Ciasteczka orzechowe z orzeszkami ziemnymi

Cia­stecz­ka orze­cho­we to kolej­na waria­cja na temat cia­stek kru­chych. Jeśli tyl­ko nie prze­sa­dzi­my z pie­cze­niem, wycho­dzą bar­dzo smacz­ne, z nutą orze­cho­wą w tle.


Jakiś czas temu zro­bi­li­śmy pysz­ne­go ana­na­sow­ca (na któ­re­go prze­pis nie­ba­wem, jeśli tyl­ko zdą­żę zro­bić zdję­cia zanim zosta­nie spa­ła­szo­wa­ny), a w nim naj­smacz­niej­sze wyszło — jak zwy­kle — fistasz­ko­we den­ko. Stąd już nie­wie­le bra­ko­wa­ło do pomy­słu upie­cze­nia orze­cho­wych cia­ste­czek, na któ­re prze­pis pre­zen­tu­ję Wam poniżej.

Cie­ka­wost­ka

Orzesz­ki ziem­ne są dosko­na­łym źró­dłem nia­cy­ny (100g orzesz­ków zawie­ra jej 13,5 mg, co zaspo­ka­ja w 68% prze­cięt­ne dzien­ne zapo­trze­bo­wa­nie na tę wita­mi­nę). W dużych ilo­ściach w orzesz­kach ziem­nych wystę­pu­ją rów­nież: fola­cy­na, alfa-toko­fe­roltia­mi­na. Oprócz tego fistasz­ki boga­te są w takie mikro­ele­men­ty jak: man­gan (któ­re­go jest aż “za dużo”), magnez, fos­formiedź.

Nie wypa­da nie wspo­mnieć, że orzesz­ki ziem­ne nale­żą do naj­sil­niej­szych aler­ge­nów i nie­któ­re oso­by mogą odczu­wać dole­gli­wo­ści zwią­za­ne z ich spo­ży­ciem, a nawet śla­do­wą zawar­to­ścią orzesz­ków ziem­nych w innych pro­duk­tach spo­żyw­czych. Spek­trum obja­wów aler­gii jest dość sze­ro­kie: od lek­kie­go łza­wie­nia poczy­na­jąc, a na wstrzą­sie ana­fi­lak­tycz­nym kończąc.

Składniki na ciasteczka orzechowe

 • 170 g mąki pszen­nej 650,
 • 150 g margaryny,
 • 125 g cukru,
 • 50 g łuska­nych, nie­so­lo­nych orzesz­ków ziemnych,
 • 1 jaj­ko (M‑ka),
 • szczyp­ta soli kuchennej.

Orzesz­ki ziem­ne mie­li­my na drob­no w malak­se­rze. Jeśli tako­we­go nie posia­da­my, może­my dokład­nie posie­kać je nożem. Ze zmie­lo­nych fistasz­ków i pozo­sta­łych skład­ni­ków zagnia­ta­my cia­sto na cia­stecz­ka orze­cho­we. Cia­sto roz­wał­ko­wu­je­my na gru­bość ok 0,5 cm i wykra­wacz­ka­mi wyci­na­my zeń pożą­da­ne kształty.

Ciasteczka orzechowe z orzeszkami ziemnymi

Cia­stecz­ka orze­cho­we ukła­da­my na bla­sze wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia i wsa­dza­my do pie­kar­ni­ka roz­grza­ne­go do 200°C na ok. 15 min. Koniecz­nie pil­nu­je­my, aby cia­stecz­ka za bar­dzo się nie zru­mie­ni­ły, bo wte­dy zatra­cą swój orze­cho­wy aro­mat, i będą sma­ko­wać jak zwy­czaj­ne kru­che cia­stecz­ka. Smacznego!

Ciasteczka orzechowe z orzeszkami ziemnymi
Cia­stecz­ka orze­cho­we z orzesz­ka­mi ziemnymi
Skład­ni­ki:
 • 17 dag mąki pszen­nej 650
 • 15 dag margaryny
 • 12,5 dag cukru
 • 5 dag łuska­nych, nie­so­lo­nych orzesz­ków ziemnych
 • 1 jaj­ko kurze (M‑ka)
 • szczyp­ta soli kuchennej

4 przemyślenia na temat “Ciasteczka orzechowe z orzeszkami ziemnymi

  1. Masło to bar­dzo dobry pomysł 🙂 Naj­le­piej takie o zawar­to­ści tłusz­czu mini­mum 82%. Cia­stecz­ka nabio­rą dodat­ko­we­go aromatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.