Proste ciasteczka kruche z nadzieniem

Tym razem bar­dzo pro­ste cia­stecz­ka kru­che piec będzie­my w pie­kar­ni­ku. Piw­ne cia­stecz­ka cha­rak­te­ry­zu­ją się dość nie­co­dzien­nym wyglą­dem — mnie koja­rzą się z bire­ta­mi albo koro­na­mi — minia­tur­ka­mi, ale Wy pew­nie dostrze­że­cie jesz­cze coś inne­go. A może to po pro­stu efekt zło­ci­ste­go trunku?

Proste ciasteczka kruche

Prze­pis został zaczerp­nię­ty z kuli­nar­ne­go forum Wiza­żu, gdzie w pier­wot­nej wer­sji zamie­ści­ła go Ramona_85. Jedy­ną zmia­ną jakiej doko­na­łem jest doda­nie do cia­ste­czek odro­bi­ny soli mor­skiej, dzię­ki cze­mu lek­ko sło­na­we cia­sto bar­dzo faj­nie kon­tra­stu­je z owo­co­wym, słod­kim wnę­trzem. Takie kru­che cia­stecz­ka mniej “zamu­la­ją”. Ponad­to te dzie­cin­nie pro­ste cia­stecz­ka kru­che nie zawie­ra­ją żad­nych spulch­nia­czy typu soda czy  pro­szek do pie­cze­nia oraz jajek i mle­ka, więc powin­ny być dość łagod­ne dla żołąd­ków nie tole­ru­ją­cych w/w pro­duk­tów (ale dla cen­ty­me­trów w pasie już nie­ste­ty nie 😉 ).

Składniki

 • 2 szklan­ki mąki pszen­nej 650,
 • 1 kost­ka mar­ga­ry­ny (uży­łem jakiejś “Pal­my”),
 • 0,5 szklan­ki piwa (uży­łem piwa miodowego),
 • szczyp­ta soli morskiej,
 • 1 kubek dowol­nej mar­mo­la­dy (mnie zeszło całe 400g), ale może być też krem orze­cho­wy, cze­ko­la­do­wy czy co tam chce­my na nadzienie.

Z mąki, mar­ga­ry­ny, piwa i odro­bi­ny soli mor­skiej zagnia­ta­my cia­sto, roz­wał­ko­wu­je­my na stol­ni­cy na pla­cek o gru­bo­ści ok. 5 mm i radeł­kiem kro­imy na kwa­dra­ty o boku ok. 10 cm. Na śro­dek każ­de­go kwa­dra­ci­ka kła­dzie­my łyżecz­kę nadzie­nia, a jego naro­ża uno­si­my do góry, ści­ska­my i obkrę­ca­my o ok. 180º wokół osi pio­no­wej ciast­ka. Oczy­wi­ście skrę­ca­nie roz­płasz­czo­nej koń­ców­ki moż­na sobie daro­wać, ale takie kru­che cia­stecz­ka cie­ka­wiej wyglądają.

Proste kruche ciasteczka z nadzieniem

Ciast­ka ukła­da­my na papie­rze do pie­cze­nia roz­ło­żo­nym na blasz­ce i pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze ok. 200ºC do zaru­mie­nie­nia (ok. 10 min, lub jak w ory­gi­na­le 30–40 min. w temp 175ºC). Po wyło­że­niu na talerz, misecz­kę kru­che cia­stecz­ka moż­na opró­szyć dla ozdo­by cukrem pudrem.

Smacz­ne­go!

Proste ciasteczka kruche z nadzieniem
Pro­ste cia­stecz­ka kru­che z nadzieniem
Nie­zwy­kle pro­ste cia­stecz­ka kru­che na piwie i ze słod­kim nadzie­niem. Pal­ce lizać!
Skład­ni­ki:
 • mąka pszen­na 650 — 400 ml
 • mar­ga­ry­na Pal­ma — 25 dag
 • piwo — 125 ml
 • szczyp­ta soli morskiej
 • mar­mo­la­da, krem orze­cho­wy lub cze­ko­la­do­wy — 400 ml
Wska­zów­ki:
Pie­cze­nie 10min. / 200ºC 

Inni trafili tutaj szukając

 • pro­ste ciasteczka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.