Papryka faszerowana mięsem mielonym z ryżem

Papry­ka fasze­ro­wa­na mię­sem mie­lo­nym i ryżem pod koł­der­ką z zapie­czo­ne­go, chru­pią­ce­go żół­te­go sera to bar­dzo smacz­ny, cie­pły posi­łek o wyra­zi­stym sma­ku i deli­kat­nym aro­ma­cie. Pal­ce lizać.

Składniki:

 • 500 g mię­sa mie­lo­ne­go wieprzowo-wołowego,
 • 200 g ryżu parboiled,
 • 3–4 dorod­ne, czer­wo­ne papryki,
 • 300 g pieczarek,
 • 4 śred­nie cebule,
 • 6–8 pla­strów sera żół­te­go (po jed­nym na połów­kę papryki),
 • 5 pła­skich łyże­czek przy­pra­wy do mię­sa mielonego,
 • 1 pła­ska łyżecz­ka warzyw­ka (do goto­wa­nia ryżu — moż­na zastą­pić solą kuchenną),
 • świe­żo mie­lo­ny czar­ny pieprz — do smaku,
 • sól mor­ska i cukier trzci­no­wy — do opró­sze­nia cebulki,
 • 1–2 łyż­ki masła i tyleż ole­ju rzepakowego.

Ryż par­bo­iled zale­wa­my dwu­krot­ną obję­to­ścio­wo ilo­ścią wody, dosy­pu­je­my warzyw­ko i gotu­je­my do mięk­ko­ści (aż wpi­je całą wodę).

Cebu­lę kro­imy w kost­kę i zesma­ża­my na maśle, przy­pra­wia­jąc do sma­ku solą mor­ską i cukrem trzci­no­wym. W mię­dzy­cza­sie pie­czar­ki myje­my, kro­imy w pla­ster­ki i gdy cebul­ka już się porząd­nie zezło­ci­ła, dorzu­ca­my je na patel­nię. Sma­ży­my do odpa­ro­wa­nia wody. Naj­le­piej jeśli pie­czar­ki będą lek­ko chrupciate.

Jeśli dys­po­nu­je­my dużą patel­nią, to pie­czar­ki z cebul­ką prze­su­wa­my bli­żej kra­wę­dzi, gdzie jest chłod­niej (ja tak robię), a na bar­dziej roz­grza­nej powierzch­ni sma­ży­my mię­so gar­ma­że­ryj­ne, pod­la­ne ole­jem rze­pa­ko­wym i przy­pra­wio­ne przy­pra­wą do mię­sa mie­lo­ne­go. Sma­ży­my na rumia­no, mie­sza­jąc od cza­su do cza­su — niech się nie­co przy­gril­lu­je. Na koniec na patel­ni mie­sza­my wszyst­kie skład­ni­ki: mię­so, pie­czar­ki, cebu­lę i ryż, dopra­wia­jąc do sma­ku pieprzem.

Z papryk odkra­wa­my kap­tur­ki z łodyż­ką, usu­wa­my gniaz­da nasien­ne a następ­nie dzie­li­my wzdłuż­nie na pół. Wypłu­ka­ne połów­ki paprycz­ki napeł­nia­my dokład­nie far­szem. Następ­nie ukła­da­my je na bla­sze wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia, przy­kry­wa­my pla­strem sera żół­te­go i zapie­ka­my w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 190–210ºC do zru­mie­nie­nia sera (ok. 15 min).

Zapiekana papryka faszerowana miesem mielonym z ryzem

Zapie­czo­na w ten spo­sób papry­ka fasze­ro­wa­na jest lek­ko chru­pią­ca, soczy­sta, a jed­no­cze­śnie bar­dzo pożyw­na dzię­ki tre­ści­wej zawar­to­ści. Może sta­no­wić samo­dziel­ny posi­łek, gdyż wszyst­kie naj­waż­niej­sze skład­ni­ki znaj­du­ją się już w środ­ku. Smacznego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.