Tag: pestki dyni

Pestki dyni

Pest­ki dyni (łac. Semen Cucur­bi­tae) to nasio­na jed­no­rocz­nej, świa­tło i cie­pło­lub­nej rośli­ny o nazwie Dynia zwy­czaj­na (łac. Cucur­bi­ta pepo L). W sprze­da­ży są dostęp­ne zarów­no łuska­ne pest­ki dyni, jak i nie­łu­ska­ne — w łupi­nach. Jest to przy­smak wyjąt­ko­wo wyso­ko­ka­lo­rycz­ny, ponie­waż 100 g pestek dyni zawie­ra ponad 540 kcal, głów­nie w posta­ci jed­no- i wie­lo­nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. W tej samej ilo­ści pestek znaj­dzie­my też ponad 24 g wyso­ko­ja­ko­ścio­we­go białka.

Wartości odżywcze pestek dyni

Pest­ki dyni wyróż­nia­ją się gigan­tycz­ną zawar­to­ścią wita­mi­ny K. W 100 g znaj­dzie­my jej 51.4 µg co zaspo­ka­ja prze­cięt­ne dzien­ne zapo­trze­bo­wa­nie na tę wita­mi­nę w 64%. Oprócz tego w pest­kach dyni znaj­du­je się spo­ro mikro­ele­men­tów (w nawia­sach poda­no zale­ca­ne dzien­ne spożycie):

  • man­gan — 3.0 mg (151%),
  • magnez — 535 mg (134%),
  • fos­for — 1174 mg (117%),
  • żela­zo — 15.0 mg (83%),
  • miedź — 1.4 mg (69%),
  • cynk — 7.5 mg (50%).

Pestki dyni jako surowiec zielarski

Pest­ki dyni posia­da­ją wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze; zawie­ra­ją kukur­bi­ta­cy­ny, któ­re dzia­ła­ją cyto­tok­sycz­nie i wyka­zu­ją dzia­ła­nie prze­ciw­ro­ba­cze. Nie­któ­re z kukur­bi­ta­cyn nada­ją pest­kom dyni gorz­ka­wy smak. Wyciąg z nasion dyni znaj­du­je zasto­so­wa­nie we wspo­ma­ga­niu lecze­nia łagod­ne­go roz­ro­stu gru­czo­łu kro­ko­we­go (łac. hyper­pla­sia pro­sta­tae).

Placek FIT - placek musli z twarogiem i kakaową posypką

Placek FIT — musli z twarogiem zamiast pizzy

No dobra, smacz­nej piz­zy nic nie zastą­pi 😉 Ale jeże­li chce­my zjeść tro­chę zdrow­sze śnia­da­nie i do tego tre­nu­je­my, pla­cek musli (müsli, muesli) z twa­ro­giem może… czy­taj wię­cej Pla­cek FIT — musli z twa­ro­giem zamiast pizzy

Proziaki z żurawiną, rodzynkami i pestkami dyni

Pro­zia­ki to tra­dy­cyj­ne, pod­kar­pac­kie pie­czy­wo z prza­śne­go cia­sta, wypie­ka­ne na roz­grza­nej bla­sze kuch­ni węglo­wej. Pro­zia­ki z powo­dze­niem moż­na piec rów­nież w zwy­czaj­nym pie­kar­ni­ku. W tym prze­pi­sie… czy­taj wię­cej Pro­zia­ki z żura­wi­ną, rodzyn­ka­mi i pest­ka­mi dyni

Musli z jogurtem kawowym

Musli z jogurtem kawowym

Musli z jogur­tem kawo­wym to szyb­ka, dość kalo­rycz­na, słod­ka prze­ką­ska, obfi­tu­ją­ca w natu­ral­ne wita­mi­ny i mine­ra­ły zawar­te w baka­liach, któ­rych uży­je­my do jej przy­rzą­dze­nia. Świet­nie nada­je… czy­taj wię­cej Musli z jogur­tem kawowym

Murzynek ciasto czekoladowe z bakaliami

Murzynek z olejem — ciasto czekoladowe

Murzy­nek, czy­li pysz­ne cia­sto cze­ko­la­do­we, moż­na przy­rzą­dzić dosłow­nie w kil­ka minut. Po wsta­wie­niu do pie­kar­ni­ka, pie­cze się rów­nież bar­dzo szyb­ko, więc nie będzie­my musie­li cze­kać… czy­taj wię­cej Murzy­nek z ole­jem — cia­sto czekoladowe

Zbozowe ciastka z dynia, rodzynkami i orzechami wloskimi

Zbożowe ciasteczka z dynią, rodzynkami i orzechami włoskimi

Zbo­żo­we cia­stecz­ka z dynią, rodzyn­ka­mi i orze­cha­mi wło­ski­mi to pro­ste ciast­ka z natu­ral­nych skład­ni­ków, któ­rym — aby wyszły prze­pysz­ne — trze­ba poświę­cić nie­co uwa­gi. Boga­te w róż­ne… czy­taj wię­cej Zbo­żo­we cia­stecz­ka z dynią, rodzyn­ka­mi i orze­cha­mi włoskimi

Placki zbozowe z platkow pszennych, owsianych i orkiszowych z owocami i nasionami

Placuszki zbożowe

Pla­cusz­ki zbo­żo­we to posi­łek typo­wo węglo­wo­da­no­wy, lek­ki, zapew­nia­ją­cy moc­ny start, ze wzglę­du na to, że jest to śnia­da­nie na słod­ko (zawie­ra cukry pro­ste), a jed­no­cze­śnie dzię­ki róż­nym… czy­taj wię­cej Pla­cusz­ki zbożowe

Chleb orkiszowy zaraz po upieczeniu

Domowy chleb pszenno-żytni z orkiszem

Chleb opi­sa­ny poni­żej gości na naszym sto­le bar­dzo czę­sto. Pie­kę go co 1–2 tygo­dnie w róż­nych warian­tach, jed­nak pod­sta­wo­wy­mi skład­ni­ka­mi zawsze pozo­sta­ją mąka pszen­na,… czy­taj wię­cej Domo­wy chleb pszen­no-żyt­ni z orkiszem