Naleśniki z pastą rybną

Nale­śni­ki z pastą ryb­ną to prze­pis na nie­zbyt wyma­ga­ją­cy, ale bar­dzo smacz­ny obiad lub obia­do­ko­la­cję. Ryby w nale­śni­kach dostar­cza­ją biał­ka i nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, zaś nie­zbyt słod­kie nale­śni­ki spi­na­ją wszyst­ko w całość i spra­wia­ją, że taki posi­łek jest bar­dzo łatwy do skonsumowania.

Gwo­li wyja­śnie­nia, prze­pis opie­ra się na ryb­kach pusz­ko­wa­nych, a te do naj­zdrow­szych nie nale­żą. Oprócz pożą­da­nych NNKT, ryby pusz­ko­wa­ne mogą zawie­rać izo­me­ry trans kwa­sów tłusz­czo­wych, któ­re dla zdro­wia zbyt korzyst­ne nie są. Nie­mniej, raz na jakiś czas obiad tego typu moż­na zjeść, podob­nie jak inne nie­zdro­we rze­czy, a na co dzień sta­rać się raczej odży­wiać pro­duk­ta­mi mniej przetworzonymi 😉

Dzi­siej­szy posi­łek będzie wyma­gał nie­co kuchen­nych elek­tro­na­rzę­dzi, takich jak mik­ser i malak­ser lub blen­der. Osta­tecz­nie da się go przy­go­to­wać za pomo­cą same­go malaksera.

Składniki na naleśniki z pastą rybną

Ciasto naleśnikowe

 • 1 szklan­ka mąki pszennej,
 • 1 szklan­ka mleka,
 • ok. 1/2 szklan­ki ole­ju rzepakowego,
 • 2 jaj­ka M‑ki,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka cukru,
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka warzywka,
 • 1 pła­ska łyżecz­ka kur­ku­my (waż­ne!),
 • 1/4 łyżecz­ki pie­przu ziołowego,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka otrę­bów pszennych.

Pasta rybna

 • 1 pusz­ka tuń­czy­ka w oleju,
 • 1 pusz­ka pod­wę­dza­nych szpro­tek w oleju,
 • 4 ugo­to­wa­ne jaj­ka M‑ki,
 • kil­ka sztuk korniszonów,
 • 1 czu­ba­ta (ale bez prze­sa­dy) łyż­ka majonezu,
 • 1–2 czu­ba­te łyżecz­ki musztardy,
 • świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz i ewen­tu­al­nie warzyw­ko do smaku.

Skład­ni­ki na cia­sto nale­śni­ko­we mik­su­je­my bar­dzo dokład­nie mik­se­rem lub za pomo­cą malak­se­ra. Nale­śni­ki sma­ży­my na rumia­ny kolor z oby­dwu stron na moc­no roz­grza­nej, lek­ko natłusz­czo­nej patel­ni. Jeśli chce­my aby nale­śni­ki mia­ły malut­kie dziur­ki i wyglą­da­ły tro­chę jak powierzch­nia księ­ży­ca usia­na kra­te­ra­mi, do cia­sta może­my dodać szczyp­tę sody oczysz­czo­nej. Nawet bez sody nale­śni­ki wycho­dzą dosyć pulchne.

Naleśniki z pastą rybną

Ryby osą­cza­my z ole­ju i malak­su­je­my lub blen­du­je­my na jed­no­li­tą pastę razem z pozo­sta­ły­mi skład­ni­ka­mi. Dopra­wia­my do sma­ku musz­tar­dą, pie­przem i warzyw­kiem, choć tego ostat­nie­go zazwy­czaj w ogó­le nie potrzeba.

Nale­śni­ki sma­ru­je­my pastą ryb­ną i skła­da­my w trój­ką­ty. Świet­ne są zarów­no na zim­no jak i na cie­pło. Smacz­ne­go życzę! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.