Sałatka z tuńczyka z ryżem brązowym

Sałat­ka z tuń­czy­ka dobra nie­mal na każ­dą oka­zję. Smacz­na, pożyw­na i nie­zbyt wyma­ga­ją­ca jeśli cho­dzi o zasob­ność port­fe­la i umie­jęt­no­ści. Dobra zarów­no na zim­no, jak i lek­ko podgrzana.

Sałat­ka z tuń­czy­ka jest jed­nym z tych sma­ko­ły­ków, któ­rych nie potra­fię sobie odmó­wić i zda­rza się, że zaja­dam go nawet póź­nym wie­czo­rem, przed pój­ściem spać. No ale jak tu nie zjeść, sko­ro dopie­ro się go zro­bi­ło i trze­ba skosz­to­wać, a do śnia­da­nia, na któ­rym ma być głów­ną atrak­cją, daleko?

salatka z tunczyka - skladniki na talerzu

Sałatka z tuńczyka — składniki

  • 2 pusz­ki roz­drob­nio­ne­go tuń­czy­ka (naj­le­piej, żeby przy­naj­mniej jeden był w oleju),
  • 4 jaj­ka (przy­naj­mniej M‑ki),
  • 200g brą­zo­we­go ryżu,
  • kil­ka więk­szych kor­ni­szo­nów (malut­kich ogó­ra­sów pój­dzie z 9 szt.),
  • 2 czu­ba­te łyż­ki sto­ło­we dobre­go majonezu,
  • 2 pła­skie łyżecz­ki słod­kiej musztardy,
  • sól lub warzyw­ko oraz świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz i czo­snek granulowany,
  • opcjo­nal­nie: nie­wiel­ka garść rodzynek.

Ryż gotu­je­my do mięk­ko­ści w dwu — trzy­krot­nie więk­szej ilo­ści lek­ko oso­lo­nej wody. Lepiej aby wody było mniej i co jakiś czas odro­bi­nę dolać, niż póź­niej mamy odsą­czać ryż, w ten spo­sób tra­cąc skład­ni­ki odżyw­cze roz­pusz­czo­ne w wodzie. Nie wiem jak inne, podob­ne rodza­je ryżu, ale mój gotu­je się pra­wie 30 min. Strasz­li­wie długo.

Jaj­ka gotu­je­my na twar­do, ok. 10 min, ostu­dzo­ne obie­ra­my, kro­imy w kost­kę i dorzu­ca­my do ugo­to­wa­ne­go ryżu. Naj­pro­ściej roz­drob­nić jaj­ka będzie kra­jacz­ką do jajek. Taką z dru­ta­mi. Jaj­ka ukła­da­my na pod­sta­wie kra­jacz­ki wzdłuż, doko­nu­je­my cię­cia, po czym obra­ca­my w poprzek cię­cia­mi rów­no­le­gle do pod­sta­wy i tnie­my ponow­nie. Przy obra­ca­niu trze­ba tro­chę uwa­żać, żeby wstęp­nie pokro­jo­ne jaj­ko się nie roz­pa­dło. Jeśli taką kra­jal­ni­cą do jajek nie dys­po­nu­je­my, szat­ku­je­my nożem lub po pro­stu ście­ra­my jaj­ka na tar­ce o grub­szych oczkach.

Kor­ni­szo­ny kro­imy w dość drob­ną kost­kę i rów­nież doda­je­my do ryżu. Całość okra­sza­my dwie­ma suty­mi łyż­ka­mi majo­ne­zu, dwie­ma łyżecz­ka­mi musz­tar­dy, sypie­my obfi­cie świe­żo mie­lo­nym pie­przem (ok. 10 obro­tów młyn­ka), doda­je­my szczyp­tę gra­nu­lo­wa­ne­go czosn­ku i dobrze mie­sza­my. Dopra­wia­my do sma­ku solą lub warzyw­kiem. Cie­ka­wym uroz­ma­ice­niem jest dorzu­ce­nie do sałat­ki z tuń­czy­ka nie­wiel­kiej gar­ści rodzynek.

Salatka z tunczyka z ryzem, jajkiem i korniszonami

Mnie sałat­ka z tuń­czy­ka sma­ku­je naj­le­piej jesz­cze let­nia, ogrza­na cie­płem świe­żo przy­go­to­wa­ne­go ryżu. Po prze­cho­wy­wa­niu w lodów­ce, tuż przed poda­niem, moż­na ją śmia­ło deli­kat­nie pod­grzać w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej do tem­pe­ra­tu­ry nie­co wyż­szej niż tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia. Będzie dzię­ki temu bar­dziej aro­ma­tycz­na. Smacznego!

Ryżowa sałatka z tuńczyka
Ryżo­wa sałat­ka z tuńczyka
Pro­sta i smacz­na sałat­ka z tuń­czy­ka, ryżu, jajek i kor­ni­szo­nów. Pysz­na na zim­no ale naj­lep­sza lek­ko ciepła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.