie­my nie­co ponad 20 g biał­ka, przy kalo­rycz­no­ści na pozio­mie 172 kcal. Filet z kur­cza­ka jest też boga­tym źró­dłem wita­min z gru­py B (zwłasz­cza B6B3), a tak­że sele­nu i fos­fo­ru. Pier­si z kur­cza­ka są sto­sun­ko­wo chu­de, bo zawie­ra­ją poni­żej 10 g tłusz­czu, jed­nak war­to pamię­tać, że wsku­tek panie­ro­wa­nia i sma­że­nia cał­ko­wi­ty udział tłusz­czu w potra­wie znacz­nie wzra­sta.

Poni­żej znaj­dziesz prze­pi­sy kuli­nar­ne na potra­wy spo­rzą­dzo­ne na bazie file­tów z kur­cza­ka.

Pierś z kurczaka bez panierki - stek z kurczaka

Prze­pis na pierś z kur­cza­ka bez panier­ki czy­li stek z kur­cza­ka przy­da nam się, gdy zabrak­nie buł­ki tar­tej i trze­ba będzie zro­bić kotle­ty bez panier­ki. Ale nie tyl­ko wte­dy. Takie suche mię­sko sta­no­wi faj­ne uroz­ma­ice­nie. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­pierś z kur­cza­ka bez panier­kipiers bez panier­ki prze­pi­sypierś kur­cza­ka bez panier­kisma­żo­na pierś z kur­cza­ka bez panier­ki

Tagi:

Pizza z kurczakiem i ananasem

Tym razem piz­za na słod­ko — piz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sem. Jest nie­co bar­dziej upier­dli­wa do wyko­na­nia, niż piz­ze z poprzed­nich pro­po­zy­cji, ale dla tego sma­ku — opła­ca się 🙂 Inni tra­fi­li tutaj szukającpiz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sempiz­za z ana­na­sem i kur­cza­kiem

Tagi: , , ,

Miesna zupa pomidorowa z kluskami lanymi i warzywami

Zupa pomi­do­ro­wa z klu­ska­mi lany­mi i “wkład­ką” z mię­sa. Na co dzień nie prak­ty­ku­ję takich zwy­cza­jów, bo i zupy jadam dość rzad­ko, ale jeśli już się zda­rzy zawsze sta­ram się, aby były tre­ści­we.

Tagi: , , , , , , , ,

bułkotlet

Dziś w ramach inspi­ra­cji mam zaszczyt przed­sta­wić Wam sza­now­ne­go Pana Buł­ko­tle­ta — ham­bur­ge­ra domo­wo robio­ne­go 😉

Tagi: , , , , , , ,

Nuggets - miniaturowe kotleciki z kurczaka

Nug­gets to malut­kie, chru­pią­ce kotle­ci­ki dro­bio­we. Moż­na je poda­wać na dzie­siąt­ki róż­nych spo­so­bów, dla­te­go zde­cy­do­wa­łem się umie­ścić je tutaj jako odręb­ny prze­pis. Inni tra­fi­li tutaj szukającnug­gets prze­pis

Tagi: , ,