Tag: pieczarki białe cremini i portobello

Pieczarki białe, Cremini i Portobello

Pie­czar­ka dwu­za­rod­ni­ko­wa (Aga­ri­cus bispo­rus (J.E. Lan­ge) Imbach) to popu­lar­ny i smacz­ny gatu­nek grzy­ba, rosną­cy zarów­no dzi­ko, jak i upra­wia­ny przez czło­wie­ka w pie­czar­kar­niach. W sie­dli­skach natu­ral­nych wystę­pu­je nie­czę­sto od maja do wrze­śnia, tak że głów­nym jego źró­dłem pozo­sta­ją upra­wy. W Euro­pie pie­czar­ki upra­wia się na kom­po­sto­wa­nym nawo­zie koń­skim wymie­sza­nym z dodat­ka­mi (np. wió­ra­mi drzew­ny­mi czy nawo­za­mi mine­ral­ny­mi). W Ame­ry­ce Pół­noc­nej pod­ło­żem do upra­wy jest sło­ma kuku­ry­dzia­na, zaś w Azji — sło­ma ryżo­wa. Naj­więk­szym pro­du­cen­tem pie­cza­rek w Euro­pie i naj­więk­szym eks­por­te­rem na świe­cie jest Pol­ska.

Odmiany pieczarek

Wyróż­nia­my zasad­ni­czo dwie odmia­ny pie­cza­rek znaj­du­ją­cych się w nie­doj­rza­łym sta­dium roz­wo­ju, z któ­rych naj­pow­szech­niej­szy­mi są pie­czar­ki bia­łe, o łagod­nym sma­ku. Mniej zna­ne pie­czar­ki bru­nat­ne, zwa­ne też Cre­mi­ni cha­rak­te­ry­zu­ją się wyra­zi­stym, nie­co orze­cho­wym sma­kiem i aro­ma­tem. Miąższ mają tward­szy niż odmia­na bia­ła. Doj­rza­łe osob­ni­ki pie­cza­rek brą­zo­wych nazy­wa­my Por­to­bel­lo. Posia­da­ją kape­lu­sze ogrom­nych roz­mia­rów — mogą docho­dzić nawet do 12 cm śred­ni­cy — dzię­ki cze­mu pie­czar­ki te dosko­na­le nada­ją się do fasze­ro­wa­nia.

Sos tatarski w kokilce

Sos tatar­ski według poniż­sze­go prze­pi­su jest zim­nym sosem na bazie majo­ne­zu i sło­d­ko-kwa­­śnych dodat­ków, któ­re swój smak zyska­ły dzię­ki zale­wie octo­wej: pie­cza­rek i kor­ni­szo­nów.

Tagi: , ,

Zapiekana papryka faszerowana mięsem mielonym z ryżem

Papry­ka fasze­ro­wa­na mię­sem mie­lo­nym i ryżem pod koł­der­ką z zapie­czo­ne­go, chru­pią­ce­go żół­te­go sera to bar­dzo smacz­ny, cie­pły posi­łek o wyra­zi­stym sma­ku i deli­kat­nym aro­ma­cie. Pal­ce lizać.

Tagi: , , ,

Krokiety z kapusta i pieczarkami

Chru­pią­ce i gorą­ce kro­kie­ty z kapu­stą i pie­czar­ka­mi to potra­wa może nie­zbyt pożyw­na, ale o wyra­fi­no­wa­nym sma­ku, będą­cym połą­cze­niem kwa­sko­wo­ści i lek­kiej gorycz­ki kiszo­nej kapu­sty ze sło­dy­czą nale­śni­ków. Całość okra­szo­na nie­co sło­na­wą, zło­ci­stą panier­ką. Nie zapo­mi­naj­my też o pie­prz­nej ostro­ści, któ­ra rów­nież wystę­pu­je w tej potra­wie.

Tagi: , , , , ,

Kurczak z pieczarkami cebula i papryka na kawaleczkach salaty

Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papry­ką to potra­wa tak pro­sta, że zasta­na­wia­łem się, czy w ogó­le jest sens ją opi­sy­wać. Nie­mniej jed­nak świet­nie nada­je się na szyb­ką, lek­ką kola­cję, więc… cze­mu nie? Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak z pie­czar­ka­mikur­czak z pie­czar­ka­mi i papry­kąkur­czak z papry­ką i pie­czar­ka­mi

Tagi: , , , ,

wieprzowina z jałowcem i śliwką

Wie­przo­wi­na z jałow­cem i śliw­ką to moja spe­cjal­ność 🙂 Potra­wa, mimo iż pro­sta do przy­go­to­wa­nia, robi się nie­mi­ło­sier­nie dłu­go, ale smak ma nie­ziem­ski i zni­ka bły­ska­wicz­nie z bryt­fan­ny.

Tagi: , , ,