Kategoria: Podwieczorek

Podwieczorek

Pod­wie­czo­rek jest nie­wiel­kim posił­kiem spo­ży­wa­nym pomię­dzy obia­dem a kola­cją w godzi­nach popo­łu­dnio­wych. Naj­czę­ściej jada się nań nie­du­że prze­ką­ski pozwa­la­ją­ce dotrwać do kola­cji: chip­sy, cia­stecz­ka, budyń, kisiel, itp. Angiel­skim odpo­wied­ni­kiem pod­wie­czor­ku jest Tea time czy­li słyn­na angiel­ska her­bat­ka mię­dzy godzi­ną 15 a 17.

Poni­żej znaj­dziesz prze­pi­sy kuli­nar­ne na lek­kie potra­wy, któ­re szcze­gól­nie nada­ją się na podwieczorek.

Drożdżowe bułeczki z kaszą gryczaną i ziemniakami

Drożdżowe bułeczki z kaszą i ziemniakami

Droż­dżo­we bułecz­ki z kaszą i ziem­nia­ka­mi to mariaż słod­kie­go cia­sta, z wytraw­nym, ziar­ni­stym nadzie­niem. Naj­le­piej sma­ku­ją jesz­cze gorą­ce, po leciut­kim przestudzeniu 🙂

Proste ciasteczka kruche

Proste ciasteczka kruche z nadzieniem

Tym razem bar­dzo pro­ste cia­stecz­ka kru­che piec będzie­my w pie­kar­ni­ku. Piw­ne cia­stecz­ka cha­rak­te­ry­zu­ją się dość nie­co­dzien­nym wyglą­dem — mnie koja­rzą się z bire­ta­mi… czy­taj wię­cej Pro­ste cia­stecz­ka kru­che z nadzieniem

Kruche ciasteczka bez pieczenia

Kruche ciasteczka bez pieczenia

Kru­che cia­stecz­ka bez pie­cze­nia… w typo­wy spo­sób, czy­li w pie­kar­ni­ku. Ten pysz­ny sma­ko­łyk będzie nam wyra­stać i rumie­nić się wprost na patel­ni. Sma­kiem odro­bi­nę pod­cho­dzą… czy­taj wię­cej Kru­che cia­stecz­ka bez pieczenia

Murzynek ciasto czekoladowe z bakaliami

Murzynek z olejem — ciasto czekoladowe

Murzy­nek, czy­li pysz­ne cia­sto cze­ko­la­do­we, moż­na przy­rzą­dzić dosłow­nie w kil­ka minut. Po wsta­wie­niu do pie­kar­ni­ka, pie­cze się rów­nież bar­dzo szyb­ko, więc nie będzie­my musie­li cze­kać… czy­taj wię­cej Murzy­nek z ole­jem — cia­sto czekoladowe

Ciasteczka serowe z cukrem

Ciasteczka serowe z cukrem

Prze­pis na cia­stecz­ka sero­we z cukrem jest pro­sty jak budo­wa cepa, za to same cia­stecz­ka twa­ro­go­we wycho­dzą rewe­la­cyj­ne. Cia­sto deli­kat­nie list­ku­je się w środ­ku, jest… czy­taj wię­cej Cia­stecz­ka sero­we z cukrem