Pierś z kurczaka bez panierki — stek z kurczaka

Pierś z kurczaka bez panierki — stek z kurczaka

Prze­pis na pierś z kur­cza­ka bez panier­ki czy­li stek z kur­cza­ka przy­da nam się, gdy zabrak­nie buł­ki tar­tej i trze­ba będzie zro­bić kotle­ty bez panier­ki. Ale nie tyl­ko wte­dy. Takie suche mię­sko sta­no­wi faj­ne uroz­ma­ice­nie.

Filet z kur­cza­ka to wyjąt­ko­wo wdzięcz­ny pro­dukt spo­żyw­czy, któ­ry daje się przy­rzą­dzać na wie­le spo­so­bów. Ze wzglę­du na swój neu­tral­ny smak, dużo wyba­cza, więc moż­na go przy­pra­wić na ostro, na sło­no, na bógwie­jak… Tak czy ina­czej, chy­ba naj­czę­ściej spo­ty­ka­ną for­mą jego poda­nia są kotle­ty z kur­cza­ka. Nic zresz­tą dziw­ne­go — taki kotlet jest bar­dzo pożyw­ny. W odróż­nie­niu od nie­go, pierś z kur­cza­ka bez panier­ki chło­nie mniej tłusz­czu i jest znacz­nie mniej kalo­rycz­na, sma­ży się sto­sun­ko­wo szyb­ko, a nawet moż­na gril­lo­wać ją zupeł­nie bez tłusz­czu. Choć tego aku­rat nie pole­cam — filet z kur­cza­ka bez tłusz­czu jest wyjąt­ko­wo suchy, więc odro­bi­na ole­ju, któ­ra go zwil­ży po pro­stu musi być.

Składniki na steki z kurczaka

 • 2 pier­si z kur­cza­ka,
 • przy­pra­wa do mię­sa mie­lo­ne­go lub woło­wi­ny,
 • 1–2 łyż­ki ole­ju rze­pa­ko­we­go.

Dodatki

Młode ziemniaczki z koperkiem

 • 8–10 mło­dych ziem­niacz­ków,
 • 1 łyż­ka masła,
 • pół pęcz­ka koper­ku.

Mizeria z ogórków i pomidorów

 • 1 duży pomi­dor,
 • 1/2 ogór­ka,
 • 2–3 łyż­ki śmie­ta­ny 18%,
 • warzyw­ko i świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz.

Każ­dą pierś z kur­cza­ka dokład­nie płu­cze­my, zosta­wia­my do odciek­nię­cia lub osu­sza­my papie­ro­wym ręcz­ni­kiem. Usu­wa­my wszel­kie rze­czy, któ­rych w nich nie powin­no być: bło­ny, wtrą­ce­nia z tłusz­czu, kawa­łecz­ki most­ka czy żeber (zda­rza­ją się i są potwor­nie upier­dli­we). Tak oczysz­czo­ne file­ty opró­sza­my porząd­nie mie­szan­ką przy­praw (do mie­lo­ne­go lub woło­wi­ny) i jeśli chce­my, może­my je leciut­ko roz­bić tłucz­kiem do mię­sa. Sma­ży­my na nie­wiel­kiej ilo­ści tłusz­czu do moc­ne­go zru­mie­nie­nia. Pole­cam patel­nię gril­lo­wą — dzię­ki niej pierś z kur­cza­ka nawet bez panier­ki będzie wyglą­dać atrak­cyj­nie, bo uzy­ska cie­ka­wą fak­tu­rę. Odręb­ną kwe­stią jest, że ste­ki będą raczej “wisieć” nad roz­grza­ną powierzch­nią patel­ni, niż do niej przy­le­gać, więc wchło­ną mniej tłusz­czu.

Pierś z kurczaka bez panierki - stek z kurczaka

Jeśli cho­dzi o dodat­ki, to mło­dych ziem­nia­ków — pew­nie jak już wie­cie — się nie obie­ra. Wystar­czy oskro­bać je ze skór­ki nożem lub obe­trzeć szorst­ką myj­ką do naczyń pod bie­żą­cą wodą. Ziem­niacz­ki gotu­je­my do mięk­ko­ści w dość dobrze oso­lo­nej wodzie, a po odce­dze­niu, mie­sza­my z łyż­ką masła i posie­ka­nym pęcz­kiem koper­ku.

Warzy­wa do mize­rii myje­my, osu­sza­my i kro­imy w kost­kę. Mie­sza­my z śmie­ta­ną i przy­pra­wia­my do sma­ku warzyw­kiem i pie­przem. Ste­ki z kur­cza­ka i resz­tę “towa­rzy­stwa” poda­je­my jesz­cze gorą­ce. Smacz­ne­go życzę 🙂

Inni trafili tutaj szukając

 • pierś z kur­cza­ka bez panier­ki
 • stek z pier­si
 • pierś kur­cza­ka bez panier­ki
 • pies z kur­cza­ka bez panier­ki
Tagi:
4 comments on “Pierś z kurczaka bez panierki — stek z kurczaka
 1. napiecyku pisze:

  Pysz­ny mia­łaś obia­dek, aż ślin­ka cieknie…mniam 🙂

 2. DawkaSmaku pisze:

  Pro­ste, przy­jem­ne i pysz­ne 🙂 Dzi­wię się sobie.. nigdy nie robi­łam mize­rii z pomi­do­ra­mi, dzię­ki! 😉

 3. darecki pisze:

  lad­nie wygla­da:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.