Tag: pieczarki białe cremini i portobello

Pieczarki białe, Cremini i Portobello

Pie­czar­ka dwu­za­rod­ni­ko­wa (Aga­ri­cus bispo­rus (J.E. Lan­ge) Imbach) to popu­lar­ny i smacz­ny gatu­nek grzy­ba, rosną­cy zarów­no dzi­ko, jak i upra­wia­ny przez czło­wie­ka w pie­czar­kar­niach. W sie­dli­skach natu­ral­nych wystę­pu­je nie­czę­sto od maja do wrze­śnia, tak że głów­nym jego źró­dłem pozo­sta­ją upra­wy. W Euro­pie pie­czar­ki upra­wia się na kom­po­sto­wa­nym nawo­zie koń­skim wymie­sza­nym z dodat­ka­mi (np. wió­ra­mi drzew­ny­mi czy nawo­za­mi mine­ral­ny­mi). W Ame­ry­ce Pół­noc­nej pod­ło­żem do upra­wy jest sło­ma kuku­ry­dzia­na, zaś w Azji — sło­ma ryżo­wa. Naj­więk­szym pro­du­cen­tem pie­cza­rek w Euro­pie i naj­więk­szym eks­por­te­rem na świe­cie jest Polska.

Odmiany pieczarek

Wyróż­nia­my zasad­ni­czo dwie odmia­ny pie­cza­rek znaj­du­ją­cych się w nie­doj­rza­łym sta­dium roz­wo­ju, z któ­rych naj­pow­szech­niej­szy­mi są pie­czar­ki bia­łe, o łagod­nym sma­ku. Mniej zna­ne pie­czar­ki bru­nat­ne, zwa­ne też Cre­mi­ni cha­rak­te­ry­zu­ją się wyra­zi­stym, nie­co orze­cho­wym sma­kiem i aro­ma­tem. Miąższ mają tward­szy niż odmia­na bia­ła. Doj­rza­łe osob­ni­ki pie­cza­rek brą­zo­wych nazy­wa­my Por­to­bel­lo. Posia­da­ją kape­lu­sze ogrom­nych roz­mia­rów — mogą docho­dzić nawet do 12 cm śred­ni­cy — dzię­ki cze­mu pie­czar­ki te dosko­na­le nada­ją się do faszerowania.

Parówkowe mumie - akcja amputacja

Parówkowe mumie i pieczaszki (trupieczarki) na Halloween

Puk, puk! — Kto tam? — Hal­lo­we­en! — A weź spier… Już za kil­ka dni! Jeśli nie masz pomy­słu co zro­bić na cukie­rek albo psi­kus, ale mimo wszyst­ko chcesz się… czy­taj wię­cej Parów­ko­we mumie i pie­czasz­ki (tru­pie­czar­ki) na Halloween

Sos tatarski w kokilce

Sos tatarski — król zimnej płyty

Sos tatar­ski według poniż­sze­go prze­pi­su jest zim­nym sosem na bazie majo­ne­zu i sło­d­ko-kwa­­śnych dodat­ków, któ­re swój smak zyska­ły dzię­ki zale­wie octo­wej: pie­cza­rek… czy­taj wię­cej Sos tatar­ski — król zim­nej płyty

Zapiekana papryka faszerowana mięsem mielonym z ryżem

Papryka faszerowana mięsem mielonym z ryżem

Papry­ka fasze­ro­wa­na mię­sem mie­lo­nym i ryżem pod koł­der­ką z zapie­czo­ne­go, chru­pią­ce­go żół­te­go sera to bar­dzo smacz­ny, cie­pły posi­łek o wyra­zi­stym sma­ku i deli­kat­nym aro­ma­cie. Pal­ce lizać.

Krokiety z kapusta i pieczarkami

Krokiety z kapustą i pieczarkami

Chru­pią­ce i gorą­ce kro­kie­ty z kapu­stą i pie­czar­ka­mi to potra­wa może nie­zbyt pożyw­na, ale o wyra­fi­no­wa­nym sma­ku, będą­cym połą­cze­niem kwa­sko­wo­ści i lek­kiej gorycz­ki kiszo­nej kapu­sty ze sło­dy­czą nale­śni­ków.… czy­taj wię­cej Kro­kie­ty z kapu­stą i pieczarkami

Kurczak z pieczarkami cebula i papryka na kawaleczkach salaty

Kurczak z pieczarkami, cebulą i papryką

Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papry­ką to potra­wa tak pro­sta, że zasta­na­wia­łem się, czy w ogó­le jest sens ją opi­sy­wać. Nie­mniej jed­nak świet­nie nada­je się na szyb­ką, lek­ką kola­cję,… czy­taj wię­cej Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papryką

wieprzowina z jałowcem i śliwką

Wieprzowina z jałowcem i śliwką

Wie­przo­wi­na z jałow­cem i śliw­ką to moja spe­cjal­ność 🙂 Potra­wa, mimo iż pro­sta do przy­go­to­wa­nia, robi się nie­mi­ło­sier­nie dłu­go, ale smak ma nie­ziem­ski i zni­ka bły­ska­wicz­nie z brytfanny.

Hreczniaki - kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hreczniaki — kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hrecz­nia­ki (hrecz­ki) to nie­wy­szu­ka­na potra­wa mają­ca korze­nie w kuch­ni regio­nal­nej Kre­sów Wschod­nich. Są to kotle­ty z kaszy gry­cza­nej — zwa­nej hrecz­ką (po ukra­iń­sku: гречка, po bia­ło­ru­sku: грэчка) — z twa­ro­giem… czy­taj wię­cej Hrecz­nia­ki — kotle­ty z kaszy gry­cza­nej z twa­ro­giem i sos pieczarkowy

Makaron z sosem mięsnym

Makaron z sosem mięsnym

Maka­ron z sosem mię­snym to zna­ko­mi­ta potra­wa, któ­rą lubię sobie zaser­wo­wać na cięż­ką kola­cję, zwłasz­cza gdy wiem, że cze­ka­ją mnie jesz­cze dłu­gie godzi­ny “sie­dze­nia”, zanim… czy­taj wię­cej Maka­ron z sosem mięsnym