Tag: pestki dyni

Pestki dyni

Pest­ki dyni (łac. Semen Cucur­bi­tae) to nasio­na jed­no­rocz­nej, świa­tło i cie­pło­lub­nej rośli­ny o nazwie Dynia zwy­czaj­na (łac. Cucur­bi­ta pepo L). W sprze­da­ży są dostęp­ne zarów­no łuska­ne pest­ki dyni, jak i nie­łu­ska­ne — w łupi­nach. Jest to przy­smak wyjąt­ko­wo wyso­ko­ka­lo­rycz­ny, ponie­waż 100 g pestek dyni zawie­ra ponad 540 kcal, głów­nie w posta­ci jed­no- i wie­lo­nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. W tej samej ilo­ści pestek znaj­dzie­my też ponad 24 g wyso­ko­ja­ko­ścio­we­go biał­ka.

Wartości odżywcze pestek dyni

Pest­ki dyni wyróż­nia­ją się gigan­tycz­ną zawar­to­ścią wita­mi­ny K. W 100 g znaj­dzie­my jej 51.4 µg co zaspo­ka­ja prze­cięt­ne dzien­ne zapo­trze­bo­wa­nie na tę wita­mi­nę w 64%. Oprócz tego w pest­kach dyni znaj­du­je się spo­ro mikro­ele­men­tów (w nawia­sach poda­no zale­ca­ne dzien­ne spo­ży­cie):

  • man­gan — 3.0 mg (151%),
  • magnez — 535 mg (134%),
  • fos­for — 1174 mg (117%),
  • żela­zo — 15.0 mg (83%),
  • miedź — 1.4 mg (69%),
  • cynk — 7.5 mg (50%).

Pestki dyni jako surowiec zielarski

Pest­ki dyni posia­da­ją wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze; zawie­ra­ją kukur­bi­ta­cy­ny, któ­re dzia­ła­ją cyto­tok­sycz­nie i wyka­zu­ją dzia­ła­nie prze­ciw­ro­ba­cze. Nie­któ­re z kukur­bi­ta­cyn nada­ją pest­kom dyni gorz­ka­wy smak. Wyciąg z nasion dyni znaj­du­je zasto­so­wa­nie we wspo­ma­ga­niu lecze­nia łagod­ne­go roz­ro­stu gru­czo­łu kro­ko­we­go (łac. hyper­pla­sia pro­sta­tae).

Placek FIT - placek musli z twarogiem i kakaową posypką

No dobra, smacz­nej piz­zy nic nie zastą­pi 😉 Ale jeże­li chce­my zjeść tro­chę zdrow­sze śnia­da­nie i do tego tre­nu­je­my, pla­cek musli (müsli, muesli) z twa­ro­giem może oka­zać się cał­kiem nie­złym wybo­rem. Dostar­czy nam ener­gii i biał­ka.

Tagi: , , , , , , , , ,

Pro­zia­ki to tra­dy­cyj­ne, pod­kar­pac­kie pie­czy­wo z prza­śne­go cia­sta, wypie­ka­ne na roz­grza­nej bla­sze kuch­ni węglo­wej. Pro­zia­ki z powo­dze­niem moż­na piec rów­nież w zwy­czaj­nym pie­kar­ni­ku. W tym prze­pi­sie pozna­cie wer­sję bar­dziej uroz­ma­ico­ną, o któ­rej nasze bab­cie mogły raczej poma­rzyć.

Tagi: , , , ,

Musli z jogurtem kawowym

Musli z jogur­tem kawo­wym to szyb­ka, dość kalo­rycz­na, słod­ka prze­ką­ska, obfi­tu­ją­ca w natu­ral­ne wita­mi­ny i mine­ra­ły zawar­te w baka­liach, któ­rych uży­je­my do jej przy­rzą­dze­nia. Świet­nie nada­je się na prze­ką­skę w cią­gu dnia lub na lek­kie śnia­da­nie.

Tagi: , , , , ,

Murzynek ciasto czekoladowe z bakaliami

Murzy­nek, czy­li pysz­ne cia­sto cze­ko­la­do­we, moż­na przy­rzą­dzić dosłow­nie w kil­ka minut. Po wsta­wie­niu do pie­kar­ni­ka, pie­cze się rów­nież bar­dzo szyb­ko, więc nie będzie­my musie­li cze­kać dłu­go na cze­ko­la­do­wy sma­ko­łyk. Inni tra­fi­li tutaj szukającmurzy­nek na ole­jucia­sto cze­ko­la­do­we na ole­jumurzy­nek z ole­jemcia­sto murzy­nek na ole­ju

Tagi: , , , , , , , ,

Zbozowe ciastka z dynia, rodzynkami i orzechami wloskimi

Zbo­żo­we cia­stecz­ka z dynią, rodzyn­ka­mi i orze­cha­mi wło­ski­mi to pro­ste ciast­ka z natu­ral­nych skład­ni­ków, któ­rym — aby wyszły prze­pysz­ne — trze­ba poświę­cić nie­co uwa­gi. Boga­te w róż­ne rodza­je zbóż, okra­szo­ne ziar­na­mi i baka­lia­mi, chru­pią­ce, świet­nie kom­po­nu­ją się ze szklan­ką mle­ka, sta­no­wiąc dosko­na­łą alter­na­ty­wę dla płat­ków śnia­da­nio­wych.

Tagi: , , , , , , ,