Murzynek z olejem — ciasto czekoladowe

Murzy­nek, czy­li pysz­ne cia­sto cze­ko­la­do­we, moż­na przy­rzą­dzić dosłow­nie w kil­ka minut. Po wsta­wie­niu do pie­kar­ni­ka, pie­cze się rów­nież bar­dzo szyb­ko, więc nie będzie­my musie­li cze­kać dłu­go na cze­ko­la­do­wy smakołyk.

Naj­lep­sze jest to, że w tej wer­sji murzyn­ka zamiast mar­ga­ry­ny lub inne­go sta­łe­go tłusz­czu, został uży­ty olej roślin­ny. Murzy­nek z ole­jem nie wyma­ga wstęp­ne­go ogrze­wa­nia czy roz­mra­ża­nia skład­ni­ków, więc cia­sto goto­we jest do pie­cze­nia już w kil­ka chwil. Jeśli nie potrze­bu­je­my aż tak dużej ilo­ści smacz­ne­go cia­sta, zapra­szam Was do odwie­dze­nia prze­pi­su na muf­fi­ny z mikro­fa­li. Te ciast­ka rów­nież bazu­ją na ole­ju rze­pa­ko­wym i “pie­ką się” jesz­cze szybciej.

Murzynek ciasto czekoladowe z bakaliami

Kakao zawie­ra alka­lo­idy dzia­ła­ją­ce pobu­dza­ją­co — kofe­inę, wystę­pu­ją­cą w śla­do­wych ilo­ściach oraz teo­bro­mi­nę, o łagod­nym dzia­ła­niu rege­ne­ru­ją­cym. Ponad­to kakao jest cen­nym źró­dłem fla­wo­no­idów (w prosz­ku kaka­owym może ich być wago­wo nawet do 10%), któ­re wyka­zu­ją dzia­ła­nie ochron­ne na układ ser­co­wo-naczy­nio­wy. Łyżecz­ka kakao w prosz­ku zawie­ra ok. 26,2 mg magne­zu co sta­no­wi 7% zale­ca­ne­go dzien­ne­go spo­ży­cia tego pier­wiast­ka. Kakao zawie­ra też dość dobre jako­ścio­wo biał­ko (o nie­mal ide­al­nym skła­dzie ami­no­kwa­so­wym), jed­nak jest go sto­sun­ko­wo niedużo.

Murzynek z olejem — składniki

 • 2 szklan­ki mąki pszen­nej 650,
 • 1,5 szklan­ki cukru kryształu,
 • 1 szklan­ka ole­ju rzepakowego,
 • 0,5 szklan­ki mleka,
 • 3 jaj­ka (przy­naj­mniej M‑ki),
 • 3 lek­ko czu­ba­te łyż­ki sto­ło­we kakao,
 • 2 czu­ba­te łyżecz­ki do her­ba­ty cynamonu,
 • 1 toreb­ka cukru waniliowego,
 • 2–3 łyżecz­ki do her­ba­ty prosz­ku do pieczenia,
 • szczyp­ta soli kuchennej,
 • kon­kret­na garść rodzynek,
 • taka sama garść pestek dyni.

Przepis na murzynka z olejem

Prze­pis na murzyn­ka jest banal­nie pro­sty. Wszyst­kie skład­ni­ki z wyjąt­kiem baka­lii wkła­da­my do garn­ka lub miski i mik­su­je­my mik­se­rem na wol­nych obro­tach. Oczy­wi­ście jeśli ktoś woli, do ucie­ra­nia może użyć maku­try i drew­nia­nej kul­ki, choć przy tej kon­sy­sten­cji cia­sta naj­wy­god­niej jest jed­nak wyra­biać je mik­se­rem. Gdy skład­ni­ki cia­sta dobrze się już połą­czy­ły, co pozna­my po jed­no­rod­nej, gład­kiej struk­tu­rze bez gru­dek, ale z pęche­rzy­ka­mi powie­trza, dosy­pu­je­my baka­lie i jesz­cze przez chwi­lę mie­sza­my. Cia­sto na murzyn­ka wyle­wa­my na blasz­kę wyło­żo­ną papie­rem do pie­cze­nia i pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze ok. 175ºC. Zazwy­czaj wystar­cza mniej niż pół godzi­ny. Powin­no się lek­ko zru­mie­nić (ściem­nieć) z wierz­chu, a po nakłu­ciu patycz­kiem do szasz­ły­ków nie powin­no do nie­go przywierać.

Murzynek ciasto kakaowe na kryształowym talerzyku z kieliszkiem mleka
Życzę smacznego!

Murzynek - ciasto czekoladowe
Murzy­nek — cia­sto czekoladowe
Murzy­nek to prze­pysz­ne, tanie i szyb­kie cia­sto cze­ko­la­do­we. Naj­le­piej sma­ku­je z fili­żan­ką mleka.
Skład­ni­ki:
 • mąka pszen­na 650 — 2 szklanki
 • cukier krysz­tał — 1 i 1/2 szklanki
 • olej rze­pa­ko­wy — 1 szklanka
 • mle­ko kro­wie — 1/2 szklanki
 • jaj­ka kurze — 3szt. M‑ki
 • kakao — 3 lek­ko czu­ba­te łyż­ki stołowe
 • cyna­mon — 2 czu­ba­te łyżecz­ki do herbaty
 • cukier wani­lio­wy — 1 opakowanie
 • pro­szek do pie­cze­nia — 2–3 łyżecz­ki do herbaty
 • szczyp­ta soli kuchennej
 • rodzyn­ki — jed­na garść
 • pest­ki dyni — jed­na garść

Inni trafili tutaj szukając

 • murzy­nek na oleju
 • cia­sto cze­ko­la­do­we na oleju
 • murzy­nek z olejem
 • cia­sto murzy­nek na oleju

11 przemyśleń na temat “Murzynek z olejem — ciasto czekoladowe

 1. Ciem­ne kakao i olej rze­pa­ko­wy są peł­ne anty­ok­sy­dan­tów i chro­nią przed sta­rze­niem 😀 (haha, no jakoś się trze­ba tłu­ma­czyć, ze zje­dze­nia całej blachy!)

  1. O! Nie wie­dzia­łem, że w ole­ju rze­pa­ko­wym też są anty­ok­sy­dan­ty, ale po chwi­li zasta­no­wie­nia… prze­cież zawie­ra alfa toko­fe­rol czy­li wita­mi­nę E 🙂

 2. nie­ste­ty, smak i zapach ole­ju prze­bi­ja, brrrr, inne, jak nale­zni­ki, plac­ki ziem­nia­cza­ne, owszem, ale nie w murzyn­ku, wra­cam do masła

 3. Cia­sto wyszło obłęd­ne! Moja wer­sja bez pestek dyni i z pole­wą cze­ko­la­do­wą a sklad­ni­ki żeby nie obu­dzić dzieci…mieszane łyż­ką. Po pro­stu rewe­la­cja! Lek­ko kru­che, wil­got­ne, ide­al­ne! Bez wąt­pie­nia mój nr 1 z cze­ko­la­do­wych ciast ze wzglę­du na pro­sty prze­pis i prze­pysz­ny smak! Pie­kłam raczej bli­żej godzi­ny niż pół. Dziękuję :).

 4. Zro­bi­łam jakiś czas temu. Wyszedł super. Ład­nie wyro­śnię­ty i moc­no kaka­owy w sma­ku. Pole­cam prze­pis. Zje­dzo­ny cały więc u mnie zyskał ety­kiet­kę Approved

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.