Tag: majonez

Majonez

Majo­nez czy­li sos majo­ne­zo­wy, to gęsty sos spo­rzą­dzo­ny zazwy­czaj z ole­ju roślin­ne­go, żółt­ka jaja kurze­go (jako emul­ga­to­ra) i nie­wiel­kiej ilo­ści octu. Mogą być też sto­so­wa­ne całe jaja kurze. Oprócz skład­ni­ków bazo­wych majo­nez może zawie­rać przy­pra­wy: sól, cukier, pieprz czar­ny lub bia­ły, musz­tar­dę, glu­ta­mi­nian sodu, a tak­że inne skład­ni­ki, któ­re pod­no­szą war­tość sma­ko­wą sosu.

Majo­nez może zostać spo­rzą­dzo­ny na bazie ole­ju rze­pa­ko­we­go, sło­necz­ni­ko­we­go, ale tak­że oli­wy z oli­wek. Podob­nie moż­na sto­so­wać ocet spi­ry­tu­so­wy, ocet win­ny, a nawet sok z cytry­ny, nada­ją­ce majo­ne­zo­wi spe­cy­ficz­ny smak i aro­mat.

W poniż­szych prze­pi­sach kuli­nar­nych jako jeden ze skład­ni­ków wystę­pu­je majo­nez.

Sałatka porowa

Por to póź­no­je­sien­ne warzy­wo cebu­lo­we, któ­re ma bar­dzo mało kalo­rii. Samym porem trud­no się najeść. O wie­le bar­dziej sycą­ca będzie jesien­na sałat­ka poro­wa, wzbo­ga­co­na w kil­ka skład­ni­ków o wyso­kiej zawar­to­ści biał­ka i tłusz­czu. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­ją­cja­ja i prze­two­ry z jajprze­tw­pry z jaj refe­rat

Tagi: , , , , , ,

bułkotlet

Dziś w ramach inspi­ra­cji mam zaszczyt przed­sta­wić Wam sza­now­ne­go Pana Buł­ko­tle­ta — ham­bur­ge­ra domo­wo robio­ne­go 😉

Tagi: , , , , , , ,

sałatka z tuńczyka - składniki na talerzu

Sałat­ka z tuń­czy­ka dobra nie­mal na każ­dą oka­zję. Smacz­na, pożyw­na i nie­zbyt wyma­ga­ją­ca jeśli cho­dzi o zasob­ność port­fe­la i umie­jęt­no­ści. Dobra zarów­no na zim­no, jak i lek­ko pod­grza­na.

Tagi: , , ,

Kurczak curry w sosie czosnkowym podany na liściach sałaty

Na kur­cza­ka cur­ry prze­pi­sów są tysią­ce. Na kola­cję może­my zjeść tę wyjąt­ko­wo pro­stą, mało tuczą­cą wer­sję z pysz­nym sosem czosn­ko­wym, uło­żo­ne­go na kru­chych liściach sała­ty. Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak w sosie czosn­ko­wymkur­czak cur­ry z sosem czosn­ko­wym

Tagi: , , ,

Surówka z buraków ćwikłowych i sałaty lodowej

Surów­ka z bura­ków czer­wo­nych i sała­ty lodo­wej to samo zdro­wie i ogrom­ne ilo­ści błon­ni­ka, któ­re rado­śnie prze­czysz­czą nasz prze­wód pokar­mo­wy 😉 Kon­tra­sto­we, rześ­kie kolo­ry dodat­ko­wo pod­kre­śla­ją walo­ry sma­ko­we tej nie­skom­pli­ko­wa­nej surów­ki. Inni tra­fi­li tutaj szukającsałat­ka z bura­ków i sała­ty lodo­wej

Tagi: , , ,