Szybkie ciasteczka pomarańczowe — Kruche ciasteczka ze skórką pomarańczową

Szyb­kie cia­stecz­ka poma­rań­czo­we pach­ną prze­pięk­nie i jesz­cze lepiej sma­ku­ją. To łatwy do przy­go­to­wa­nia sma­ko­łyk, jeśli tyl­ko dys­po­nu­je­my kan­dy­zo­wa­ną skór­ką pomarańczową.

Składniki ciasteczek pomarańczowych

 • 2 szklan­ki mąki pszen­nej 650,
 • 1/2 szklan­ki cukru trzcinowego,
 • 1/2 szklan­ki ole­ju rzepakowego,
 • 2 jaj­ka M‑ki,
 • 1 i 1/2 pła­skiej łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia,
 • 1 nie­du­ży sło­iczek kan­dy­zo­wa­nej skór­ki pomarańczowej,
 • 1/2 fla­ko­nika aro­matu pomarańczowego.

Prze­pis na cia­stecz­ka poma­rań­czo­we jest banal­ny. Ze wszyst­kich powyż­szych skład­ni­ków zagnia­ta­my cia­sto. Jeśli jest zbyt luź­ne, pod­sy­pu­je­my mąką. Jeśli zbyt zwar­te, dole­wa­my odro­bi­nę ole­ju. Cia­sto roz­wał­ko­wu­je­my na gru­bość ok. 3–5 mm i wykra­wa­my z nie­go dowol­ne­go kształ­tu cia­stecz­ka. Może­my też ury­wać kawa­łecz­ki cia­sta, for­mo­wać z nich kul­ki i je rozpłaszczać.

Cia­stecz­ka poma­rań­czo­we pie­cze­my uło­żo­ne na bla­sze wyście­ła­nej papie­rem do pie­cze­nia, w tem­pe­ra­tu­rze ok. 200°C do deli­kat­ne­go zaru­mie­nie­nia (ok. 10 min). Pamię­taj­my, żeby nie zru­mie­nić ich zbyt moc­no, ponie­waż wte­dy poma­rań­czo­wy aro­mat ustą­pi miej­sca inten­syw­nej gorycz­ce moc­no wypie­czo­ne­go, kru­che­go ciasta.

Szybkie ciasteczka pomarańczowe - Kruche ciasteczka ze skórką pomarańczową

Cia­stecz­ka wycho­dzą dość słod­kie, a posy­pa­ne cukrem trzci­no­wym przed pie­cze­niem lub polu­kro­wa­ne zaraz po — będą jesz­cze słod­sze. Lukier może­my spo­rzą­dzić na bazie nie­wiel­kiej ilo­ści soku poma­rań­czo­we­go i cukru pudru. Cia­stecz­ka na zdję­ciu powy­żej są zupeł­nie zwy­czaj­ne 🙂 Jak wyglą­da­ją inne cia­stecz­ka z posyp­ką cukro­wą może­cie zoba­czyć w tym wpi­sie. Smacz­ne­go!

2 przemyślenia na temat “Szybkie ciasteczka pomarańczowe — Kruche ciasteczka ze skórką pomarańczową

 1. Cia­sto poraż­ka. Tłu­ste zakal­co­we a odmie­rzy­lam dobrze pro­por­cje. Wszyst­ko w koszu nic nie wyszło. Nie polecam.

  1. Przy­kro mi, że Ci nie wyszły 🙁 Te z powyż­sze­go prze­pi­su moż­na przy­go­to­wać zarów­no w pie­kar­ni­ku, jak i na patel­ni. Cia­stecz­ka na zdję­ciu robio­ne wczo­raj: po lewej — z patel­ni (opie­ka­ne 3 min. z każ­dej stro­ny), po pra­wej — z pie­kar­ni­ka (zru­mie­ni­ły się po ok. 15 min.)

   Ciasteczka pomarańczowe z patelni i z piekarnika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.