Tag: majonez

Majonez

Majo­nez czy­li sos majo­ne­zo­wy, to gęsty sos spo­rzą­dzo­ny zazwy­czaj z ole­ju roślin­ne­go, żółt­ka jaja kurze­go (jako emul­ga­to­ra) i nie­wiel­kiej ilo­ści octu. Mogą być też sto­so­wa­ne całe jaja kurze. Oprócz skład­ni­ków bazo­wych majo­nez może zawie­rać przy­pra­wy: sól, cukier, pieprz czar­ny lub bia­ły, musz­tar­dę, glu­ta­mi­nian sodu, a tak­że inne skład­ni­ki, któ­re pod­no­szą war­tość sma­ko­wą sosu.

Majo­nez może zostać spo­rzą­dzo­ny na bazie ole­ju rze­pa­ko­we­go, sło­necz­ni­ko­we­go, ale tak­że oli­wy z oli­wek. Podob­nie moż­na sto­so­wać ocet spi­ry­tu­so­wy, ocet win­ny, a nawet sok z cytry­ny, nada­ją­ce majo­ne­zo­wi spe­cy­ficz­ny smak i aromat.

W poniż­szych prze­pi­sach kuli­nar­nych jako jeden ze skład­ni­ków wystę­pu­je majonez.

Sałatka porowa

Jesienna sałatka porowa

Por to póź­no­je­sien­ne warzy­wo cebu­lo­we, któ­re ma bar­dzo mało kalo­rii. Samym porem trud­no się najeść. O wie­le bar­dziej sycą­ca będzie jesien­na sałat­ka poro­wa,… czy­taj wię­cej Jesien­na sałat­ka porowa

bułkotlet

Bułkotlet — domowy hamburger

Dziś w ramach inspi­ra­cji mam zaszczyt przed­sta­wić Wam sza­now­ne­go Pana Buł­ko­tle­ta — ham­bur­ge­ra domo­wo robionego 😉

sałatka z tuńczyka - składniki na talerzu

Sałatka z tuńczyka z ryżem brązowym

Sałat­ka z tuń­czy­ka dobra nie­mal na każ­dą oka­zję. Smacz­na, pożyw­na i nie­zbyt wyma­ga­ją­ca jeśli cho­dzi o zasob­ność port­fe­la i umie­jęt­no­ści. Dobra zarów­no na zim­no, jak i lek­ko… czy­taj wię­cej Sałat­ka z tuń­czy­ka z ryżem brązowym

Kurczak curry w sosie czosnkowym podany na liściach sałaty

Kurczak curry w sosie czosnkowym

Na kur­cza­ka cur­ry prze­pi­sów są tysią­ce. Na kola­cję może­my zjeść tę wyjąt­ko­wo pro­stą, mało tuczą­cą wer­sję z pysz­nym sosem czosn­ko­wym, uło­żo­ne­go na kru­chych liściach sała­ty. Inni… czy­taj wię­cej Kur­czak cur­ry w sosie czosnkowym

Surówka z buraków ćwikłowych i sałaty lodowej

Surówka z buraków czerwonych i sałaty lodowej

Surów­ka z bura­ków czer­wo­nych i sała­ty lodo­wej to samo zdro­wie i ogrom­ne ilo­ści błon­ni­ka, któ­re rado­śnie prze­czysz­czą nasz prze­wód pokar­mo­wy 😉 Kon­tra­sto­we, rześ­kie kolo­ry… czy­taj wię­cej Surów­ka z bura­ków czer­wo­nych i sała­ty lodowej

Shoarma z kurczaka i sos czosnkowy, frytki i pikantna surówka z czerwonej kapusty

Kurczak Shoarma! sos czosnkowy i inne specjały

Kur­czak Sho­ar­ma! to potra­wa, któ­ra z tra­dy­cyj­ną “szor­mą” ma nie­wie­le wspól­ne­go, poza inten­syw­nym sma­kiem nada­wa­nym przez aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy. Mnie naj­le­piej sma­ku­je w zesta­wie­niu z pie­czo­ny­mi fryt­ka­mi,… czy­taj wię­cej Kur­czak Sho­ar­ma! sos czosn­ko­wy i inne specjały

Frytki z serem zoltym, majonezem i ketchupem

Frytki z serem żółtym, majonezem i keczupem

Fryt­ki z serem i dodat­ka­mi to maka­brycz­na bom­ba kalo­rycz­na! Taki posi­łek potra­fi zwa­lić z nóg nie­mal każ­de­go i tra­wi się przez dłu­gie godzi­ny. Sje­sta moc­no wska­za­na.… czy­taj wię­cej Fryt­ki z serem żół­tym, majo­ne­zem i keczupem