Proziaki z żurawiną, rodzynkami i pestkami dyni

Pro­zia­ki to tra­dy­cyj­ne, pod­kar­pac­kie pie­czy­wo z prza­śne­go cia­sta, wypie­ka­ne na roz­grza­nej bla­sze kuch­ni węglo­wej. Pro­zia­ki z powo­dze­niem moż­na piec rów­nież w zwy­czaj­nym pie­kar­ni­ku. W tym prze­pi­sie pozna­cie wer­sję bar­dziej uroz­ma­ico­ną, o któ­rej nasze bab­cie mogły raczej pomarzyć.

Pro­zia­ki mają postać nie­wiel­kich, spłasz­czo­nych chleb­ków. Przy­po­mi­na­ją tro­chę cia­bat­ki, cho­ciaż pro­zia­ki wyróż­nia bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny smak, pocho­dzą­cy od głów­ne­go spulch­nia­cza zawar­te­go w cie­ście — sody oczysz­czo­nej, zwa­nej daw­niej pro­zą. Stąd też nazwa — pro­zia­ki. Tra­dy­cyj­ne pie­cze­nie na roz­grza­nym bla­cie kuch­ni opa­la­nej węglem spra­wia, że powierzch­nia bar­dzo jasnych pro­zia­ków pokry­ta jest dużo ciem­niej­szy­mi, miej­sca­mi wręcz czar­ny­mi, pla­ma­mi, doda­ją­cy­mi rów­nież dość cie­ka­we­go smacz­ku. Nie­ste­ty nie każ­dy kuch­nię węglo­wą lub spe­cjal­ną żeliw­ną płyt­kę na gazo­wy pal­nik posia­da, toteż pro­po­nu­ję waria­cję na temat pro­zia­ków: pro­zia­ki pie­czo­ne w naj­zwy­klej­szym piekarniku.

Składniki na proziaki

 • 1/2 kg mąki,
 • 1 i 1/4 szklan­ki maślan­ki lub zsia­dłe­go mleka,
 • 1 jaj­ko,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka sto­ło­wa otrąb pszennych,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka sto­ło­wa cukru,
 • 3/4 łyżecz­ki soli,
 • 1/2 łyżecz­ki sody oczyszczonej,
 • garść suszo­nej żurawiny,
 • garść rodzy­nek,
 • garść łuska­nych pestek dyni.

Powyż­sze skład­ni­ki zagnia­ta­my na dość zbi­te cia­sto. For­mu­je­my pla­cusz­ki o gru­bo­ści małe­go pal­ca, nie­co mniej­sze od ręki i ukła­da­my je na bla­sze wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia. Może­my rów­nież roz­wał­ko­wać cia­sto na jeden duży pla­cek i pociąć je radeł­kiem na odpo­wia­da­ją­ce nam kawał­ki. Cia­sto na pro­zia­ki pie­cze­my w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do tem­pe­ra­tu­ry 180–200ºC, do lek­kie­go zru­mie­nie­nia (ok. 20–30 min).

Proziaki z zurawina, rodzynkami i pestkami dyni

Poda­je­my prze­kro­jo­ne, posma­ro­wa­ne masłem i obło­żo­ne dodat­ka­mi typu: kieł­ba­sa, ser żół­ty, warzy­wa itp. Ze wzglę­du na lek­ko słod­ka­wy smak pro­zia­ki sma­ku­ją rów­nie dobrze posma­ro­wa­ne mio­dem z kub­kiem gorą­ce­go kakao. Smacznego!

Jeśli podo­ba Ci się prze­pis na pro­zia­ki, daj pro­szę łap­kę w górę lub zostaw komentarz 🙂

Proziaki z żurawiną, rodzynkami i pestkami dyni
Pro­zia­ki z żura­wi­ną, rodzyn­ka­mi i pest­ka­mi dyni
Pro­zia­ki to rodzaj tra­dy­cyj­ne­go pie­czy­wa mają­cy swe korze­nie na zie­miach Pod­kar­pa­cia. Są to nie­wiel­kie, słod­ka­we bułecz­ki o bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­nym smaku.
Skład­ni­ki:
 • 1/2 kg mąki
 • 1 i 1/4 szklan­ki maślan­ki lub zsia­dłe­go mleka
 • 1 jaj­ko
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka sto­ło­wa otrąb pszennych
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka sto­ło­wa cukru trzcinowego
 • 3/4 łyżecz­ki soli
 • 1/2 łyżecz­ki sody oczyszczonej
 • garść suszo­nej żurawiny
 • garść rodzy­nek
 • garść łuska­nych pestek dyni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.