Pisanki ze sznurka i balonów na Wielkanoc

Świę­ta Wiel­kiej Nocy zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, więc pro­po­nu­ję Wam wyko­na­nie bar­dzo pro­stej i efek­tow­nej zara­zem ozdo­by, jaką są pisan­ki ze sznur­ka.

Potrzeb­ny będzie kolo­ro­wy sznu­rek lub włócz­ka, klej do drew­na typu Wikolkil­ka balo­ni­ków — te mogą być nawet naj­bar­dziej pod­łe, bo raczej pój­dą na stra­ce­nie. Przy­dat­ny­mi akce­so­ria­mi będą: ostre nożycz­ki, jakaś misecz­ka i ręka­wicz­ki jed­no­ra­zo­we, jeśli nie chce­my się za bar­dzo upaćkać.

Klej nale­wa­my do misecz­ki i zanu­rza­my w nim sznu­rek (bądź włócz­kę), tak aby dobrze nasiąk­nął. Po wyschnię­ciu klej będzie bez­barw­ny. Nadmu­cha­ne balo­ni­ki owi­ja­my sznur­kiem w fan­ta­zyj­ny spo­sób, two­rząc wzór jak­by sie­ci paję­czej na powierzch­ni balo­ni­ków. Balo­ny owi­nię­te sznur­kiem pod­wie­sza­my do wyschnię­cia, np. na sznur­ku roz­pię­tym pomię­dzy krzesłami.

Suszące się pisanki ze sznurka i balonów

Po cał­ko­wi­tym wyschnię­ciu pisa­nek ze sznur­ka, co trwa oko­ło 24 godzi­ny, z balo­ni­ków spusz­cza­my powie­trze i wycią­ga­my je ze środ­ka. Nie pole­cam gwał­tow­ne­go prze­kłu­wa­nia balo­nów, bo może to spo­wo­do­wać zapad­nię­cie się mister­nej sia­tecz­ki i trze­ba będzie pro­sto­wać. Lepiej powie­trze spusz­czać powo­li, pod­wa­ża­jąc tu i ówdzie sznu­rek, jeśli zbyt­nio przy­warł do powierzch­ni balo­ni­ka. W ten spo­sób otrzy­mu­je­my ażu­ro­we pisan­ki, sta­no­wią­ce faj­ną, świą­tecz­ną ozdobę.

Tym razem nie życzę smacz­ne­go, ale powo­dze­nia w robót­kach ręcznych 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.