Tag: ozdoby

Suszące się pisanki ze sznurka i balonów

Pisanki ze sznurka i balonów na Wielkanoc

Świę­ta Wiel­kiej Nocy zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, więc pro­po­nu­ję Wam wyko­na­nie bar­dzo pro­stej i efek­tow­nej zara­zem ozdo­by, jaką są pisan­ki ze sznurka.